ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی

چکیده

اصطلاح "معنویت در سازمان1"، که زمانی واژه‌ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه‌پسند مطرح بود، امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه‌های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. نبود تعاریف، مقیاس و روشهای شفاف و روشن، پراکندگی در برداشت و ادراک از معنویت در سازمان را ایجاد نموده است. در یک سنخ‌شناسی با ماهیت کثرت‌گرایی، معنویت‌ در چهار نوع طبقه‌بندی شده است: دینی، غیردینی، فرادینی و رازورزانه، که تعاریف، ساختارها و روشها برای معنویت در سازمان می‌تواند مبتنی بر هر یک از آنها باشد. از منظری دیگر معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط است: ارتباط فرافردی2، ارتباط درون فردی3، ارتباط میان فردی4 و ارتباط برون فردی5 که هر یک از آنها با ابعاد وجودی انسان پیوند می‌خورد. هدف این مقاله دست‌یابی به یک چارچوب نسبتاً جامع و قابل قبول از معنویت است که بتواند همه ابعاد وجودی انسان شامل؛ زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در برگیرد. تأکید این مقاله بر نوع‌شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که براساس آن مدل مفهومی تحقیق برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Emergence of Spirituality in Organizations: Concepts, Definitions, Presumptions and Conceptual Mode

چکیده [English]

Spirituality in organization which was once considered a taboo has now found its way to all fields of management and organizations. Lack of a clear definition and measurement of spirituality in organization has lead to discrepancies in interpretations of the concept.In a typology of plural nature, spirituality has been divided into four types: religious, nonreligious, metareligious and mystical and spirituality in organizations could be based on any of them. This paper seeks to provide a relatively comprehendsive and acceptable framework of spirituality including biological, social, psychological and spiritual. As for personal communication, spirituality consists of four types of communication: superpersonal communication, interpersonal communication, intrapersonal communication and expresonal communication all of which relate to humane aspects of human beings. The focus of this article is on a typology of a metareligious nature with a cognitive approach and the conceptual model of the present study has been designed to provide a basis for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality
  • religion
  • metareligious spirituality
  • spirituality at work
  • levels of spirituality in organization
حسن عابدی جعفری عباسعلی رستگار (1386) ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی سال 2 (شماره 5), 99-121 Hassan Abedi Jafari Abbas Ali Rastegar (2007) The Emergence of Spirituality in Organizations: Concepts, Definitions, Presumptions and Conceptual Model Volume 2 (Number 5), 99-121