انگیزش کارکنان بخش عمومی: مطالعه تأثیر ویژگی‌های شغل و رفاه کارکنان

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
در سال­های اخیر، انگیزش کارکنان در بخش عمومی مورد توجه پژوهش­گران بسیاری قرار گرفته است، زیرا ماهیت کار در بخش عمومی، نیاز به کارکنانی را ایجاب می­کند که دغدغه خدمت به عموم مردم را داشته باشند و با این هدف، انگیزش یابند. این پژوهش با هدف بررسی انگیزش کارکنان بخش عمومی، به بررسی تأثیر ویژگی­های شغل بر انگیزش با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفاه کارکنان، می‌پردازد. داده های پژوهش با نظر جویی از 133 نفر از کارکنان آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام خمینی، جمع آوری شده و از رویکرد تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS، برای آزمون فرضیه‌ها و تایید مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان می دهد ویژگی­های شغل در بخش عمومی هم به طور مستقیم و هم با در نظر گرفتن نقش میانجی رفاه کارکنان، بر انگیزش موثر است. بر اساس نتایج، پیشنهاداتی برای تقویت رفاه ذهنی کارکنان و افزایش انگیزش آنان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public service motivation: A study of the impact of job design and employees subjective well-being in a public hospital

نویسندگان [English]

  • Tayyebe AmirKhani 1
  • Tahmineh Borhani 2
چکیده [English]

Abstract: Since Hawthorne studies, motivation in organizations has been one of the main concerns of organizational behavior scholars. However, the question that has not been resolved yet is: whether motivation processes in public and private sectors are different? If the answer is yes, what is the nature of motivation in public sector and what are the factors that influence public sector motivation (PSM)? Given that, the work conditions of a large number of public sector employees  require them to serve the public, PSM as a subfield of organizational behavior has attracted the attention of many researchers in recent years. This research is aimed to examine the effect of job characteristics on public employees motivation in view of employees well being as mediating variable. The research population is the employees of Central Laboratory of Imam Khomeini Hospital (N=200). A sample survey was conducted using a standard questionnaire that was distributed among 133 employees. The results show that job characteristics  directly has positive effect on the laboratory employees and indirectly through the mediating variable of employee well-being. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Public Sector Motivation
  • Employee Well-Being
  • Subjective Well-Being
  • Job Characteristics
  • Public Sector
برادران، مراد؛ حسین پور، نسرین (1391). رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه ذهنی کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی، فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال سیزدهم، شماره 49.
جهانی، فرزانه؛ فرازی، علی اصغر؛ رفیعی، محمد؛ جدیدی، رحمت­الله، و عنبری، زهره.(1389). رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان­های شهر اراک1388. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال چهاردهم، شماره1، 33-39.
سنجری کرهرودی، احمدرضا(1380). طراحی مجدد شغل در مدیریت منابع انسانی. تدبیر، شماره 118.
سیدی، امیر؛ سرلاب، زهرا.(1391). طراحی شغل بانوان، عاملی مؤثر بر بهره وری سازمان ها. فروغ تدبیر، شماره 20.
عریضی سامانی، سید حمیدرضا؛ صباحی، پرویز. (1388). رابطه طراحی شغل با تعهد و عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی انگیزش پیشرفت. مجله روانشناسی، سال سیزدهم، شماره 50 .
مدیری، فاطمه؛ آزاد ارمکی، تقی (1392). بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان، مجله علوم اجتماعی ( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)، سال دهم، شماره 2: 225-242.
معینی، سید رضا؛ مرادی، داود (1391). بررسی عومل مؤثر بر انگیزش نیروی انسانی بانک ملت( استان تهران، البرز و مناطق آزاد تجاری)، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال ششم، شماره چهارم.
 
Bellé, N.(2012). Experimental Evidence on the Relationship between Public Service Motivation and Job Performance. Public Administration Review, 73(1), 143–153. 
Brewer, G.A., Selden, S.C., and Facer II, R.L.(2000). Individual Conceptions of Public Service Motivation. Public Administration Review, 60(3), 254- 264.
Bright , L.2008. Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover Intentions of Public Employees? American Review of Public Administration, 38(2), 149–66.
Cotton, P., Hart, P. (2003).Occupational Well-Being and Performance: A Review Of Organizational Health Research. Australian Psychologist, 38(2), 118-127.
Coursey, D., Yang, K., and Pandey, S.K.(2012). Public Service Motivation (PSM) and Support for Citizen Participation: A Test of Perry and Vandenabeeles  Reformulation of PSM Theory, Public Administration Review, 72(4), 572-582.
Dehart-Davis, L., Mariowe, J., and Pandey, S.K.(2006). Gender Dimensions of Public Service Motivation, Public Administration Review, 66(6), 873-887.
Frank, S. A., and Lewis, G.B. (2004). Government Employees: Working Hard or Hardly Working?. American Review of Public Administration, 34(1), 36–51.
Jonge, J., Bosma, H., Peter, R., Siegrist, J.(2000). Job strain, effort-reward imbalance and employee wellbeing: a large-scale cross-sectional study , Social Science & Medicine,                           50: 1317-1327
Jonge, J., Dorman, C., Janssen, P., M., Dollard, M.F., Landeweerd, J.A., and Nijhuis, J.N.(2001). Testing reciprocal relationships between job characteristics and psychological well-being: A cross-lagged structural equation model, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 29–46
Holman,D.(2002). Employee Wellbeing in Call centres’. Human Resource Management Journal, .12 ( 4), 35-50.
Homberg, F., McCarthy, D.(2015). A Meta-Analysis of the Relationship between Public Service Motivation and Job Satisfaction. Public Administration Review, 75(5),711–722.
Houston, D.J.(2011). Implications of Occupational Locus and Focus for Public Service Motivation: Attitudes toward Work Motives across Nations, Public Administration Review, 71(5), 761-771.
Kim, S. (2012).Does Person-Organization Fit Matter in the Public Sector? Testing the Mediating Effect of Person-Organization Fit in the Relationship between Public Service Motivation and Work Attitudes.  Public Administration Review, 72(6), 830–840.
Kim, S. 2005. Individual-Level Factors and Organizational Performance in Government Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(2), 245–62.
Kim, S., and Vandenabeele, W.(2010). A Strategy for Building Public Service Motivation Research Internationally, Public Administration Review, 70(5), 701-709
Lavigna, B. (2012). Commentary on “Pulling the Levers: Transformational  Leadership, Public Service Motivation, and Mission Valence. Public Administration Review, 72(2), 216-217.
Morgeson, F., Humphrey, S.(2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and Validating a Comprehensive Measure for Assessing Job Design and the Nature of Work. Journal of Applied Psychology, 91(6), 1321–1339.
Moynihan, D.P., and Pandey, S.K.(2007). The Role of Organizations in Fostering Public Service Motivation, Public Administration Review, 67(1), 40-53.

Paarlberg, L.E. and Lavigna, B.(2010). Transformational Leadership and Public Service Motivation: Driving Individual and Organizational Performance, Public Administration Review,70(5),710–718. 

Perry, J.L., and Porter, L.W.(1982). Factors affecting the context for motivation in public organization, The Academy of Management Review, 7, 89- 98.
Perry, J.L.(1996). Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity, Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART,  6(1), 5-22.
Perry, J.L., Mesch, D., Paarlberg, L.(2006). Motivating Employees in a New Governance Era: The Performance Paradigm Revisited, Public Administration Review, 66(4), 505-514.
Perry, J.L.(2010). Introduction to the Symposium on Public Service Motivation Research, Public Administration Review,70(5), 679-680.
Perry, J.L., Hondeghem, A., Wise, L.R.(2010). Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future, Public Administration Review, 70(5), 681–690.
Thompson, C.A., and Prottas, D.J.(2005) Relationships Among Organizational Family Support, Job Autonomy, Perceived Control, and Employee Well-Being, Journal of Occupational Health Psychology, 10(4), 100 –118.
Steijn, B. (2008). Person–Environment Fit and Public Service Motivation. International Public Management Journal, 11(1), 13–27.
Taylor, J.(2008). Organizational Influences, Public Service Motivation and Work Outcomes: An Australian Study. International Public Management Journal, 11(1), 67–88.
Wright, B.E.(2007). Public Service and Motivation: Does Mission Matter? Public Administration Review, 67(1),54-64.
Wright, B.E. and Grant, A. M.(2010). Unanswered Questions about Public Service Motivation: Designing Research to Address Key Issues of Emergence and Effects, Public Administration Review, 70(5), 691-700.
Wright, B.E., Christensen, R.K., Isett, K.R.(2013). Motivated to Adapt? The Role of Public Service Motivation as Employees Face Organizational Change, Public Administration Review, 73(5), 738-747.  
Zheng,X., Zhu, W., Zhao, H., and Zhang, C.(2015).Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation. Journal of Organizational Behavior,36,621-644.