الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادگروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه درصدد بررسی چگونگی استفاده از اینترنت در سازمان، طی ساعات کاری در بین کارکنان سازمان های دولتی است. با توجه به توسعه فناوری در سازمان­های دولتی و اثرات دوگانه ای که بهره گیری از آن در سازمان ها خواهد داشت و همچنین با توجه به لزوم شناخت سازمان در نحوه بهره گیری از اینترنت جهت سیاست گذاری و مدیریت مناسب سازمان، شناخت انواع رفتارهای بهره گیری در سازمان، از اهمیت خاصی بر خوردار است؛ لذا درک چگونگی این استفاده در سازمان ضروری بوده و می تواند راهگشای سیاست­های آتی سازمان­های دولتی قرار گیرد. مطالعات در این حوزه،اغلب به جنبه­های منفی این استفاده در سازمان­ها پرداخته اند و کمتر مطالعه ای با رویکردی جامع، بهری­گیری مطلوب و نامطلوب را مد نظر قرار داده است؛ مطالعه حاضر در صدد است که هر دو نوع بهره­گیری را مد نظر قرار دهد. این مقاله مطالعه ای کمی و توصیفی است، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طراحی شده محقق و همچنین پرسشنامه ویژگی های شغل استفاده شده، همچنین با توجه به حجم نامشخص جامعه، روش نمونه گیری از جامعه نامحدود می باشد. با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه مشخص گردید که تحصیلات بر استفاده کاری، سابقه بر استفاده غیر کاری، سن، سطح سازمانی و ویژگی های شغلی بر هر دو نوع استفاده تاثیر گذارند. همچنین بین استفاده کاری و غیرکاری در بین کارکنان در ساعات کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of enjoying the Internet In the staff of Government organization (Case Study: Governmental Organizations of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Homayooni Rad 1
  • Mohammad Legziyan 2
  • Mohammad Mahdi Farahi 3
  • Mostafa Kazemi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This study seeks to explore how the organization uses the Internet during working hours among employees of government organization. Considering the development of technology in governmental organizations and the dual effects that it will have on organizations, as well as considering the need for the organization to understand how to use the Internet for proper policy and management, It is important to recognize the type of organization use behavior. The present study seeks to take into account both types of utilization. This paper is a quantitative and descriptive study. Data was collected using a researcher-designed questionnaire and job feature questionnaire. Also, due to the uncertain size of the community, the appropriate sampling method for this study is sampling of unlimited society. According to the results of the questionnaire, it was found that the employees on average employed about 2-3 hours a day from the Internet at work. Half of this time will use work and half to track personal affairs. They use the Internet more with their mobile phones and tablets. More than half of the employees use the Internet more than twice a day. Also, education on work use, work experience on nonwork use, age, organizational level, and occupational characteristics affect both types of use. On the other hand, there is no significant difference between working and non-working hours among employees at work hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilization from Internet
  • work Use of the Internet
  • non-work Use of the Internet
  • Cyberlofing