ارائه روشی به‌منظور طراحی نقشه استراتژی در صنعت نیروگاهی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

نقشه استراتژی، ابزاری جامع برای درست نگریستن و تعیین مسیر دقیق پیشرفت سازمان در مسیر تکامل و تعالی است. اگر سازمان بتواند نقشه استراتژی را به‌خوبی طراحی کرده و بکار بگیرد، اجرای استراتژی‌ها بهبود قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. هدف این تحقیق طراحی نقشه استراتژی در یکی از شرکت‌های فعال در صنعت نیروگاهی است. لذا در ابتدا به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدات و مضامین استراتژیک و همچنین میزان پوشش نقاط SWOT توسط مضامین استراتژیک و سپس به تعیین اهداف استراتژیک شرکت پرداخته است. سپس میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم‌سطح خود و همچنین میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر مشخص‌شده و در نهایت نقشه استراتژی شرکت مدون گردیده است. در پایان، اهداف استراتژیک با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت­بندی شده‌اند. این تحقیق، کوشیده تا نقشه استراتژیک را در جهت اجرای استراتژی‌ها ارائه کرده و استفاده از آن را با کمک «تبدیل عملکرد کیفیت» ساده‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategy Map for power plant industry

نویسندگان [English]

  • Hossein Bazargani 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • Ali Mohaghar 3
چکیده [English]

Abstract: Strategy Map is a comprehensive tool for an organization to see things right and determine the exact path of progress toward the excellence. Having formulated a well-designed strategy map the implementation phase of strategy will be done in a satisfactory manner. The purpose of this paper is to design a strategy map for a company active in an power plant industry. At the first phase we examined the strengths, weaknesses, opportunities, threats and strategic themes in order to determines the company's strategic goals. Then, the strategic objectives were prioritized using SIR and DEMATEL. We expect that the designed strategic map could assist the company to implement its proposed strategies with the help of Quality Function Deployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced scorecard
  • strategy map
  • quality function deployment
آذر، عادل ،جوکار، سجاد، زنگویی نژاد، ابوذر (1389). تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کششی بازار. مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4، ص 3-18.
اکبری، مهدی ، قاضی نوری، سید سپهر (1390). ترجمه استراتژی به عمل، نمونه‌ای از کاربرد تبدیل عملکرد کیفیت پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن. پژوهش‌های مدیریت در ایران، مدرس علوم انسانی، دوره15، شماره 3، ص 43-59.
اکبری، مهدی، محقر، علی (1389) Fuzzy BSQ .چارچوب تدوین استراتژی: ترکیبی از روش ارزیابی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت با رویکرد غربال‌سازی فازی. دو ماهنامه دانشور رفتار، سال هفدهم، شماره 44، ص 25- 33.
اکبریان، مجتبی، نجفی، امیرعباس (1388). همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد. نشریه مدیریت صنعتی، دوره1، شماره 2، 19-34.
رضایی،کامران ،حسینی‌آشتیانی، حمیدرضا، هوشیار، محمد (1388). تبدیل عملکرد کیفیت، رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول. نشر آتنا.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید (1383). سازمان استراتژی محور. پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
لشکربلوکی، مجتبی (1390). جاری سازی استراتژی: راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل. تهران، آریانا قلم.
متقی،‌هایده ، صفری، حسین، دهقانی، کرامت‌اله (1390). بکارگیری تبدیل عملکرد کیفیت فازی در مدیریت استراتژیک عرضه محصول: مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک. پژوهش‌های مدیریت در ایران. مدرس علوم انسانی، دوره15، شماره 2، ص 151-179.
مؤمنی، منصور، (1385). مباحث نوین تحقیق درعملیات. تهران، انتشارات: دانشگاه تهران.
Engert S., Rauter R., Baumgartner R. J. (2016). Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review, Journal of Cleaner Production, Vol 112 Part 4, 2833–2850.
Hafnika, F., Hamdani, O., Simbolon, R., Dermawan Wibisono, C. (2016). Strategy Map Formulation for Designing Strategic Plan in Indonesian Transportation Organization, Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 2(2), 103-112.
Gabus, A., Fontela, E. (1972). World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL. Switzerland Geneva: Battelle Geneva Research Centre.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Quezada, L, Pedro I. Palominos, Miguel A. Gonzalez. (2013). Application of AHP in the Design of a Strategy Map. iBusiness, 5, 133-137.
Wu, W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications. 35: 828–835.
Xiaozhan Xu (2001). The SIR Method: a Superiority and Inferiority Ranking Method for Multiple Criteria Decision Making, European journal of operational research, 131: 578-602.