جهت گیری های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه نویسان نرم افزار

چکیده

جهت گیریهای شغلی یا گرایش افراد به انتخابهای شغلی می تواند تابع عوامل درونی و بیرونی باشد. عوامل درونی شامل نیازها، ارزشها و تواناییهای افراد در رابطه با شغل آنها است . عوامل بیرونی همان شرایط محیطی می باشند که دستاورد نهایی و پاداش یک جهت گیری شغلی خاص را معین می کنند. در این تحقیق به کمک تحلیل عاملی اکتشافی روایی اندازه گیری مراجع درونی شغلی شین بررسی و ساختار هشت عاملی شین تنها با یک تغییر پشتیبانی شد. سپس با استفاده از رگرسیون چندگانه، عوامل درونی شغلی پیش بینی کننده دو جهت گیری شغلی کارشناسی و مدیریتی 200 برنامه نویس ایرانی شناسایی شدند. اثر عامل ادراک افراد از برتری حقوق مدیران نیز به عنوان یک عامل محیطی تعدیل کننده این روابط بررسی شده است. نتایج نشان داد مرجع درونی شایستگی تکنیکی با جهت گیری کارشناسی و مراجع درونی چالش، مدیریت عمومی، کارآفرینی و امنیت شغلی با جهت گیری مدیریتی رابطه آماری معنی داری دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationships between Career Orientations and Career Anchors of Software Programmers

چکیده [English]

Career Orientations or career choices, can be affected by internal and external factors. External factors are the environmental conditions the reward and the final achievements of selecting a career choice are dependent on. Internal factors refer to the needs, beliefs and competencies of an individual that can be related to his/her job. The result of exploratory factor analysis of Schein's career anchor inventory supported the 8 factor structure of career anchors with one change. Then, the internal antecedents of managerial and technical orientations of 200 Iranian programmers were identified using multiple regression analysis. In addition, perception of people about the compensation system as an external factor has been found to affect the above relationships, as a moderating factor. The results revealed significant relationships between technical anchor and technical orientation, challenge, general management, entrepreneurship and job security anchors and managerial orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Orientation
  • Career Anchor
  • Career Development
  • Career Planning