آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی نظام های اداری است. از اینرو  وجود فرهنگ سازمانی که بستر طراحی برنامه‌ها و اجرای تحول در سازمانهای اداری را فراهم کند، بر اثربخشی نظام اداری می افزاید. هدف این پژوهش شناسایی آسیب‌های فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران است. پژوهش حاضر تلاش دارد با مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان‌های بخش دولتی چالش‌های موجود را شناسایی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از این چالش‌ها ارائه کند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی را تعدادی از خبرگان اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی کارشناسان و مدیران چهار وزارتخانه تشکیل داده­اند. روش تحقیق توصیفی بوده و به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با تکنیک تحلیل تم و در بخش کمی با تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی زوجی انجام گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق 29 آسیب در قالب پنج بُعد شناسایی گردید که در هر پنج بُعد بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of organizational culture in the public sector of Iran

نویسندگان [English]

  • Samad Barani 1
  • AbolHassan Faghihi 2
  • Reza Najaf Beigi 3
چکیده [English]

Organizational culture is among the factors contributing to the efficiency of administrative systems. Therefore, an organizational culture which is deemed to create a competent administrative system, could be vital for all developing societies. This research aims at investigating organizational culture deficiencies in Iran’s public sector. By studying the present status of organizational culture in Iran’s public organizations, the study strives to identify the cultural challenges that Iranian bureaucracies face and present some solutions to overcome the potential shortcomings. A number of administrators and academics participated in the study’s semi-structured interviews and a survey was conducted among experts from four Iranian ministries .The analysis of interviews was done through thematic analysis technique and in the quantitative section of the study we used Confirmatory Factor Analysis (CFA) and paired sample t-test. Based on the findings of the research, we identified 29 shortcomings in five areas, all of which demonstrate a significant gap between the status quo and the desired status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Organizational culture
  • Administrative system
دانایی فرد، حسن.(1388). چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران: انتشارات سمت.
دیویس استانلی (1373). مدیریت فرهنگ سازمانی، ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی و پری­چهر معتمد گرجی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.(1381). گزارش برنامه تحول در نظام اداری، تهران: معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، محمدرضا؛ فرهی، علی و سنجقی، محمد ابراهیم.(1393). فرهنگ سازمانی«کرامت انسانی» تاملی بر فرهنگ نظام اداری ایران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره 3، صص113-145.
سلمانی، داود و خدابخشی، محمد(1392). تبیین رابطۀ مؤلفه‎های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، صص 63-82.
فقیهی، ابوالحسن و دانایی فرد، حسن.(1385). بوروکراسی و توسعه در ایران- نگاهی تاریخی تطبیقی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
فقیهی، ابوالحسن، کاظمی بیدگلی، سید عباس.(1393). الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 9، شماره 34، صص1-24.
فقیهی، ابوالحسن، واعظی، رضا و آغاز، عسل.(1389). تاملی بر تعامل فرهنگ و بوروکراسی در ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 5، شماره 19. صص 1-31.
میرسپاسی، ناصر و اعتباریان، اکبر.(1387). اصلاح و تحول در نظام اداری ایران براساس الگوی توزان قدرت، تهران: میر.
میرمحمدی، محمد و حسن پور، اکبر.(1390). نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 8، صص9-22.
 
Barney, J. B. (1986). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage?. Academy of management review, 11(3), 656-665.
Belias,D., & Koustelios, A. (2014). The  impact  of  leadership  and  change management strategy on organizational culture. European scientific Journal, (10)7, 457-470.
Boucart, G. (2007). Cultural Aspects of Public Management Reform, Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 16, 29–64.
Cameron,  Kim  S.  and  Robert  E.  Quinn.  (2006).  Diagnosing  and  changing  organizational culture: Based of the Competing Values Framework, Jossy-Bass. 
Cameron, K. S. and Quinn, R.E. (2006). Diagnosing and changing organizational Culture: Based of the Competing values Framework. USA: Jossy-Bass. 
Cameron, K. S., Quinn, R. E.(2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing Values Framework. Jossey-Bass,
Cooke,  R.A.,  &  Lafferty,  J  .  C.  (1983).  Organizational  Culture  Inventory  (form  I  ) Plymouth, MI: Human Synergistics
Daft, R. L. (2001). Essentials of organization theory and design. South Western Educational Publishing.
Danopoulos, C. P., Kong, D., & Sylvia, R. D. (2002). Administrative Reform Difficulties and the Role of Religion: Greece, South Korea, and Thailand. Administrative Reform in Developing Nations, 237.
Davis, Stanly. (1984). Managing Corporate Culture. Cambridge, MA: Ballinger Press.
De Vries, M. F. K. (2001). Creating authentizotic organizations: Well-functioning individuals in vibrant companies. Human Relations, 54(1), 101-111.
Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate cultures: The rites and rituals of organizational life. Reading/Т. Deal, A. Kennedy.–Mass: Addison-Wesley, 2, 98-103.
Denison,  D.R.  (1995).  Corporate  culture  and  organizational    Effectiveness.  john wiley, N.Y.USA.
Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization science, 6(2), 204-223.
Deshpandé, R., & Farley, J. U. (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey. International Journal of Research in Marketing, 21(1), 3-22.
Dubkēvičs, L., Barbars, A., Pavlovska, V., & Turlais, V. (2015). evaluation of intercultural competency in organizational culture: analysis of the example of latvia. Human Resources Management & Ergonomics, 9(2).
Faghihi,  A  .(1986).  Bureaucracy  and  politics  under  Shah:  A  study  of  the  bureaucracy   in   the   context   of   Iran   politics   1941-1978,   Doctoral  dissertation, Albany, NY: State University of New York.
Farazmand, A. (1999). Administrative reform in modern Iran: an historical analysis. International Journal of Public Administration, 22(6), 917-946.
Ghinea,V.M.,& Bratianu,C.(2012).Organization Culture modeling .Management &Marketing challenges  for  the Knowledge Society,(7)2,257-276.
Goffee, R., & Jones, G. (2003). The Character of a Corporation: How Your Company‘s Culture Can Make or Break Your Business. London: Profile Books
Handy, C. (1991). Gods of Management. Pan, London, U.K.
Haruna, P. F. 2008. Culture, Development, and Public Administration in Africa ,Administrative Theory & Praxis, 30(1) : 143- 147
Hellrigel, D. and Slocum,J. (1996), Management,  Addison – wesly, M.A.U.S.A.
Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Prentice-Hall, Inc.
Hofstede,  G.  (1983).  Culture's  Consequences:  International  Differences  in  Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage.
Hofstede,  G.  (2005).  Cultures  and  Organizations:  Software  of  the  Mind.  London,  UK: McGraw-Hill. 
Hofstede,G.,Hofstede,G.J.,& Minkov,M.(2010).   Cultures   and   organizations: Software  of  the  mind:  Intercultural  cooperation  and  its  importance  for survival. U.S.A.: McGraw-Hill.
Homburg,   C.,   and   C.   Pflesser   (2000).   “A Multiple-Layer   Model of  Market-Oriented Organizational Culture: Measurement Issues and   Performance   Outcomes,”   Journal   of Marketing Research, 37(4), 449–462.
Ivanova, M., & Kokina, I. (2016). The analysis of organizational culture values in public sectors in latvia. Review of Innovation and Competitiveness, 2(4), 19-36.
Javidan, M and A. Dastmalchian  .(2003). Culture and leadership in Iran: the land of individual achievers, strong family ties and powerful elite, Academy of Management Executive, 17(4): 127-142.
Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. Human relations, 1(1), 5-41.
Litwin and Stringer  (1968). Who define organizational climate. West Publishing Company, SanFrancisco, U.S.A., PP: 55-266.
O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of management journal, 34(3), 487-516.
Ouchi,  W.G.  (1981).Theory  Z:  How  American  Business  Can  Meet  the  Japanes Challenge' Reading, USA, MA: Addison-Wesley.
Ouinn,  Robert  E  (1985).  A  Special  Model  of  Organizational  Effectiveness  Criteria: Toward  a  Competing  Values  Approach  to  Organizational  Analysis.  Management Science, 29(3), P: 366.
Peters, T., and Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Praude, V., & Beļčikovs, J. (2001). Management. Rīga: Vaidelote, 505.
Reisinger, Y. (2009). International Tourism. Cultures and Behavior. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group
Robbins,  Stephen  and  Nancy  Langton.  (2001).  Organizational  Behavior.    Prentice-Hall Canada inc.
Robbins, Stephen p. (1997), Organizational Behavior, prentice Hall, N.Y.U.S.A.Hall.
Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2007). Cultural values in organizations: insights for Europe. European Journal of International Management, 1(3), 176-190.
Schein,  E.  H.  (1985).  Organizational  Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Schumpeter,  J.  A.  (1934).  The  Theory  of  Economic  Development.  Cambridge, MA:Harvard University Press
Schein, E. (2010). Organizational culture and leadership. (F. edition, Ed.) jossey-bass.
Schein, E. H. (1990). Organizational culture (Vol. 45, No. 2, p. 109). American Psychological Association.
Sheridan, J. E. (1992). Organizational culture and employee retention. Academy of management Journal, 35(5), 1036-1056.
Sonnenfield,  E.(1981).  Conceptualization  of  Culture  Change,  Sage  publication,  Inc., Thousand Oaks. California, USA. P. 279_293.
Trompenaars, F. (2005).  Four  Corporate  Cultures  In:  chapter  8,  Organization  culture,  Prentice-Hall, Inc. 
Tsui, A. S., Nifadkar, S. S., & Ou, A. Y. (2007). Cross-national, cross-cultural organizational behavior research: Advances, gaps, and recommendations. Journal of management, 33(3), 426-478.
Vetrakova, M., Smerek, L. (2016) Diagnosing organizational culture in national and intercultural context, Journal of Economic Management, pp 62-73.