بسط الگوی مفهوم سایش اجتماعی کارکنان در سازمان مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان. ایران

چکیده

چکیده
محققان سازمانی در مطالعات مربوط به بهره وری نیروی انسانی به زوایای تاریک زندگی سازمانی، یعنی ابعاد منفی تعاملات اجتماعی و جزئیات روابط نزدیک میان فردی توجه خاصی داشته اند. یکی از این موارد سایش اجتماعی است. سایش اجتماعی یکی از تبعات منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی را بر سازمان ها و جامعه تحمیل می کند. رفتارهای سایشی در محیط کار تأثیرات و پیامدهای منفی بر روی سازمان ها و افراد دارد. هدف این پژوهش بسط الگوی مفهومی سایش اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور است. پیش فرض این مطالعه آنستکه سایش اجتماعی در این سازمان به بروز رفتارهائی می انجامد که می تواند ظرفیت سازمان برای توسعه سرمایه اجتماعی را تقلیل داده و بر اقدامات مدیران سازمان، برای کاهش اثرات منفی تعاملات اجتماعی که امری ضروری برای تسهیل توسعه منابع انسانی است موانعی ایجاد کند. جامعه آماری  این پژوهش تعداد 184 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی کشور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبتی بین عوامل فردی، گروهی، سازمانی و محیطی با رفتارهای سایش اجتماعی کارکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a Conceptual Model of Personal Social Undermining

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasr Esfehani 1
  • Seyed Mohsen Allameh 2
  • Ali Shaemi 3
  • Hadi Teimouri 2
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: In the last two decades, organizational researchers studying social interactions have paid much attention to the negative aspects of intimate interrelationship of employees at workplace. One of the employee interpersonal behavior at workplace is social undermining that has negative and costly consequences for organizations and society at large. This paper is aimed to further elaborate the concept of social undermining by applying a descriptive study in the State Welfare Organization. It is presumed that social undermining in the Welfare Organization will lead to behaviors that weaken organizational capacity and is a hindrance to the organization’s social capital. The results of a survey that was conducted between 184 of managers and employees of the State Welfare Organization show that there are positive relationship between individual, group, organizational and environmental factors with social undermining behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Social undermining
  • physical undermining
  • verbal undermining
  • Welfare Organization
احمدی، کیومرث(1392) ارایه الگویی جهت بسط مفهومی سایش اجتماعی کارکنان شعب بانکی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
ایمانی، پرویز(1393) بررسی سایش اجتماعی در سازمانهای امروزی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
آرمسترانگ مایکل(1390)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی(راهنمای عمل)، ترجمه محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم.
خائف الهی، احمدعلی و علی پور درویشی، زهرا، (1389) طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 2.
شجاعی باغینی،نفیسه؛بهشتی فر،ملیکه( 1392).بررسی رابطه بین سایش اجتماعی در سطح همکار و میزان تعارض فردی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان،اولین همایش ملی کسب و کار. همدان.
صفرزاده حسین، محمود احمدی شریف، علیرضا ذاکری(1390)، مدیریت منابع انسانی(از تئوری تا عمل)، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
ضیاء الدینی، محمد و اکبری نصرالله(1392) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سایش اجتماعی کارکنان آنها در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
میرسپاسی ناصر(1391)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر، چاپ سی و سوم.
Abang Ekhsan, A.O. (2009). Strategic HRM practices: barriers and implications. Lex Et Scientia International Journal, Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Nr. 3, 51-71.
Armstrong, M. (2010). Armstrong's Essential Human Resource Management Practice: A Guide to People Management. London: Kogan Page Ltd.
Beheshtifar Malikeh, Mahmood Nekoei Moghadam(2014)  Examine the relationship between nurses’ social undermining with aggerssion behavior in shafa and bahonar hospitals of kerman,  International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (SP), 17-21.
Bereta Elizabet M.; “Mental health in U.S. adults (2005) The Role of positive social support and social negativity in personal relationships; Journal of social and personal relationships.
Bidmeshgipour, M. (2009). An Analysis of Strategic Human Resource Management in Iran. European Journal of Social Sciences, 9(1), 30-38.
Cranford James A (2004) Stress buffering or stress exacerbation? Social support and social undermining as moderators of the relationship between perceived stress and depressive symptoms among married people, Personal Relationships, Vol.11 No.1, March.
Crossley, C (2009) Emotional and behavioral reactions to social undermining: a closer look at perceived offender motives, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 108, Issue 1, Pages 14-24.
Dar Ong Lin, Tay Angeline (2015) The Effects of co-workers’ social undermining behaviour on employees’ work behaviours, Istanbul International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey.
Duffy K. Scott L. Shaw D. Tepper J. Aquino K (2012) A Social Context Model of Envy and Social Undermining, Academy of Management Journal, Vol. 55, No. 3, 643–666.
Duffy Michelle K., Jason D., Shaw Kristin L. Scott and Bennett J. Tepper (2006) “The Moderating roles of self-esteem and neuroticism in the relationship between group and individual undermining behavior”; Journal of Applied Psychology, Vol. 91, No.5, September.
Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. (2002) Social undermining at work. Academy of Management Journal, 45: 331–351.
Duffy, M.K., Ganster, D.C., Shaw, J.D., Johnson, J.L.; Pagon, M. (2006). The Social context of undermining behavior at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 101, 105-121.
Duffy, M.K.; Ganster ,D.C.; M. Pagon (2002). Social undermining in the workplace, Academy Of Management Journal, 45, Pp:331-352.
Dunn Jennifer R., Maurice E. Schweitzer., Green and Mean(2006) Envy and social undermining in organizations, Research on Managing Groups and Teams Vol.8.
Floger R., cropanzano R.; (1998) Organizational Justice and Human Resource Management, Foundations for, Organizational Science, a sage publications series.
Hepburn C. Gail Enns Janelle R(2013)Social undermining and well-being: the role of communal orientation, Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 Iss 4 pp. 354 – 366.
Hershcovis,S. (2011). Incivility, social undermining ,bullying. . .oh my! : A call to reconcile constructs within workplace aggression research, Journal of Organizational Behavior.
Hoobler Jenny M., Daniel J. Brass.; (2006) Abusive supervision and family undermining displaced aggression; Journal of Applied Psychology , Vol.91. No.5, September.
O’Leary-Kelly, A. M., Duffy, M. K. and Griffin, R. W. (2000). Construct confusion in the study of antisocial work behavior. Research in Personnel and Human Resources Management, 18, 275–303.
Oetzel John, Bonnie Duran, Yizhou Jiang And Julie Lucero(2007) Social support and social undermining as correlates for alcohol, drug, and mental disorders in american indian women presenting for primary care at an indian health service hospital, Journal of Health Communication, 12:187–206.
Pearson, C. M., Anderson, L. M., & Porath, C. L. (2005). Workplace Incivility. In S. Fox & P. E. Spector (Eds.), Counterproductive work behavior: Investigations of actor and targets  Washington, DC: American Psychological Association pp. 177-200.
Sandy M.Hershcovis (2011) Incivility, social undermining,bullying. . .oh my!’’: A call to reconcile constructs within workplace aggression research, Journal of Organizational Behavior,J. Organiz. Behav. 32, 499–519.
Sang Long, Choi; (2009), The Effect of the demographic factors on the competency of hr practitioners in Malaysia, European Journal of Social Sciences – Volume 12, Number1.
Scott Kristin L., Ingram Amy, Zagenczyk Thomas J. and Mindy K. Shoss (2015) Work–family conflict and social undermining behaviour: An examination of PO fit and gender differences, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88, 203–218.
Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2009). Human Resource Management; Linking Strategy to Practice. New York: John Wiley.
Vinokur Amiram D., Michelle van Ryn.;(1993). Social support and undermining in close relationships: their independent effects on the mental health of  unemployed persons; Journal of Personality and Social Psychology, Vol.65, No.2, August.
Yang P, Xing C, LI T, Zhan Lu. (2008) Construction of innovation system of military hospital management. J ChineseArmy; 63(3):12-25.
Yoo Jaewon (2013),The influence of social undermining on the service employee's customer-oriented boundary-spanning behavior, Journal of Services Marketing, Vol. 27 Iss 7 pp. 539 – 550.