تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

در دنیایی زندگی می‌کنیم که فضای کسب‌وکار هر روز پویاتر، پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شده است، در چنین شرایطی، ایجاد و توسعه مزیت‌های رقابتی پایدار، تابع نوآور بودن و بهبود مستمر در فن‌آوری‌های موجود است و سازمان‌های تحقیق و توسعه وابسته به شرکت‌ها، نقش مهمی در این زمینه ایفاء‌‌‌ می‌کنند. درحالی‌که پژوهشگران معتقدند رهبری و فرهنگ‌سازمانی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد‌ این سازمان‌ها هستند؛ ‌ولی مطالعات بسیار محدودی در رابطه با تأثیر ترکیب این ‌دو عامل بر عملکرد صورت گرفته است. هدف این مطالعه پر کردن این خلأ است. جامعه آماری، سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت هستند روش تحقیق ترکیبی‌ است. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی، آرشیوی بوده و در مرحله کمی، از پرسشنامه تدوین و تأیید شده مرحله قبل استفاده شده است. داده‌ها از 476 نفر از مدیران پژوهشی و پژوهشگران این سازمان‌ها جمع‌آوری شد. یافته‌های تحقیق با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که رهبران اثر مستقیم معنی‌داری در بهبود عملکرد این سازمان‌ها دارند و فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان میانجی و تعدیل‌گر بر رابطه رهبری و عملکرد مؤثر است. به همین جهت رهبران از طریق توسعه و تقویت فرهنگ‌سازمانی ‌مناسب که پرورش‌دهنده خلاقیت و تسهیل‌کننده نوآوری است می‌توانند نوآوری را به فرایندی دائمی و عادی در زندگی روزانه این سازمان‌ها تبدیل کنند و باعث بهبود مستمر بهره‌وری و عملکرد آن‌ها شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a leadership and organizational culture model for performance improvement of innovative organizations: A study on NIOC Research and Development organizations"

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafii 1
  • Abolhasan Faghihi 2
  • Seyyed Ali Akbar Ahmadi 1
  • Abas Alai Ghadiriyan 3
چکیده [English]

Abstract: We are living in a world that is increasingly faced with dynamic, complex and unpredictable business environment. In this situation, creating and sustaining competitive advantage depends on continuous businesses innovativeness and technological improvement that is basically done by R& D organizations. There are a vast literature on the positive relationship between leadership and performance, but very few researches are found that study the mediating role of organizational culture in fostering this relationship. The purpose of this study is to examine the mediating role of organizational culture in improving organizational performance. Data was collected by a survey sample in which 476 of research managers and experts of R&D departments of NIOC completed the questionnaires. Structural equation models were used for data analysis. Findings show that although there is a positive relationship between leadership and performance improvement, the performance of R&D departments has been also influenced by organizational culture. This result may suggest that leaders of innovative organizations by creating and strengthening an appropriate organizational climate in their organizations could nurture creativity and facilitate innovation as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D organizations
  • leadership
  • Organizational culture
  • performance
سنجفی، محمد ابراهیم. پورنجاتی، برزو فرهی. حسینی سر خوش، سید مهدی و حاجی شفیعی جمال. (1390). اثر میانجی‌گری فرهنگ انطباق‌پذیری بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی. مطالعه موردی: شرکت‌های منتخب در زنجیره تأمین فناوری‌های دفاعی. فصلنامه مدیریت بهبود، شماره 3. صفحه 139-122.
Avolio, B.J. (2011). Full rang leadership development, Sanfrancisco: by sage publication, 
Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1997), Revised manual for the multifactor leadership questionnaire, Palo. Alto, CA: Mind garden.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: in the free press.
Bass, B.M., & Bass, R. (2008).The handbook of leadership (4th Ed), New York: free press.
Belias, D., & Koustelios, A. (2014). The impact of leadership and change management strategy on organizational culture. European scientific Journal, (10)7, 457-470.
Bremser, W.C.,& Brasky, N.P.(2004).Utilizing the balanced scorecard for R&D performance measurement. journal of R&D management, (34)3, 229-238.
Byrne, C. L., Mumford, M. D., Barrett, J. D.,& Vessey, W. B.(2009).Examining the leader of creative effort: what do they do, what do they think about? creativity and innovation management, 18, 256-268.
Cameron, K. S., & Quinn, R.C.(2011). Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco: By Jossey –Bas, www.Josseybass.com
Chiesa, V.,Frattini,F., Lazzarotti,V., Manzini, R., & Ignazio, T.(2008). An exploratory study on R&D performance measurement practices : A survey of Italian R&D intensive firms.  liuc papers, n. serio technologia,14, 1-36.
Chiesa,V.,& Frattini,F.(2009). performancece measurement of research and development activities.European journal of innovation management, (12)1, 25-61.
Colquitt,A.C.,Lepine,J.A.,&Wesson,M.j .(2009).Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace,New York: NY. McGraw-Hill.
Damanpour,F.,&Schneider,M.(2006).Phase of the adoption of innovation in organization.British Journal of management,17,269-292.
Deal,T.,&Kennedy,A.(1984).Corporate cultures:The rites and rituals of corporate life.In Reading,MA: Addison-Wesley.
Denison,D.R., & Mishra,A.K.(1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness.Organization Science, 6, 204-223.
 Denti,L.(2011). Leadership and Innovation:How and When do Leaders Influence Innovation in R&D Teams?in university of Gothenburg, Deparnment of  psychology and Gothenburg research institute,1-127.
 Denti,L.,&Hemlin.(2012).Leadership  and innovation in organization. International journal of innovation management,1-2.
Elkin,T.,&Keller,R.T.(2003). Leadership in research and development organization :A literature review and conceptual framework.The leadership Quarterly,14,586-606.
ERLin,H.,&Mcdonogh,E.F.(2011).Investigating the role of leadership and organizational culture in fostering innovation ambidexterity.journal of engineering  management,(58)3,497-509.
Ghinea,V.M.,&Bratianu,C.(2012).Organization Culture modeling.Management & Marketing challenges  for  the Knowledge Society,(7)2,257-276.
Gumusluoglu,L.,&Lisev,A.(2009).Transformational leadership and organizational innovation: the role of internal and external support for innovation, Journal of product innovation and management,26,264-27.
Grossan, M.M.,& Apaydin. M.(2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation. In journal of management studies,47,1154-1191.
Han,J.K.,Kim,N.,&Srivastava,R.J.(1998).Market Orientation and Organization Performance: is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing, ( 62)4, 30-45.
Hartnell,C.A.,Ou,A.Y.,&Kinicki,A.(2011).Organizational culture and organizational effectiveness: A meta analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions.Journal of Applies psychology, 96, 677–694.
Hartnell,C,A.,Walnumbwaf,0.(2011). Transformational leadership and Organizational Culture:Toward Integrating a Multilevel Framework .In the handbook of organizational  culture and climate (2Ed) by Ashknasy.,wilderom,C.P,M.,&Peterson,M,F.(PP.225-228).California:by Sage Publications, Inc.
Hofstede,G.,Hofstede,G.J.,&Minkov,M.(2010). Cultures and organizations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival. U.S.A.: McGraw-Hill.
James, L. R., Demaree, R. J., & Wolf, G. (1984). Estimating within groupinterrater reliability with and without response bias. Journal of Applied Psychology, 69, 85-98.
Jansen,J.P.,Vera,D.,&Crossan,M. (2009). Strategic leadership for exploration and exploitation: The moderating role of environmental dynamism.The Leadership quarterly, 20, 5-18.
Jung,D.,Wu, A.,&Chow,C.W.(2008). Towards understanding the direct and indirecteffects of CEOs‘ transformational leadership on firm innovation. The Leadership quarterly, 19, 582-594.
Kenny,B.,&Reedy.E.(2007).The impact of organizational culture factors on innovation levels in SMEs:An empirical investigation.The Irish Journal of management, (5)17,119‐142.
Klein,K.J.,Conn,A.B.,Smith,D.B.,&Sorra,J.S.(2001). Is everyone in agreement? An exploration of within-group agreement in employee Perceptions of the work environment.Journal of Applied Psychology,86,1,3-16.
Kozlowski, S. W. J., & Klein, K. J. (2000). A multilevel approach to theory and research in organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. K. J. Klein., & S. W. J.Kozlowski (Eds.), Multilevel theory, research and methods in organizations: Foundations,extensions, and new directions (pp. 3-90). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Morgan, R.E., & Berthon, P.R. (2008). Market orientation, generative learning, innovation strategy and business performance, interrelationship in bioscience firms. Journal of management studies,(45)8,1329-1353.
Mumford,M.D.,Scott,G.M.,Gaddis,B.,& Strange,J.M.(2002).leading creative people: orchestrating expertise and the relationships. The leadership quarterly.13,705-730.
O'Reilly,C.A.,&Tushman,M.L.(2013). Organizational Ambidexterity:Past, Present and Future. Academy of Management Perspectives ,1-33.retried from. stanford.edu • http://www.law.stanford.edu.
Ostroff,A.,Kinickle,A.O.&Muhammad,R.S.(2013).organizational culture and climate.in handbook of psychology(2Ed) byWeiner,I,B (pp.643-676).New Jersey: John wiley&Son, Ine.
Pettigrew,A.(1979).On studying organizational culture.in Administrative science quarterly, 24,570-581.
Pieterse,A.N.,vanKnippenberg,D.,Schippers, M., & Stam, D. (2010).Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The Behavior moderating role of psychological empowerment .  Journal of organizationa behaviorl,31,609-623.
Rosing,K., Frese, M., & Busch, A.(2011). Explaining the heterogeneity of the leadershipinnovation relationship .The leadership quarterly, (49)1, 37-86.
Rowley, j., Baregheh, A., & Sambrook, S.(2011). Toward an innovation type mapping tool. Journal of management decision,(49)1,73-86.
Schein,E.H.(2010).Organizational culture and leadership(4th Ed) , San Francisco: john wiley and sons international published by The Jossey –Bass,63,233-339.
Siguaw,J.,Simpson,P.M.&Enz,G.A.(2006).Conceptualizing innovation orientation : A framework for study and integration of innovation research . journal of product innovation management,(23)5,556-574.
Tseng,S.M.(2010).The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance. Journal of Knowledge management,(14)2, 269-284.
Valle,R.S.,Valencia,J.C.N.,Jimenez,D.J.,Caballero,D,J.,Caballero,L.P.(2011).Linking organizational learning with technical innovation and  organizational culture. journal of knowledge management, (15),997-1015.
Valencia, J.C.N., Jimenez, D.J., &Valle, R.S. (2011).Innovation or imitation : the role of organizational   culture.management decision journal,(49)1,55-72.
Tidd,J.,&Bessant,P.(2009).Managing Innovation: Integrating technological,Market and Organizational Change (4thEd.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Walsh,M.,Lynch,P.,& Harrington,D.(2009). Innovativeness: A Conceptual framework antecedents, dimentions, and outcomes,Helsinki, in Euro, Chie.
Xiaoming, C., & Junchen, H. (2012). A Literature Review on Organizational Culture and Corporate Performance.International Journal of Business administration,(3)2,28-37.
Yeşil ,S.,& Kaya,A. (2012). The roll of organizational culture on  innovation : An empirical study.International Journal of Information technology and business management,l(.6)1,11-25.
YiChing,C.M.,YehYun,L.C.,ER,LIN.H,&Mcdoough,E.F.(2012).Does transformational leadership facilitate technological innovation: the moderating roles of innovative culture and incentive compensation : Asia pacific journal of management,(29)2,239-264.
Yukl, G.A.(2010).Leadership in organizations (7th ed). NJ, Englewood cliffs prentice hall.