بررسی پیامدهای شهرت سازمان‌های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه پیامدهای شهرت سازمان است. شهرت سازمان، پیش­تر دغدغه پژوهش­گران بخش کسب و کار بوده لیکن اخیرا پژوهش­گران بخش دولتی نیز به آن پرداخته­اند. در این پژوهش رابطه این متغیر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی مطالعه شده است.  در این مطالعه رابطه هویت سازمانی به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. شهرت سازمان در بخش عمومی با استفاده از مقیاس طراحی شده توسط لوما‌-‌آهو  و با پنج بعد اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات سنجیده شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی با مدل ارگان و هویت سازمانی نیز بر اساس مدل چنی و کرینر و اشفرث سنجیده شده است. این پژوهش در ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران انجام شده است. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده‌اند. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می دهند که بهبود شهرت سازمان، می­تواند منجر به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت­یابی کارکنان با سازمان شود لیکن نقش میانجی هویت سازمانی تأیید نمی­شود. یافته دیگر این پژوهش این است که شهرت سازمان منجر به کاهش هویت­یابی خنثی، دوجنبه­ای و عدم احراز هویت با سازمان می­شود.

عنوان مقاله [English]

A study on consequences of organizational reputation in public sector: A study at Ministry of Culture and Islamic Guidance

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Amirkhani 1
  • Maryam AbdolMaleki 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the consequences of organizational reputation in the public sector of Iran. In the past, this subject has been an enquiry to be studied in business sector, but, recently the subject has attracted the attention of public sector researchers. In this paper, we examine the impact of organizational reputation on organizational citizenship behavior considering mediating role of organizational identity. In this study, Public sector organizational reputation is measured by Luoma-aho(2008) model within five dimensions: authority, esteem, trust, efficiency and service. OCB is measured by Organ(1988)model and organizational identification by Cheney’s model. The population is the staff of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. Questionnaire was the main instrument for gathering data. We used the structural equation modeling for analysis of data. The results show that organizational reputation has significant impact on OCB and organizational identification, but the impact of mediating role of organizational identification was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behavior
  • Organizational Reputation
  • organizational Identification"