بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 استاد، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نرخ شکست اتحادهای استراتژیک، علیرغم صرف هزینه و منابع فراوان برای شکل‌گیری آن‌ها بسیار زیاد است. پیشینه نظری در توصیف این وضعیت، کانون انتقادات را متوجه ساختار اتحادها می‌داند، ابا این وجود جامعیت لازم را برای شریح تاثیر الگوهای ساختاری بر عملکرد اتحادهای استراتژیک ندارد و دیدگاه‌های پراکنده‌ای پیرامون رابطه ساختار و عملکرد در اتحادها ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های پراکنده و ارائه چارچوبی درباره رابطه ساختار-عملکرد، طراحی و با رویکرد فراترکیب، به انجام رسیده است. پس از بررسی و پالایش 129 مطالعه به چاپ رسیده در نشریات معتبر بین‌المللی، 15 مقاله در فرایند فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل‌محتوا و به‌کارگیری روش آنتروپی شانون، 9 مقوله مشتمل بر 31 کد در چارچوب نهایی ساختار-عملکرد این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های فراترکیب نشان می‌دهند پیچیدگی قرارداد، کیفیت رابطه و آزادی عمل بیشترین تاثیر را در رابطه میان ساختار و عملکرد اتحادهای استراتژیک دارند و طراحی ساختار بهینه بدون درنظرگرفتن نقش مکمل میان الگوهای قراردادمحور و اعتمادمحور امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Structural Framework of Strategic Alliances with Alliance performance with Meta-Synthesize Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Jalali 1
  • Tahmoores Hasangholipour 2
  • Ali Heidari 3
  • S. Mohammad Arabi 4
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 University of Tehran
3 University of Tehran,
4 Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The rate of failure of strategic alliances is high in spite of spending too much money and resources for their formation. Theoretical background for this failure has focused on the structure of alliances, but this view does not have the required comprehensiveness for explaining the effect of structural frameworks on the performance of strategic alliances. In addition, there are scattered viewpoints in literature on the structure-performance relationship. We used a meta- synthesis approach in this paper to synthesize these viewpoints, in order to present a framework on structure-performance relationship. By reviewing and screening 129 published papers in accredited international  journals, 15 papers were studied. Using content analysis and Shannon method, 9 constructs including 31 codes were used in the final framework. Findings show that contract complexity, quality of relationship and freedom of action have the most effects on structure-performance relationship alliances. Furthermore, the optimization of alliance governance could not be reached without considering  contractual and relational governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliances
  • Alliance Performance
  • Alliance Structure
  • Meta-Synthesize