مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 
فساد اداری از سال‌ها پیش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور مطرح بوده و امروز به یکی از بحران‌های ملی تبدیل شده است که در صورت تداوم به سلب اعتماد مردم منجر می‌شود. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است؛ «ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران چیست؟». وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، توجه به متغیرهای زمینه‌ای و هستی‌شناسانه‌ی ایجاد فساد اداری در ادبیات فساد سازمان‌های بخش دولتی و بررسی آن‌ها در یک الگوی جامع و منسجم است. این پژوهش از طریق روش‌ فراتحلیل یک‌صد مقاله معتبر خارجی، نظرجویی از جامعه خبرگان موضوعی و استفاده از روش‌ کمّی رگرسیون در صدد شناسایی ریشه‌های فساد اداری ایران طی یک‌دوره شانزده ساله برآمد. نتایج حاصل از یافته‌های فرضیه‌های پژوهش نشان داد برقراری دموکراسی و بهبود کیفیت بوروکراسی، فساد را در بازه زمانی مطالعه کاهش داده ولی کاهش اندازه دولت، کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش حاکمیت قانون و افزایش توسعه انسانی بر کاهش فساد اداری مؤثر نبوده است. در پایان بر مبنای یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Roots of Administrative Corruption in Government Organizations of Iran

نویسندگان [English]

 • Mina Alavi 1
 • AbolHassan Faghihi 2
 • Morteza Moosa Khani 2
 • Reza NajafBeigi 2
1 e
2 e
چکیده [English]

Corruption has been one of the most important challenges facing the country since many years ago, and today it has become one of the national crises which, if continued, will lead to the loss of confidence among the people. The present research aims to answer the question "What are the roots of corruption in Iranian government agencies?". This research sought to identify the root causes of corruption by adopting a comprehensive approach combining "tacit knowledge" through an expert view of the subject of "explicit knowledge" through a qualitative text analysis method on 100 valid international papers and a quantitative regression method. The results of research findings suggest that increasing current costs, increasing oil revenues, establishing democracy and improving the quality of bureaucracy will reduce corruption. Also, the effect of rule of law and human development on corruption was not significant. At the end, based on the findings of the research, suggestions were made for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • government size
 • oil revenues
 • democracy
 • bureaucracy quality
 • rule of law
 • human development
دوگراف، خیالت؛ واخنار، پیتر؛  مارافیک، پتریک فون. (1394). چشم اندازهای نظری فساد. ترجمه هانیه هژبر الساداتی، داود حسینی هاشم زاده، جلیل یاری، محمد فاضلی. تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم.
زاهدی، شمس السادات و همکاران. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هفتم، ش 20.
سنجش ملی سرمایه اجتماعی. (1394). طرح سنجش سرمایه اجتماعی مردم ایران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و شورای اجتماعی وزارت کشور.
عابدی جعفری، حسن و همکاران. (1389). تدوین سیاست‌ها و راهبردهای فساد اداری. طرح پژوهشی. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عابدی جعفری، حسن و همکاران. (1390). تدوین و آزمون مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران. طرح پژوهشی. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
عباس زادگان، سید محمد. (1383). فساد اداری، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول
فاضلی، محمد. (1396، 3 دی). نفت زدگی. روزنامه صمت. بازیابی شده از http://www.smtnews.ir/note/30634-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
فضلی نژاد، سیف الله؛ احمدیان، مرتضی. (1389). اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون‌رفت از آن. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی. ش 11 و 12، ص 129-158
کارل، تری لین. (1388). معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی. ترجمه جعفر خیرخواهان. تهران: نشر نی.
گزارش شاخص رفاه لگاتوم 2016. (1395). جدید ترین رتبه ایران در میان کشورهای مرفه. بازیابی شده از http://www.daraian.com/fa/countries/iranoe/203-dataworld/13212
لوسیانی، جیاکومو. (1374). درآمد ثابت نفتی: بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی. فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال دوم. شماره 2، صص 462-423.
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری. (1396). آینده پژوهی ایران 1396. تهران: مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری.
نجفی، کرم. (1383). تأثیر درآمدهای نفتی بر سیاست­های اقتصادی ایران در دهه 60 و 70. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
نیلی. مسعود؛ مصلحی، سیده سلماز. (1385). بررسی اثر فعالیت های دولت بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای نفتی. شانزدهمین کنفرانس سیاست پولی و ارز، موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی اسلامی جمهوری ایران.
نیومن، لارنس. (1393). روش‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، تهران، نشر ترمه. جلد اول، چاپ دوم.
Abed, George T. and Hamid R. Davoodi. (2000). Corruption, Structural Reforms, and Economic Performance in the Transition Economies. IMF Working Paper WP/00/132.
Ades, A. and Di Tella, R. (1997). The new economics of corruption: a survey and some new results. Political Studies XLV: 496-515.
Ades, A. and Di Tella, R. (1999). Rents, Competition, and Corruption. American Economic Review 89(4): 982-92.
Aidt, T. S. (2010). Corruption and sustainable development.
Alexeev, M., & Conrad, R. (2009). The elusive curse of oil. The Review of Economics and Statistics91(3), 586-598.‏
Ahmadov, I., Mammadov, J., and Aslanli, K. (2013). Assessment of Institutional Quality in Resource-Rich Caspian Basin Countries. Available at SSRN 2274813.
Ali, A. M., & Isse, H. S. (2002). Determinants of economic corruption: a cross-country comparison. Cato J.22, 449-466‏
Alt, James E. and David Dreyer Lassen. (2003). The Political Economy of Corruption in American States. Journal of Theoretical Politics 15(3): 341-365.
Andersen, J.J., & Aslaksen, S. (2013). Oil and Political Survival. Journal of Development Economics, Vol.100, No.1, pp. 89-106.
Arezki, R., & Brückner, M. (2011). Oil rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions. European Economic Review, Vol.55, No. 7, pp. 955-963.
Arezki, R., & Gylfason, T. (2011). Resource rents, democracy and corruption: evidence from Sub-Saharan Africa.‏‏‏
Arvate, P.R., Curi, A.Z., Rocha, F., and Sanches, F.A. (2010). Corruption and the Size of Government: Causality Tests for OECD and Latin American Countries. Applied Economics Letters, Vol.17, No.10, pp. 1013-1017.
Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. Research in organizational behavior25, 1-52.‏
Azfar, O., & Nelson, W. R. (2007). Transparency, wages, and the separation of powers: An experimental analysis of corruption. Public Choice130(3-4), 471-493.
Banfield, E. C. (1985). Corruption as a feature of governmental organization. In Here the People Rule (pp. 147-170). Springer, Boston, MA.
Barbier, E.B. (2003). The Role of Natural Resources in Economic Development. Australian Economic Papers, Vol.42, No.2, pp. 253-272.
Barbier, E.B. (2010). Corruption and the Political Economy of Resource-Based Development: a Comparison of Asia and Sub-Sahara Africa. Environmental and Resource Economics, Vol.46, No.4, pp. 511-537.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government information quarterly27(3), 264-271.
Bhattacharyya, S., and R. Hodler, (2010). Natural Resources, Democracy and Corruption. European Economic Review,Vol.54, No.4, pp. 608-621.
Bonaglia, Federico, Jorge Braga de Macedo, and Maurizio Bussolo. (2001). How Globalization Improves Governance. Discussion Paper No. 2992. Paris, France: Centre for Economic Policy Research, Organisation for Economic Cooperation and Development.
Braun, Miguel and Rafael Di Tella. 2004. ”Inflation, Inflation Variability, and Corruption”. Economics and Politics 16: 77-100.
Broadman, Harry G. and Francesca Recanatini. (2000). Seed of Corruption: Do Market Institutions Matter?. The World Bank Policy Research Working Paper. No. 2368.
Broadman, Harry G. and Francesca Recanatini. (2002). Corruption and Policy: Back to the Roots. Policy Reform. 37-49
Brown, David S., Michael Touchton, and Andrew B. Whitford. (2005). ”Political Polarizationas a Constraint on Government: Evidence from Corruption” on SSRN http://ssrn.com/abstract=782845.
Brunetti, Aymo and Beatrice Weder. (2003). A Free Press is Bad News for Corruption. Journal of Public Economics. 87:1801-1824.
Brunnschweiler, C. N. (2008). Cursing the blessings? Natural resource abundance, institutions, and economic growth. World development36(3), 399-419.‏
Brunnschweiler, C. N., & Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings. Journal of environmental economics and management55(3), 248-264.
Chang, Eric CC and Golden, Miriam A. (2004). Electoral Systems, District Magnitude and Corruption. Paper presented at the 2003 annual meeting of the American Political Science Association, August 28-31.
Croley, S. P. (1995). The majoritarian difficulty: Elective judiciaries and the rule of law. The University of Chicago Law Review62(2), 689-794.‏
Damania, Richard, Per Fredriksson, and Muthukumara Mani, (2004). The Persistence of Corruption and Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence. Public Choice 121: 363-390.
Duyne, P. V. (2001, December). Will ‘Caligula go transparent?’Corruption in acts and attitude. In Forum on crime and society (Vol. 1, No. 2, pp. 73-98).‏
Eicher, T., García-Peñalosa, C., & Van Ypersele, T. (2009). Education, corruption, and the distribution of income. Journal of Economic Growth14(3), 205-231. ‏
Evrensel, A. Y. (2010). Institutional and economic determinants of corruption: a cross-section analysis. Applied Economics Letters17(6), 551-554.
Fisman, Raymond J. and Roberta Gatti. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence across Countries. Journal of Public Economics. 83: 325-345.
Frechette, Guillaume R. (2001). A Panel Data Analysis of the Time-Varying Determinants of Corruption. Paper presented at the EPCS 2001.
Frisch, D., (1994), Effects of corruption on development in corruption, Democracy and Human Rights in West Africa, Cotonou, Benin: Africa Leadership Forum.
Gatti, R. (1999), Corruption and Trade Tariffs, or a Case for Uniform Tariffs, World Bank Policy Research Working Paper No. 2216.
Goel, R. K., & Korhonen, I. (2011). Exports and cross-national corruption: A disaggregated examination. Economic Systems35(1), 109-124.‏
Goel, R.K., & Nelson, M.A. (1998). Corruption and Government Size: a Disaggregated Analysis. Public Choice, Vol.97, No.1-2, pp.107-120.
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2010). Causes of corruption: History, geography and government. Journal of Policy Modeling32(4), 433-447.‏
Goldsmith, A. A. (1999). Slapping the grasping hand: Correlates of political corruption in emerging markets. American Journal of Economics and Sociology58(4), 865-883.
Government finance Statistics Manual (GFSM). (2014). Washington, D.C. : International Monetary Fund.
Gould, David J., D.; Amaro-Reyes, Jose A.; Gould, David J., D.*Amaro-Reyes, Jose A.. 1983. The effects of corruption on administrative performance : illustrations from development countries. Staff working paper ; no. SWP 580. Management and development series ; No. 8
Gurgur, Tugrul and Anwar Shah. 2005. ”Localization and Corruption: Panacea or Pandora’s Box”. World Bank Policy Research Working Paper 3486.
Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others?. The quarterly journal of economics114(1), 83-116.
Hamilton, K. & R. Giovanni. (2006). From Curse to Blessing, Natural Resource and Institutional Quality. Environment Matters, the World Bank Group, pp. 24-27.
Harrison, M., (2003). Can Corrupt Countries Attract Foreign Direct Investment? A Comparison of FDI Inflows between Corrupt & Non.Corrupt Countries. Internatinal Business & Economics Research Journal. V. 2., N.9.
Heidenheimer, A. J. (1970). Political corruption: readings in comparative analysis. Transaction Books.‏
Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (2005): Introduction to Part II. In: Heidenheimer,Arnold J./Johnston, Michael (eds.): Political Corruption. Concepts & Contexts. 3rd edition. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, pp. 77-82.
Herzfeld, Thomas and Christoph Weiss. (2003). Corruption and Legal (In)-Effectiveness: An Empirical Investigation. European Journal of Political Economy 19: 621-632.
Hondeghem, A.(2000). The national civil service in Belgium. Bekke, HAGM and van der Meer, FM, Civil service systems in Western Europe, Cheltenham: Elgar. 120-147.
Huntington, S. (1989). Techniques of Political Graft. Political Corruption. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.‏
Jetter, M., Agudelo, A. M., & Hassan, A. R. (2015). The effect of democracy on corruption: Income is key. World Development74, 286-304.‏
Johnston, Michael (2005). Syndromes of Corruption. Wealth, Power, and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Kalenborn, C., & Lessmann, C. (2013). The impact of democracy and press freedom on corruption: Conditionality matters. Journal of Policy Modeling35(6), 857-886.
Karl, Terry L. (1997). Paradox of Plenty: Oil Booms and Petrostates. Berkeley: University of California press.
Kaufmann, Daniel; Aart Kraay, and Pablo Zoido- Lobaton. (1999). Governance matters, the World Bank Policy Research Working Paper WPS2196.
Khan, M. H. (1996). The efficiency implications of corruption. Journal of International Development8(5), 683-696.‏
Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN. Government Information Quarterly26(1), 42-50.
Knack, Stephen and Omar Azfar. 2003. ”Trade Intensity, Country Size and Corruption”. Economics of Governance 4: 1-18.
Kotera, G., Okada, K., and Samreth, S. (2012). Government Size, Democracy, and Corruption: An Empirical Investigation. Economic Modelling, Vol.29, No.6, pp. 2340-2348.
Kunicova, Jana and Susan Rose-Ackerman. (2005). ”Electoral Rules and Consti-tutional Structures as Constraints on Corruption”, British Journal of Political Science 35 (4): 573-606.
Kurer, Oskar (2005). Corruption: An Alternative Approach to Its Definition & Measurement, Political Studies 53, pp.222-239.
Laffont, J. J., & Meleu, M. (2001). Separation of powers and development. Journal of Development Economics64(1), 129-145.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279.
Lederman, Daniel, Norman V. Loayza, and Rodrigo R. Soares. 2005. ”Accountability and Corruption: Political Institutions Matter”. Economics and Politics. 17:1-35.
Leite, M. C., & Weidmann, J. (1999). Does mother nature corrupt: Natural resources, corruption, and economic growth. International Monetary Fund.
Mahdavy, H., & Cook, M. (1970). The patterns and problems of economic development in rentier states: The case of Iran. life1000(1).‏
Mahdavi, P. (2014). Extortion in the Oil States: Nationalization, Regulatory Structure, and Corruption.
Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. Journal of Public economics69(2), 263-279.
Mistry, J. J., & Jalal, A. (2012). An empirical analysis of the relationship between e-government and corruption.
Ndou, V. (2004). E–Government for developing countries: opportunities and challenges. The electronic journal of information systems in developing countries18(1), 1-24.
Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. American political science review61(2), 417-427.‏
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (1997). Issuses and Developments in Public Management: Survey 1996-1997, Paris, OECD.
Paldam, Martin. 2002. ”The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics”. European Journal of Political Economy 18: 215-240.
Park, Hoon. 2003. ”Determinants of Corruption:  A Cross-National Analysis” The Multinational Business Review 11(2): 29-48.
Persson, Torsten, Guido Tabellini, and Francesco Trebbi. 2003. ”Electoral Rules and Corruption”. Journal of the European Economic Association 1(4): 958-989.
Peters Guy, B. (1995). Searching for a role: The Civil Service in American Democracy, Internatinal Political Science Review, Vol 14, No. 4.
Pillay, S. (2004). Corruption – the challenge to good governance: a South African perspective. International Journal of Public Sector Management, Vol. 17 Issue: 7, pp.586-605.
Pitt, L. F., & Abratt, R. (1986). Corruption in business—are management attitudes right?. Journal of Business Ethics5(1), 39-44.‏
Prillaman, W. C. (2000). The judiciary and democratic decay in Latin America: Declining confidence in the rule of law. Greenwood Publishing Group.‏
Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2008). Understanding corruption in organizations–development and empirical assessment of an action model. Journal of business ethics82(2), 477.‏
Rose-Ackerman, S. (2005). The challenge of poor governance and corruption. Especial 1 DIREITO GV L. Rev., 207.‏
Rose–Ackerman, S. (2008). Corruption and government. International peacekeeping15(3), 328-343.‏
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge university press.‏
Ross, M.L. (2008). Blood Barrels-Why Oil Wealth Fuels Conflict. Foreign Affair, Vol.87, No. 3. P.2.
Serra, D. (2006). Empirical determinants of corruption: A sensitivity analysis. Public Choice126(1-2), 225-256.‏
Shao, J., Ivanov, P. C., Podobnik, B., & Stanley, H. E. (2007). Quantitative relations between corruption and economic factors. The European physical journal B56(2), 157-166.
Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data. Intl Journal of Public Administration31(3), 298-316.
Smith, B. (2004). Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999. American Journal of Political Science, Vol.48, No.2, pp. 232-246.
Suphachalasai, Suphachol. (2005). Bureaucratic Corruption and Mass Media. Paper presented at the 2005 EPCS.
Sutherland, C. A. (2012). Expanding Corporate Social Responsibility in the Petroleum Industry: Improving Good Governance in Oil Exporting Countries (Master's thesis).‏
Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar. (2001). Gender and Corruption. Journal of Development Economics. 64: 25-55.
Tanzi, V. (1995). Corruption, governmental activities, and markets. Finance and Development32(4), 24.‏
Tanzi, V. (1998). Corruption and the budget: Problems and solutions. In Economics of corruption (pp. 111-128). Springer, Boston, MA.‏
Tanzi, Vito and Hamid R. Davoodi. (1997). Corruption, Public Investment, and Growth. IMF Working Paper 97/139.
Tavares, Jose. (2003). Does Foreign Aid Corrupt? Economic Letters 79: 99-106.
Transparency International, (2000), Annual Survey: Corruption Perception Index. Retrieved from https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2000
 Transparency International, (2016), Annual Survey: Corruption Perception Index. Retrieved from https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
Treisman, Daniel (2000): The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics, 76, 3, pp. 399-457.
Van Rijckeghem, Caroline and Beatrice S. Weder. (1997). Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption?. IMF Working Paper WP/97/73.
Van Rijckeghem, C., & Weder, B. (2001). Bureaucratic corruption and the rate of temptation: do wages in the civil service affect corruption, and by how much?. Journal of development economics65(2), 307-331.
Vicente, P. C. (2010). Does oil corrupt? Evidence from a natural experiment in West Africa. Journal of development Economics92(1), 28-38.
Wei, Shang-Jin. (2000). Local Corruption and Global Capital Flows. Brookings Papers on Economic Activity 2: 303-352.
World Bank, (1977). World Bank, Development Report 1977: The State in a Changing World. Oxford: Oxford University Press.
Ylmaz Ata, A., & Arvas, M. A. (2011). Determinants of economic corruption: a cross-country data analysis. International Journal of Business and Social Science2(13).
Zamor,G; Smith,M. (1983): Administrative Reform in Haiti: problems, progress and prospects. Public Administration and Development. 3(1).