آسیب‌شناسی سطح تحلیل آزمودنی‌ها در تحقیق‌های پیمایشی: تحلیل مقاله‌های پیمایشی درمجله‌های منتخب مدیریت ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

در تحقیق‌های پیمایشی تعیین واحد تحلیل و به‌تبع آن سطح تحلیل، نقش محوری را ایفا می­­نماید. واحد تحلیل بازگوکننده سطح جمع‌آوری داده­های اطلاعاتی در تحلیل است. انتخاب نادرست واحد تحلیل هم‌زمان بر ورودی و خروجی تحقیق تأثیر گذاشته و منجر به بی‌اعتبار شدن تحقیق و حصول نتایجی بی‌ثمر خواهد شد. هدف این تحقیق آسیب‌شناسی انتخاب سطح تحلیل آزمودنی­ها در مقالات پیمایشی است. جامعه­ی آماری کلیه­ی مقاله­های پیمایشی در مجله­های مدیریتی است. نمونه­ی تحقیق نیز، شامل مقاله‌های مجله­های منتخب مدیریتی است که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به­منظور آسیب­شناسی مجلات از نظر عدم انطباق، نه مجله‌ انتخاب و 80 مقاله­ی پیمایشی در سطوح بالاتر از فرد در بازه‌ی زمانی سال‌های 93-92، مورد بررسی قرار گرفت. داده­های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا و آزمون مقایسه نسبت­ها در چند جامعه­ی همگون، مورد تحلیل قرار گرفتند و رابطه­ی نوع مجله با انطباق/عدم انطباق تعیین شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، می‌توان بیان نمود که به‌طورکلی درصد عدم انطباق مجلات منتخب 47.5 درصد است. نتایج آزمون مقایسه‌ی نسبت‌ها نشان داد که یکی از مجلات منتخب با عدم انطباق 75 درصد و مجله دیگری با عدم انطباق صفر درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین نسبت عدم انطباق را در میان مجلات بررسی‌شده دارند. همچنین رابطه بین مجلات با انطباق/عدم انطباق استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals

نویسندگان [English]

  • Simin Gholamiyan Ghouzhdi 1
  • Ali Reza Pooya 2
  • Yaghoob Maharati 3
چکیده [English]

Abstract: In survey research, defining the unit of analysis and consequently the level of analysis has to be observed accurately. The unit of analysis reflects the level of analysis that can be Micro (individual level), Meso (group or organization level) and Macro (society level). Thus, choosing a wrong unit of analysis, affect both the input and output of research and leads to its invalidity. The aim of this study is pathology of level of analysis in survey researches that were published in Iranian scientific journals in 92-93 period. The sample included nine management journals that were chosen on a purposive sampling. We selected eighty survey articles in which the unit of analysis was thought to be at Meso level that is higher than individual level. Content analysis and ratio comparison test were used for data analysis in several assimilate population. We also investigated the type and journal’s compliance/non-compliance. Based on the research results, we found that the overall percentage of non-compliance of selected journals is 47.5%, One of journals with 75% and another one with 0% had the highest and lowest non-compliance respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology survey research
  • unit of analysis
  • level of analysis
حاجی کریمی, عباسعلی، رضائیان, علی، عالم تبریز, اکبر و سلطانی, مرتضی (1391). مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تهران. اندیشه مدیریت راهبردی، 2، 177-200.
خاکی, غلامرضا (1382). روش تحقیق در مدیریت ( چاپ دوم.). تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
خواستار، حمزه (1388). رویکرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت. فرهنگ مدیریت، 19، 163-187.
دهقانان، حامد، آروین، محسن، سپهوند، اکبر و مقیم نژاد , مسعود  (1393). معرفی الگویی برای تحلیل چند سطحی رفتار سازمانی مثبت‌گرا. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی حسابداری حسابرسی و مدیریت.
رضاییان، علی و گنجعلی، اسدالله (1388). رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان. مدیریت اندیشه، 2, 5-40.
صمدی، علی حسین و فراهانی، مهدی (1391). مروری بر روش الگوسازی تحلیل چند سطحی: نظریه و کاربرد در اقتصاد. مقاله ارائه شده در اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها.
علوی، سید بابک (1391). سطح تجزیه‌وتحلیل؛ مسئله اصلی روایی در بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی. از سایت http://babak-alavi.ir/weblog/72
ملک‌زاده، غلامرضا (1392). مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (چاپ اول.): دانشگاه فردوسی مشهد.
نقش، زهرا و مقدم، اعظم (1391). کاربرد تکنیک‌های مدل یابی چند سطحی در تحلیل داده‌های تیمز 2007 و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 8، 133-154.
نیومن، ویلیام لاورنس (1395). روش های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمی وکیفی، برگردان ابوالحسن فقیهی وعسل آغاز، (چاپ سوم). تهران: نشرترمه وانجمن علوم مدیریت ایران.
 Dolma, Serkan. (2010). The central role of the unit of analysis concept in research design. Journal of the School of Business Administration, Istanbul University, 39(1), 169-174.
Costa, P.L., Graça, AM, Marques-Quinteiro, P, Santos, CM, Caetano, A, & Passos, AM. (2013). Multilevel research in the field of organizational behavior: an empirical look at 10 years of Theory and Research, SAGA open, July-Sep2013, 1-17.
Hitts, Michael A, Beamish, Paul W, Jackson, Susan E, & Mathieu, John E. (2007). Building theoretical and empirical bridges across levels: Multilevel research in management. Academy of Management Journal, 50(6), 138.
MacDougall-Shackleton, Scott A. (2011), The levels of analysis revisited. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366(1574), 2076-2085.
Malhotra, Manoj K, & Grover, Varun. (1998). An assessment of survey research in POM: from constructs to theory. Journal of operations management, 16(4), 407-425.
Onuf, Nicholas. (1995). Levels. European Journal of International Relations, 1, 35-58Outline on Units of Analysis. (2014). from http: //www2 .uvawise. edu/ pww8y/ Resources/ Methods/ ResDesign/ Unit.
Sekaran, Uma, Bougie, Roger. (2010. (Research methods for business: A skill building approach. John Wiley and Sons Inc., New York.
Yin, Robert K. (2003). Case study research design and methods third edition. Applied social research methods series, 5.
Yurdusev, A Nuri. (1993). 'Level of Analysis' and'Unit of Analysis': A Case for Distinction. Millennium-Journal of International Studies, 22(1), 77-88.