تحلیل شکاف بین طراحی تغییر و اعمال آن با محوریت نظام ذهنی طراحان تغییر (پژوهشی در بخش عمومی)

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای امروز تغییر امری اجتناب‌ناپذیراست. پویایی‌ دائمی محیط، به سازمان‌ها اجازه نمی‌دهد بدون تلاش برای تغییر به حیات خود ادامه دهد. ازاینرو  برای مدیریت تغییرسازمانها با چالش‌های متنوعی روبروهستد زیرا  در اجرای یک طرح تحول عوامل مختلفی تاثیرگذارند که باید در برنامه های تغییردیده شوند. یکی از عوامل مهم قبل از طراحی و اجرا ، ذهنیت ها و انگاره های مدیران سازمان است. شهرداری به عنوان نهاد پیشگام در حوزه خدمات اجتماعی و عمومی همواره در معرض تغییر است و اداره برنامه­های تغییر براساس مشی طراحی شده موضوع اساسی اینگونه سازمانهاست. سؤال اصلی این است که آیا تغییرات اعمال شده همان تجلی ذهنیت مدیران است و یا اینکه میان این دو فاصله وجود دارد؟ هدف این پژوهش تعیین شکاف  میان ذهنیت طراحان و تغییرات اعمال شده و  سنجش فاصله میان این شکالف ناشی از ذهنیت آرمان گرای مدیران در مقام طراحی است یا اینکه تغییرات اعمال شده (در مقام عمل) با ذهنیت مدیران فاصله داشته­اند (مشکلات مربوط به اداره تغییر). بدین جهت پرسش نامه محقق ساخته ای مشتمل بر 17 گویه طراحی گردید و براساس نمونه گیری خوشه ای 303  پرسش نامه  توزیع و جمع آوری گردید و با آزمون آماری کای دو  و دابلیو کاندال  مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ذهنیت­ها در شکاف بین طراحی و تغییر تاثیر چشم گیری نداشته است و از بین مولفه های ذهنیت ، ترسیم چشم انداز در بدترین وضعیت و توجیه ضرورت تغییر در بهترین وضعیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the gap between change design and its application centered on the attitudinal system of change designers (research in public sector)

نویسنده [English]

  • Reza Vaezi
Vaezi@atu.ac.ir
چکیده [English]

In today’s fast-paced world, change is an inevitable issue. Organizations are surrounded by permanent environmental dynamics which will not allow them to survive unless they attempt to change. On the other hand, for change management, organizations are faced with various challenges and different factors have impacts on a change plan which must be taken into account in designing. One of the most significant factors before designing and implementation is the manager’s attitudes and mindsets. Municipality, as a pioneer in the field of social and public service is constantly subject to change and managing the change plans based on the designed policies is an critical issue for these kinds of organizations. The purpose of this research is to clarify the gap between designers’ mindsets and the changes that have been made and whether this gap is due to designers’ idealistic mindsets or the changes (in practice) have been different from the managers’ mindsets. Therefore, as a data collection method, a researcher-made questionnaire consisting of 17 questions were designed and research statistical population was the managers and experts of Tehran Municipality and according to cluster sampling, 303 individuals were chosen. Additionally, to analyze the data, Chi-square test and Kendall’s W test were used. The research result indicated that mindsets did not significantly impact on the gap between designing and the change. Besides, Kendall’s W test result showed that the following components had the greatest impacts respectively: 1) Vision portrayal 2) Coalition for change 3) Creating a public belief in the vision 4) Adopting an approach to change 5) Justifying the need for change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Organizational change
  • Organizational change management
  • Change models
Baker, D. (2007). Strategic change management in public sector organizations. England: Chandos Publishing.
Bel Roland, Smirnov Vladimir, Wait Andrew. (2017). Managing change: Communication, managerial style and change in organizations. Journal of Economic Modelling.
Burke, W. W. (2002). Organization change. United States America: Sage.
Chapman Gary, Hewitt-Dundas Nola. (2017). The e­ff­ect of public support on senior manager attitudes to innovation. Journal of Technovation.
Ewing Louise, Karmiloff-Smith Annette, K. Farran Emily, L. Smith Marie. (2017). Developmental changes in the critical information used for facial expression processing. Journal of Cognition,166, 56-66.
Fernandez, S., & Ralney, H. G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. Public Administration Review, 168-176.
FleishonMDHoward, R.MuroffMDaLawrence , S.PatelMDa bSumir .(2017). Change Management for Radiologists. Journal of the American College of Radiology. 14(9), 1229-1233.
French, W. L., Bell, C. H. and Zawacki, R. A. (2005). Organization development and transformation managing effective change. United States: Mc GRAW-HILL.
Gerbec Marko. (2017).  Safety change management – A new method for integrated management of organizational and technical changes. Journal of safty science.
Jayatilleke, Shalinka, Lai Richard.(2018). A systematic review of requirements change management. Journal of nformation and Software Technology,93,163-185.
Kotter, J. P., & Schilesinger, L. A. (2008). Choosing strategies for change. Harvard Business Review, 130-139.
Kreitner, R., Kinicki, A., & Buelens, M. (2002). Organizational Behaviour. New York: McGraw-Hill.
Marinov, A. (2007). Analysis of theorganizational changes in the local taxes and fees administration: based on the example of Novo Selo Municipality, Vidin District. Trakia Journal of Sciences, 4 (4), 52-60.
Mento, A. J., Jones, R. M., & Dirndorfer, W. (2002). A change management process: Grounded in both theory and practice. Journal of Change Management, 3 (1), 45-59.
Poulsen Signe, Ipsen Christine .(2017). In times of change: How distance managers can ensure employees’ wellbeing and organizational performance. Journal of Safety Science,100,37-45.
Reger, R. K., Mullane, J. V., Gustafson, l. T., & DeMarie, S. M. (1994). Academy of management Executive, 8 (4), 31-43.
Self, D., Armenakis, A. A., & Schraeder, M. (2007). Organizational change content, process, and context: A simultaneous analysis of employee reactions. Journal of Change Management, 7 (2), 211-229.
Unger Layla, V. Fisher Anna, Nugent Rebecca, L. Ventura Samuel Christopher J. MacLellan. (2016). Developmental changes in semantic knowledge organization. Journal of Experimental Child Psychology, 146, 202-222