تأملی بر ماهیت میان‌رشته‌ای دانش حوزه کارآفرینی: معیارها و وضعیت جاری

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

بحث «ماهیت میان­رشته­ای» یکی از مقوله­های کلیدی مرتبط با ماهیت دانش کارآفرینی است.  بخش عمده ای از کیفیت  و اثربخشی فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و آفرینشی حوزه کارآفرینی تابع  توجه به نوع و ماهیت دانش کارآفرینی می باشد. تأمل عمیق در خصوص نوع  و ماهیت دانش کارآفرینی  برای ارتقاء اثربخشی فعالیت های این حوزه  اهمیت شایانی دارد . درباره کیفیت میان­رشته­ای بودن دانش کارآفرینی دو نوع نگاه متعاقب وجود دارد : کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش پراکنده و نامرتبط ، کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش میان رشته ای نابالغ .  با توجه به این نوع  نگاه ها ،در این مقاله ی "مروری/ تحلیلی "  تلاش می شود  سئوال زیر  مورد تامل قرار گیرد: بر اساس چه معیارهای می توانیم ماهیت میان رشته ای بودن دانش کارآفرینی  را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ . چهار معیار متعاقب برای قضاوت درباره میان­رشته­ای بودن دانش کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است:  موضوع ،  خاستگاه ، انسجام و  هدف دانش کارآفرینی . ارزیابی تحلیلی وضعیت دانش کارآفرینی بر اساس معیارهای مورد اشاره نشان می­دهد که این حوزه از ویژگی  میان رشته ای بودن برخوردار است. ، اما  نیاز به رشد و تکامل جدی  به ویژه در معیار «انسجام دانش» دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on interdisciplinary nature of the field of entrepreneurship: Criteria and present situation

نویسنده [English]

  • Ghanbar Mohammadi Elyasi
چکیده [English]

Much of the effectiveness of training, research and creative activities of entrepreneurship is contingent on attention to the nature of entrepreneurship knowledge. Deep reflection on the type and nature of entrepreneurship knowledge is crucial for improving the effectiveness of entrepreneurship activities. There are two views on interdisciplinary nature of this field of study; Entrepreneurship as a body of fragmented and irrelevant knowledge, and Entrepreneurship as an immature interdisciplinary field. The purpose of this review, is to assess   interdisciplinary nature of Entrepreneurship. The review of literature indicates that there are four criteria by which we could judge the nature of Entrepreneurship; subject matter, theoretical origin, knowledge integration and purpose of the field. Analytical assessments of the current state of Entrepreneurship that is based on the above-mentioned criteria state that Entrepreneurship has the characteristics of being an interdisciplinary field of knowledge, but still seriously need to evolve, especially in the criterion of "knowledge integrationE

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary nature of Entrepreneurship
  • knowledge integration
  • corporate Entrepreneurship (CE)
  • CE research
آرون، ریمون (1965)، مراحل اساسی سیر اتدیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، (1387)، تهران: انتشارات علمی-فرهنگی.
انوری ،حسن ،(1390)،فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات :سخن.
افشار، مهدی (1388)، گزیده­ای از اشعار سهراب سپهری، تهران: انتشارات صف گستر.
پوپر، کارل (1972)، شناخت عینی، برداشت تکاملی، ترجمه: احمد آرام (1389)، تهران: انتشارات علمی – فرهنگی.
 ترنر، اچ. جاناتان (2003)، ساخت نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه: لهسائی­زاده و عبدالعلی (1382) شیراز: انتشارات نوید شیراز.
جهانگیری، محسن (1385)، احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دهخدا ،علی اکبر() ، لغت نامه دهخدا ،موسسه لغت نامه دهخدا،انتشارات دانشگاه تهران.
روشه، گی (1927)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: نیک گهر، عبدالحسین، (1376)، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
ریتزر، جرج (2007)، مبانی نظریه جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن، ترجمه: شهناز مسمی پرست، (1389)، تهران: انتشارات ثالث.
محمدی الیاسی، قنبر (1387)، موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1(1): 51-136.
محمدی الیاسی، قنبر (1388)، تأملی بر چیستی و منزلت فرصت و فرصت­شناسی در مطالعات کارآفرینی، پژوهش­نامه مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزامات توسعه فرهنگ کارآفرینی، 43: 139-152.
محمدی الیاسی،قنبر (1395)، تأملی بر انسجام دانش در حوزه میان‌رشته‌ای کارآفرینی، مقاله منتشر نشده.
معین ،محمد ،(1390)،فرهنگ لغت معین ، تهران ، انتشارات بیشه.
وبر، ماکس (1968)، اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری ، مهرداد ترابی­نژاد و مصطفی عماد زاده (1384)، تهران: انتشارات سمت.
 
Ács, Z. J., & Audretsch, D. B. (Eds.). (2003). Introduction to the handbook of entrepreneurship research, Handbook of entrepreneurship research: an interdisciplinary survey and introduction, international handbook series on entrepreneurship, volume 1, kluwer academic publishers, printed in Great Britain.
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2005). How do entrepreneurs organize firms under conditions of uncertainty? ,Journal of management, 31(5): 776-793.
Audretsch, D.B .(2007), The entrepreneurial society ,oxford: oxford university press.
Audretsch. David, and Roy Thurik, (2004), A Model of the Entrepreneurial Economy, International Journal of Entrepreneurship Education, 2(2): 143-166.
Bacon.Francis, (1620), The new organon, ed.by Jardine. Lisa, and Silverthorne. Michael, (2000), Cambridge University Press.
Baumol, W.J., (1990), Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98: 893–921.
Berggren, E., & Lindholm Dahlstrand, Å., (2009), Creating an entrepreneurial region: Two waves of academic spin-offs from Halmstad University. European Planning Studies, 17(8): 1171-1189.
Blumer .H, (1969), Symbolic interactionism: perspective and method, Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall.
Bygrave, W. D. (1989). The entrepreneurship paradigm (I): a philosophical look at its research methodologies. Entrepreneurship Theory and practice, 14(1): 7-26.
Bygrave, W. D., & Hofer, C. W. (1991). Theorizing about entrepreneurship. Entrepreneurship theory and Practice, 16(2): 13-22.
Cantillon. Richard, (1755), An essay on economic theory, Translated by Chantal Saucier, (2010), by the Ludwig von Mises Institute.
Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3): 511–532.
Casson, M., & Casson, C. (2013). The entrepreneur in history: From medieval merchant to modern business leader. Springer.
Casson. mark, (1982), The entrepreneur: an economic theory, USA: barnes and noble books.
Davenport, T. H., & Beck, J. C. (2001). The attention economy: Understanding the new currency of business. Harvard Business Press.
Fayolle, A. (2007). Entrepreneurship and New Value Creation: The Dynamic of the Entrepreneurial Process. New York, Cambridge University Press.
Frese, M., E. Chell, et al. (2000). Psychological approaches to entrepreneurship, Psychology Press.
Gartner, W. B. (l985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10(4),696-706.
Gartner, W.B. (1988), Who is the entrepreneur? Is the wrong question, American Journal of Small Business, 12: 11–32.
Granovetter. M. S. (1973), The strength of weak ties. American lournal of Sociology. 78: 1360-1380.
Herron, L., Sapienza, H. J., & Smith-Cook, D. (1992). Entrepreneurship theory from an interdisciplinary perspective: Volume II. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(3): 5-12.
Herron. Lanny, Sapienza. Harry J., and Smith-Cook. Deborah, (1992), Entrepreneurship Theory from an Interdisciplinary Perspective; Volume II, Entrepreneurship: Theory and Practice. Spring, pp:5-11.
Jackson, T. (2000). Questioning interdisciplinarity: Cognitive science, evolutionary psychology, and literary criticism. Poetics Today, 21(2): 319-347.
Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Association for Supervision and Curriculum Development, 1250 N. Pitt Street, Alexandria, VA 22314.
Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., & Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy. Journal of knowledge management, 7(4): 75-91.
Kirzner IM. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1): 60–85.
Klein, Julie Thompson (2004), Interdisciplinarity and complexity: An evolving relationship, E: CO. Vol. 6(1-2): 2-10.
Klein, Julie Thompson and William H. Newell (1998), Advancing Interdisciplinary Studies. Pp. 3-22 in Interdisciplinarity: Essays from the Literature, William H. Newell, editor. New York: College Entrance Examination Board.
Klein, Julie Thompson and William H. Newell. "Advancing Interdisciplinary Studies." Pp. 3-22 in Interdisciplinarity: Essays from the Literature, William H. Newell, editor. New York: College Entrance Examination Board, 1998: 3.
Klein. Thompson Julie, (1990), Interdisciplinarity: history, theory and practice, Wayne state university press.
Kockelmans. Joseph J. (1975), Interdisciplinarity and Higher Education, Publisher Penn State Press.
Matlay, H., and Carey.C., (2007), Entrepreneurship education in the UK: a longitudinal perspective, Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2): 252-263.
McClelland, D. C. (1965). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of personality and Social Psychology: 1(4), 389.
Moran. Joe. (2002), Interdisciplinarity, Routledge.
Newbould, P.J. (1975). Environmental Science at the New University of Ulcaster. Case Studies in Interdisciplinarity, (pp. 3-6). London: The Nuffield Foundation.
Newell. William H., (2010), Interdisciplinarity: Essays from the Literature, College Entrance Examination Board.
Newell. William H., Szostak. Rick., (2005), Facilitating interdisciplinary research. Washington, DC: National Academies Press.
Nicolaou, N., & Shane, S. (2009). Can genetic factors influence the likelihood of engaging in entrepreneurial activity?. Journal of Business Venturing, 24(1): 1-22.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Parsons, T. (1966). The structure of social action, New York: Free Press.
Parsons, T., Shils, E. A., (1962). Toward a general theory of action. Harvard university press.
Pinchot, G. (1985), Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Organization to Become an Entrepreneur, New York: Harper and Row.
Porter, M. E., & Kramer, M. (2011). How to fix capitalism and unleash a new wave of growth. Harvard Business School.
Porter. A. L., Roessner. J. D., and Heberger. A. E., (2008), How interdisciplinary is a given body of research? Research Evaluation, 17(4):273-282.
Repko. Allen F., (2011), Interdisciplinary Research: Process and Theory, SAGE Publications.
Repko. Allen, Szostak. Rick, and Buchberger. Michelle. Philips., (2016), Introduction to Interdisciplinary Studies, 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.
Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., ... & Chin, N. (2005). Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation 1998–2003. Small business economics, 24(3), 205-231.
Rocha, h. and Birkinshaw, J. (2007). Entrepreneurship safari:a phenomenon-driven search for meaning. Foundations and trends in entrepreneurship, 3(3): 1-63.
Sadler. Robert J. (2000), Corporate Entrepreneurship in the Public Sector: The Dance of the Chameleon, Australian Journal of Public Administration, 59(2): 25–43.
Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schumpeter, Joseph A. (1949), economic theory and entrepreneurial history. {253-271}.
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization science, 11(4): 448-469.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Publishing.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1): 217-226.
Shapero, A. (1984), The entrepreneurial event, in C. A. kent, (ed), The environment for entrepreneurship. Lexington books: Lexington, MA, pp: 21-40.
Squires, G. (1992). Interdisciplinarity in higher education in the United Kingdom. European Journal of Education, 201-210.
Stember, Marilyn (1998), Advancing the Social Sciences through the Interdisciplinary Enterprise. Pp. 337-350 in Interdisciplinarity: Essays from the Literature, William H. Newell, editor. New York: College Entrance Examination Board.
Stevenson . H . H .,& jarillo . j . c . , (1999) , A  paradigm  of  entrepreneurship : entrepreneurship  management , Strategic  Management  Journal , Summer , Special  Issue, 11: 17 – 27.