طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.

3 اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.

چکیده

با توجه به تغییرات سریع در محیط های سازمانی، رقابت پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در ایجاد نوآوری در سازمان بستگی دارد. نوآوری میتواند منجر به موفقیت تجاری و امکان رهبری بازار گردد و برای ذینفعان ایجاد ارزش نماید و در نهایت باعث رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در سطوح مختلف گردد. با توجه به اهمیت نوآوری و نقش آن جهت بقای سازمان در محیط پویا و رقابتی امروزی، مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارتقای سیستم ارزیابی نوآوری در صنعت خودرو به روش توصیفی و با رویکرد مدلسازی انجام شده است. در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه نوآوری پرداخته و در نهایت دو بعد اصلی یعنی نوآوری تکنولوژیکی و مدیریتی شناسایی شدند. سپس شاخص های کلیدی این دو بعد در ارزیابی نوآوری استخراج شدند. نظرات کارشناسان و خبرگان در مورد شاخص ها و ارتباط میان آنها از طریق ارائه پرسشنامه و نیز مصاحبه با آنها و نیز تحلیل تم جمع آوری شد. خبرگان شامل 16 تن از مدیران فناوری شاغل در صنعت خودرو و نیز اساتید دانشگاهی بودند که در زمینه نوآوری و تکنولوژی تخصص داشتند. درنتیجه با توجه به شاخص ها و ارتباطات میان آنها، مدلی جامع جهت ارزیابی نوآوری با تأیید خبرگان این امر ارائه شده است. این مدل می تواند به مدیران شرکت های خودروسازی در ارتقای سطح نوآوری در سازمانشان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A dynamic model for evaluating innovation in organization : A study in automobile industry

نویسندگان [English]

  • Roxaneh Charkhchi 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Mahmood Alborzi 3
1 PhD Student in Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehranو, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Department of IT Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to rapid changes of organization environment, competitiveness and ultimate survival of an organization depend on its capability of creating innovation. Innovation can leads to commercial success and market leadership. It also creates value for stakeholders and ultimately causes economic growth and improves life standards. Due to the importance of innovation in organization and its role in survival of an organization in current competitive and dynamic environment, this paper reviews the past researches related to innovation while its main objective is creating a new model to improve the innovation evaluation system in automobile industry. It identifies two main dimensions of innovation which are technological and management innovation. Then key indicators of these two types of innovation and their relationships are extracted. Then comments of technology managers and university professors were collected by questionnaires and interviews. At last, with the approval of the experts, it presents a dynamic model of evaluating innovation in order to help the managers to improve the innovation level in their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Technological innovation
  • Management innovation
  • Innovation evaluation
1)       Akcali, B. Y., & Sismanoglu, E. (2015). Innovation and the effect of research and development (R&D) expenditure on growth in some developing and developed countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 768-775.
2)       Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior10(1), 123-167.
3)       An, H. J., & Ahn, S. J. (2016). Emerging technologies—beyond the chasm: Assessing technological forecasting and its implication for innovation management in Korea. Technological Forecasting and Social Change102, 132-142.
4)       Arulrajah, A. (2014). Human resource management practices and innovation: a review of literature.
5)       Asgari, B., & Yuan, W. C. (2007). Depicting the technology and economic development of modern Malaysia. Asian Journal of Technology Innovation15(1), 167-193.
6)       Autant-Bernard, C., Fadairo, M., & Massard, N. (2013). Knowledge diffusion and innovation policies within the European regions: Challenges based on recent empirical evidence. Research Policy42(1), 196-210.
7)       Bagno, R. B., Salerno, M. S., & Dias, A. V. C. (2017). Innovation as a new organizational function: evidence and characterization from large industrial companies in Brazil. Production27.
8)       Beaudry, C., & Allaoui, S. (2012). Impact of public and private research funding on scientific production: The case of nanotechnology. Research Policy41(9), 1589-1606.
9)       Blomqvist, K., Harkink, E., Kerssens-van Drongelen, I., Kuittinen, O., & Ojanen, V. (2004, October). Measuring innovativeness-challenges and possibilities for knowledge-based firms. In Engineering Management Conference, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International (Vol. 2, pp. 530-535). IEEE.
10)    Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview. Journal of Cleaner Production45, 1-8.
11)    Brem, A., & Voigt, K. I. (2009). Integration of market pull and technology push in the corporate front end and innovation management—Insights from the German software industry. Technovation29(5), 351-367.
12)    Carayannis, E. G., & Provance, M. (2008). Measuring firm innovativeness: towards a composite innovation index built on firm innovative posture, propensity and performance attributes. International Journal of Innovation and Regional Development1(1), 90-107.
13)    Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research62(1), 104-114.
14)    Chiaroni, D., Chiesa, V., & Frattini, F. (2011). The Open Innovation Journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation31(1), 34-43.
15)    Cui, A. S., & Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Journal of the academy of marketing science44(4), 516-538.
16)    Cozzarin, B. P. (2017). Impact of organizational innovation on product and process innovation. Economics of Innovation and New Technology26(5), 405-417.
17)    Daft, R. L. (1978). A dual-core model of organizational innovation. Academy of management journal21(2), 193-210.
18)    Damanpour, F., & Aravind, D. (2011). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review8(2), 423-454.
19)    Douglas, M. A., Overstreet, R. E., & Hazen, B. T. (2016). Art of the possible or fool's errand? Diffusion of large-scale management innovation. Business Horizons59(4), 379-389.
20)    Fritsch, M., & Slavtchev, V. (2007). Universities and innovation in space. Industry and innovation14(2), 201-218.
21)    Galanakis, K. (2006). Innovation process. Make sense using systems thinking. Technovation26(11), 1222-1232.
22)    Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer. SPRU Electronic Working.
23)    Godener, A., & Söderquist, K. E. (2004). Use and impact of performance measurement results in R&D and NPD: an exploratory study. R&D Management34(2), 191-219.
24)    Gómez, J., Salazar, I., & Vargas, P. (2016). Sources of Information as Determinants of Product and Process Innovation. PloS one11(4), e0152743.
25)    Gupta, A. K., & Singhal, A. (2016). Managing human resources for innovation and creativity. Research-Technology Management36(3), 41-48.
26)    Hagedoorn, J., & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?. Research policy32(8), 1365-1379.
27)    Hall, B. H. (2011). Innovation and productivity (No. w17178). National bureau of economic research.
28)    Haner, U. E. (2002). Innovation quality—a conceptual framework. International Journal of Production Economics80(1), 31-37.
29)    Hervas-Oliver, J. L., Sempere-Ripoll, F., Rojas Alvarado, R., & Estelles-Miguel, S. (2017). Beyond product innovation: deciphering process-oriented innovators, complementarities and performance effects. Technology Analysis & Strategic Management, 1-14.
30)    Iqbal, A. M., Khan, A. S., Bashir, F., & Senin, A. A. (2015). Evaluating national innovation system of malaysia based on university-industry research collaboration: A system thinking approach. Asian Social Science11(13), 45.
31)    Jarrar, N. S., & Smith, M. (2014). Innovation in entrepreneurial organisations: A platform for contemporary management change and a value creator. The British Accounting Review46(1), 60-76.
32)    Katz, B. (2006). The integration of project management processes with a methodology to manage a radical innovation project(Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
33)    Kogan, L., Papanikolaou, D., Seru, A., & Stoffman, N. (2017). Technological innovation, resource allocation, and growth. The Quarterly Journal of Economics132(2), 665-712.
34)    Kravtsova, V., & Radosevic, S. (2012). Are systems of innovation in Eastern Europe efficient?. Economic Systems36(1), 109-126.
35)    Larsen, G. D., & Ballal, T. M. (2005). The diffusion of innovations within a UKCI context: An explanatory framework. Construction Management and Economics23(1), 81-91.
36)    Lin, R. J., Tan, K. H., & Geng, Y. (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry. Journal of Cleaner
37)    Production40, 101-107.
38)    Lizarelli, F. L., & Toledo, J. C. D. (2016). Practices for continuous improvement of the Product Development Process: a comparative analysis of multiple cases. Gestão & Produção23(3), 535-555.
39)    Lloréns Montes, F. J., Ruiz Moreno, A., & Miguel Molina Fernández, L. (2004). Assessing the organizational climate and contractual relationship for perceptions of support for innovation. International Journal of manpower25(2), 167-180.
40)    MacDuffie, J. P. (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. ILR Review48(2), 197-221.
41)    Milling, P. M., & Stumpfe, J. (2000, August). Product and process innovation: a system dynamics-based analysis of the interdependencies. In V Proceedings of the 18th International Conference of the System Dynam& ics Society.
42)    Nowacki, R., & Bachnik, K. (2016). Innovations within knowledge management. Journal of Business Research69(5), 1577-1581.
43)    Park, H. W., Hong, H. D., & Leydesdorff, L. (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and the Netherlands using Triple Helix indicators. Scientometrics65(1), 3-27.
44)    Preenen, P. T., Vergeer, R., Kraan, K., & Dhondt, S. (2017). Labour productivity and innovation performance: The importance of internal labour flexibility practices. Economic and Industrial Democracy38(2), 271-293.
45)    Rahman, S. A., Taghizadeh, S. K., Ramayah, T., & Ahmad, N. H. (2015). Service innovation management practices in the telecommunications industry: what does cross country analysis reveal?. SpringerPlus4(1), 810.
46)    Robin, S., & Schubert, T. (2013). Cooperation with public research institutions and success in innovation: Evidence from France and Germany. Research Policy42(1), 149-166.
47)    Ruiz-Jiménez, J. M., & del Mar Fuentes-Fuentes, M. (2016). Management capabilities, innovation, and gender diversity in the top management team: An empirical analysis in technology-based SMEs. BRQ Business Research Quarterly19(2), 107-121.
48)    Rusu, G., & Avasilcăi, S. (2015). Innovation management based on proactive engagement of customers: A case study on LEGO Group. Part I: Innovation Management at Lego Group. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 95, No. 1, p. 012143). IOP Publishing.
49)    Sadikoglu, E., & Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms. International journal of production economics127(1), 13-26.
50)    Stowe, C. R., & Grider, D. (2014). Strategies for advancing organizational innovation. Journal of Management and Marketing Research15, 1.
51)    Tsinopoulos, C., Sousa, C. M., & Yan, J. (2017). Process Innovation: Open Innovation and the Moderating Role of the Motivation to Achieve Legitimacy. Journal of Product Innovation Management.
52)    Urbancova, H. (2013). Competitive advantage achievement through innovation and knowledge. Journal of Competitiveness5(1).
53)    Van de Vrande, V., De Jong, J. P., Vanhaverbeke, W., & De Rochemont, M. (2009). Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation29(6), 423-437.
54)    Vokoun, M. (2016). The Economics and Politics of Process Innovation and the Sustainable Urban Development. Procedia Engineering161, 2229-2233.
55)    Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2010). Management innovation and organizational performance: The mediating effect of performance management. Journal of Public Administration Research and Theory21(2), 367-386.
56)    Walker, R. M., Chen, J., & Aravind, D. (2015). Management innovation and firm performance: An integration of research findings. European Management Journal33(5), 407-422.
57)    Wang, C. H., Lu, I. Y., & Chen, C. B. (2007). Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty. Technovation28(6), 349-363.
Wonglimpiyarat, J. (2011). Government programmes