آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حکمرانی خوب در دو دهه اخیر مورد توجه محافل علمی جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. چرا که بدون شک مسیر دستیابی به توسعه، از حکمرانی با کیفیت در کشورها  سرچشمه می‌گیرد. این مطالعه تلاش می‌کند با استفاده از سناریونویسی به عنوان یکی از شیوه‌های آینده پژوهی، به طرح برخی سناریوهای مطرح درباره آینده حکمرانی خوب در کشور پرداخته و تحلیلی از آینده ارائه دهد. این پژوهش با طرح و نقد سه سناریو، به بررسی سناریو «گذشته در آینده» با استفاده از روش تحلیل سری زمانی؛ سناریو «محتمل» با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل؛ و سناریو «خوش‌بینانه» بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله، می‌پردازد. یافته­های پژوهش در سناریو اول و دوم ، میزان توجه و اهمیت به شاخص­ها و اولویت‌بندی آنهارا به منظور ارتقای سطح حکمرانی خوب در کشور توصیف می کند.در سناریوی سوم، میزان فاصله هر شاخص تا برترین کشور، در سطح کشورهای منطقه بر اساس سند چشم‌انداز را نشان می­دهد. در پایان بر مبنای یافته­های پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Good Governance in Iran: A Scenario Approach

نویسندگان [English]

  • Mona Ahani 1
  • Morteza Mousakhani 2
  • Mohammad Ali Afshar Kazemi 3
1 Ph. D, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past two decades, the study of good governance has been at the forefront of the world's scientific and international circles, especially in developing countries. It is argued that the path to development is due to the provision of quality governance in many countries. This study aims to write three scenarios about the future of good governance in Iran and to provide an analysis of the future by using scenario-writing as one of the methods of future studies. In this paper, by designing and criticizing three scenarios in the discussion, we examine the "past in the future" scenario using the time series analysis method; "Probability" scenario using a cross-impact analysis method; and The "optimistic" scenario based on the Iran’s twenty-year vision plan. The findings of the research in the first and second scenarios indicate that how much attention and importance should be paid to the indicators and their prioritization in order to promote the level of good governance in the country. The third scenario shows the distance and the rank of each country in the region based on the prospectus. At the end, suggestions are made for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Scenario Writing
  • Good Governance
پاداش­­زیوه، حمید؛ خداپناه، بهمن. (۱۳۹۴). برآورد تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 3، صص 165- 187. 
رزمی، محمدجواد؛ صدیقی، سمیه. (1391). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر، صص 1-22.
علیزاده، عزیز؛ وحیدی­مطلق، وحید؛ ناظمی، امیر. (1387). سناریونویسی یا برنامه­ریزی بر پایه سناریوها، انتشارات موسسه بین­المللی مطالعات انرژی. چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر. (1387). گامی به سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول.
گوهری­فر، مصطفی؛ آذر، عادل؛ مشبکی، اصغر. (1394). آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامه­ریزی سناریو (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)، فصلنامه علوم و مدیریت ایران، سال دهم، شماره 38.
لیندگرن، ماتس؛ باندهولد، هانس. (2003). طراحی سناریو: پیوند بین آینده و راهبرد، ترجمه: عزیز تاتاری، انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری، چاپ اول.
محمدی­لرد، عبدالمحمود. (1395). آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
مردوخی، بایزید. (1391). روش شناسی آینده نگری. تهران، نشر نی، چاپ سوم.
نیومن، ویلیام لاورنس (2006). روش­های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمی و کیفی، ترجمه: ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، تهران، نشر ترمه، جلد اول، چاپ اول 1390.
هراتی، محمد جواد؛ معینی پور، مسعود. (1391). سناریونویسی و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 3، صص 78-59.
هیوز، آون. (1389). مدیریت دولتی نوین، ترجمه: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده طهران، تهران، انتشارات مرواردید، چاپ یازدهم.  
 
American Diabetes Association. (2011). Standards of medical care in diabetes—2011. Diabetes care, 34(Suppl 1), S11.
Anderson, Walter (2001). All connected now: Life in the first global civilization, Boulder, west view press, pp. 18-23.
Asan, S. S., & Asan, U. (2007). Qualitative cross-impact analysis with time consideration. Berlin: Technical University berlin.
Avram, M. G. (2014). Advantages and challenges of adopting cloud computing from an enterprise perspective. Procedia Technology, 12, 529-534.
Berkhout, F., & Hertin, J. (2002). Foresight futures scenarios: developing and applying a participative strategic planning tool. Greener Management International, 37-53.
Chakraborty, A. (2010). Scenario planning for effective regional governance: Promises and limitations. State and Local Government Review, 42(2), 156-167.
Cornish, Edward (2004). Futuring: The Exploration of future, Bethesda, Mary land, world future society.
Dator, J. (2009). Government Foresight: of course! http:// www.futures.hawaii.edu/publications/governance/GovernmentForesight2009.pdf. Accessed 1 March 2018.
Ernst, Dieter, & Hart, David. (2007). Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap. Atlanta Conference on Science, Technology and Innovation Policy. Georgia Tech
Godet, M., & Roubelat, F. (1996). Creating the future: the use and misuse of scenarios. Long range planning, 29(2), 164-171.
Hilbert, Martin, Ian miles and Julia othmer (2009). Fore sight tools for participative Policy-making in inter-governmental processes in developing countries, technological fore casting and social change, vol. 15, no.2, available on: martin Hilbert. Net/Hilbert- etal. Elacdelphi.pdf.
Hillmann, J., Duchek, S., Meyr, J., & Guenther, E. (2018). Educating Future Managers for Developing Resilient Organizations: The Role of Scenario Planning. Journal of Management Education, 1052562918766350.
Huss, W. R., & Honton, E. J. (1987). Scenario planning—what style should you use?. Long range planning, 20(4), 21-29.
Human Development Report, (2015). Work for Human Development. Empowered lives. Resilient nations. Published for the United Nations. Development.
Inayatullah, S. (2018). Foresight in Challenging Environments. Journal of Futures Studies, 22(4), 15-24.
Ison, R., Grant, A., & Bawden, R. (2014). Scenario praxis for systemic governance: a critical framework. Environment and Planning C: Government and Policy, 32(4), 623-640.
Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart & Lob, Pablo. (2002). Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01. World Bank Policy Research Working Paper, (2772).
Keping, Yu. (2017). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, Springer, March 2018, Volume 11, Issue 1, pp. 1-8.
Mathur, K. (2008). From government to governance: A brief survey of Indian experience (pp. 2–10). New Delhi: National Book Trust.
Popper, R. (2002, October). Cross-impact method for detecting key drivers in Peru. In Report of the foresight workshop organised by the Consortium Prospective Peru (CPP) (pp. 17-18).
Porter, Michael (1985). Competitive Advantage, free press, USA, pp. 17-18.
Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(1), 652–667.
Ringland, G., & Schwartz, P. P. (1998). Scenario planning: managing for the future. John Wiley & Sons.
Ringland, Gill (2006). Scenario planning: managing for the future, john Wiley, 2nded., England, pp. 39-120 .
Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116.
Rosenau, J. N. (1992). Governance, order and change in world politics. In J. N. Rosenau & E.-O. Czempiel (Eds), Governance without government: Order and change in world politics (pp. 3-6). Cambridge: Cambridge University Press.
Schoemaker, P. J. H.,. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review, (2), 25-40.
Schoemaker, paul (2002). Profiting from uncertainty, Free press, USA, pp. 90-145.
Shankar Nag, Ninad. (2018). Government, Governance and Good Governance,  Indian Journal of Public Administration, vol. 61, 2: pp. 197-216. , First Published October 5, 2017.
Slaughter, Richard (1998). Futures Beyond Dystopia, futures, vol. 30, no. 10.
Slaughter, Richard (2004). Futures Beyond Dystopia: creating social foresight, London, Routledge flamer, 9-26.
The World Bank Group. (2017). World Bank: The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project, 1996-2016. http://info.worldbank.org.
UNDP, (2013). A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economics Through Sustainable Development, United Nations Publications. web: un.org/publications.
Wack, P. (1985). scenarios: Uncharted waters ahead. Harvard Business Review September-October.
Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: a system-theoretical approach to cross-impact analysis. Technological Forecasting and Social Change, 73(4), 334-361.
Weimer-Jehle, W., Wassermann, S., & Kosow, H. (2011). Konsistente Rahmendaten für Modellierungen und Szenariobildung im Umweltbundesamt. UBA-Texte, 20, 2011.
World Future Study Federation (2015). Available on http://www.wfsf.org.
Yetis, U., Jakobsen, J. B., Dilek, F. B., Kıyık, E., Mugoša, S., Novović, J., & Kerestecioglu, M. (2015). Solid waste management scenarios for Cetinje in Montenegro. Waste Management & Research, 33(5), 477-485.