نقش آزادی عمل اداری بوروکرات‌ها در تمایل‌ به اجرای خط‌مشی‌های عمومی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آزادی عمل بوروکرات‌های سطح خیابان در تمایل آن‌ها به اجرای خط‌مشی‌های عمومی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم به تعداد 115 نفر می‌باشند که به طور مستقیم در فرایند اجرای طرح جامع مالیاتی درگیر بودند. بر اساس جدول مورگان، 86 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. داده‌ها به روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد. نتایج تحلیل داده‌ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد آزادی عمل اداری بوروکرات‌‌های سطح خیابان بر ادراک مجریان خط‌مشی از مفید و معناداربودن خط‌مشی برای ارباب‌رجوع و تمایل به اجرای خط‌مشی تأثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج نشان داد ادراک بوروکرات‌ها از معناداری خط‌مشی برای ارباب رجوع در رابطه آزادی عمل اداری و تمایل بوروکرات‌های سطح خیابان به اجرای خط‌مشی‌ نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Bureaucrats’ Discretion in tendency to Public Policy Implementation.

نویسندگان [English]

  • Hassan Danaii Fard 1
  • Mahdi Gol Verdi 2
  • Zeinab Molavi 2
چکیده [English]

:The aim of present research is to study the role of street-level bureaucrats’ discretion in their tendency to public policy implementation. Research population consists of staff of Qom tax affairs office that involvement in implementation of comprehensive tax plan directly. Finally, 86 people were selected as sample by Morgan table and simple sampling method. Data collection instrument is a questionnaire that its reliability was confirmed by composite reliability and Cronbach’s alpha methods while its validity was confirmed by convergent and divergent methods upon confirmation by elites. Data analysis was conducted by SEM and using Amos22 software package. The findings indicate that the street-level bureaucrats’ discretion has significant positive effect on client meaningfulness and tendency of public policy implementation. Also, the results show that client meaningfulness plays a moderating role in the relationship between bureaucrats’ discretion and bureaucrats’ tendency to public policy implement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretion
  • Policy Implementation
  • Public Policy
  • Street-Level Bureaucrat