عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه جوامع مجازی با سرعت شگفت‌آوری از طریق ابزارهای هوشمند در زندگی مردم نفوذ کرده‌اند. این محیط‌ها زمینه‌ای را برای فعالیت کسب‌وکارها به‌منظور بهبود تصویر برند و ایجاد انگیزش در مشتریان جهت خرید و یا استفاده از خدمات به وجود آورده‌اند. در این محیط رقابتی جذب و حفظ مشتریان مستلزم دارا بودن درک بالاتری از رفتار آن‌ها می‌باشد، چراکه جذب کاربر بیشتر، منجر به سود‌آوری بالاتر می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی است. این پژوهش به‌صورت کیفی و کمی انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که ابتدا از ادبیات تحقیق مدل اولیه استخراج و سپس با استفاده از تحقیق کیفی مدل تکمیل گردیده و در نهایت مدل طراحی شده مورد آزمون کمی قرار گرفت. در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان که به‌صورت قضاوتی انتخاب شده بودند انجام شد که نتایج آن با تحلیل مضمون (تم) مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل طراحی شده به‌وسیله جامعه آماری 384 نفری که به‌صورت خوشه‌ای در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون کمی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عوامل اکتشافی شناسایی شده شامل؛ طراحی، امنیت، فیلترینگ، محتوای موجود، و هدایت بر نگرش، تمایل، نیات جمعی و نهایتاً رفتار مشارکتی مصرف‌کننده تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Consumer Participation in Virtual Communities

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Vahid Nasehi Far 1
  • Mahdi Haghighi 1
  • Pedram Behyar 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: Virtual communities have penetrated todays people life with astonishing speed through smart devices. The communities’ facilities have provided opportunities for businesses to create better brand image and motivating consumers to repurchase their products and services. Therefore, there is a dense competition between virtual communities to raise more consumer. This, in turn, requires a better understanding of consumer behavior. The aim of this research is to identify the virtual communities’ service factors that affect consumers’ behavior. We reviewed literature and designed a primary model. Then, we interviewed 14 experts who were selected on a judgmental sampling basis to design final model. Lastly, the model was tested by 384 university students who were among virtual communities consumers.  Results show the exploratory factors that affect consumer behavior most are; design, security, filtering, content and guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual communities
  • Website services
  • Attitude
  • Desire
  • We-intentions
  • Participation behavior
خواجه سروی، غلامرضا و اسدی، علیرضا (1387). نقش روحانیت و روشنفکران دینی در تغییر نگرش عمومی مردم ایران به نهضت حسینی در جریان انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 15، ص12.
داوری، علی، رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
ظهور، علیرضا، کریمی موثقی، حسین (1382). تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی، قصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم شماره 19 و 20 صفحه 107-113.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,Inc.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173-221). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Argyle, M. and Dean, J., (1965). Eye-contact, Distance and Affiliation, Sociometry, 28, 289-304.
Atkinson & Hilgard's (1953). Introduction to Psychology, Wadsworth Pub Co.
Bagozzi, R. P. (1992). The self-regulation of attitudes, intentions, and behavior. Social Psychology Quarterly, 55(2), 178-204.
Bagozzi, R. P. (2000). On the concept of intentional social action in consumer behavior. Journal of Consumer Research Policy, 27(3), 388–396.
Bagozzi, R. P., & Lee, K. H. (2002). Multiple routes for social influence: The role of compliance, internalization, and social identity. Social Psychology Quarterly, 65, 226–247.
Bagozzi, Richard P., Dholakia, Utpal M. and Pearo, Lisa R. Klein (2007). Antecedents and Consequences of Online Social Interactions', Media Psychology, 9:1, 77 — 114
Baumeister, R. F. (1998). The self. The handbook of social psychology (pp. 680–740). New York7 McGraw-Hill.
Bratman, M. E. (1997). I intend that we J. In G. Homstro¨m- Hintikka, & R. Tuomela (Eds.), Contemporary action theory, vol. 2 (pp. 49– 63). Dordrecht, the Netherlands7 Kluwer.
Biocca, F., Harms, C., and Burgoon, J. (2001). Criteria and Scope conditions for a Theory and Measure of Social Presence, Presence 2001, 4th Annual International Workshop, Philadelphia.
Chou C.Y., Sawang S. (2015). Virtual community, purchasing behaviour, and emotional well-being, Australasian Marketing Journal, doi: 10.1016/j.ausmj.2015.06.001
Danchak, M. M., Walther, J. B., and Swan, K. (2001). Presence in Mediated Instruction: Bandwidth, Behavior, and Expectancy Violations, 7th Sloan-C Int’l Conf. on Online Learning, Orlando.
David C. Li (2011). Online social network acceptance: a social perspective, Internet Research Vol. 21 No. 5, 2011. Pp.562-580.
Davis F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, vol. 13, no. 3, pp. 319-340.
Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., & Pearo, L. (2004). A social influence model of consumer participation in network- and small group based virtual communities. International Journal of Research in Marketing, 21(3), 241-263. doi: 10.1016/j.ijresmar.2003.12.004
Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
Fornell, C. &Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gabbiadini A. (2012). Users’ participation in virtual communities. Prof. Volpato Chiara. University of Milano-Bicocca. Department QUA_SI PhD in Quality of Life and Societies of Information Cycle.
Han, S., Min, J. (2015). Antecedents of social presence and gratification of social connection needs in SNS: A study of Twitter users and their mobile and non-mobile usage. International Journal of Information Management 35, 459–471
Hawkins, M. (2010). Consumer Behavior, Building Marketing Strategy, Book., 11th edition.
Hung, S. Y., Ku, C. K., & Chang, C. M. (2003). Critical factors of WAP services adoption: An empirical study. Electronic Commerce Research and Application, 2(1), 42-60.
Lujun S., Scott R., Xiaohong C. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of relationship quality, Tourism Management 52 (2016) 82e95
McGuire, R. (2007). The power of mobility. New Jersey: Willey.
Nysveen H., Pedersen P. E., and. Thorbjornsen H. (2005). Intentions to use mobile services: Antecedents and cross service comparisons, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 33, no. 3, pp. 330-346.
Perugini, M., & Bagozzi, R. P. (2001). The role of desires and anticipated emotions in goal-directed behaviors: Broadening and deepening the Theory of Planned Behavior. British Journal of Social Psychology, 40, 79–98.
Shin D. H. (2009). The evaluation of user experience of the virtual world in relation to extrinsic and intrinsic motivation, International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 25, no. 6, pp. 530-553, 2009.
Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). Theoretical approaches to differences between media. The social psychology of telecommunication (pp. 61–76). London, New York: Wiley.
Sun H., and Zhang P. (2006). Causal relationships between perceived enjoyment and perceived ease of use: An alternative approach, Journal of the Association for Information Systems, vol. 7, no. 9, pp. 618-645, 2006.
Tuomela, R. (1995). The importance of us: A philosophical study of basic social notions. Stanford: Stanford University Press.
Tuomela, R. (2005). We-intention revisited. Philosophical Studies, 125(3), 327-369.