طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش‌های سازمانی در بیمه سلامت استان فارس است. این پژوهش در سه بخش به اجرا درآمده است: در بخش اول به بررسی پیشینه و بنیاد تئوریک مرتبط با ابعاد و مولفه‌های توسعه منابع انسانی و ارزش‌های سازمانی می پردازیم؛ بخش دوم مطالعه، مبنای کیفی دارد و جهت اجرای آن از نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده و در بخش سوم، رویکرد کمی و ‌مدل‌سازی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزیی برگزیده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود و در نهایت 15 نفر انتخاب و با آن­ها مصاحبه شد. برای تایید و افزایش روایی، از روش‌های کثر گرایی و کنترل  یادداشت‌های مصاحبه‌ها استفاده شد. در بخش کمی از مدل­سازی معادلات ساختاری بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی و با بهره­گیری از نرم­افزار Smart-PLS، استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش، 150 نفر از مدیران و متخصصان  بیمه سلامت استان فارس بودند که با استفاده از روش تمام شماری، همه آن‌ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌‌ها برای این بخش، پرسشنامه‌ای ساختارمند تدوین شد و برای برآورد و تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق، از شاخص‌های روایی صوری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. همچنین، برای برآورد شاخص‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزئی، بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، مولفه‌های توسعه منابع انسانی شامل قابلیت‌ها، ظرفیت ها،‌ عامل رفتاری، عامل مدیریتی، عامل حمایتی، و توسعه زیرساخت‌ها و مولفه‌‌های ارزش‌‌های سازمانی شامل عدالت محوری، عامل زیربنایی، عامل مدیریتی، و عامل ‌‌سیاست‌گذاری ‌می‌باشند.
کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، ارزش‌‌های سازمانی، بیمه سلامت، استان فارس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resources Development Model based on Organizational Values

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mehranpoor 1
 • saeed sayadi 2
 • masoud pourkiani 3
 • Sanjar Salajegheh 4
1 PhD student, Government Management, Human Resources, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Management, Islamic Azad University, Kerman
3 Faculty Member of Department of Management of Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Kerman
4 Assistant Professor, department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

This paper aimed  at designing a human resources development model based on organizational values in the Health Insurance Company of Fars Province (Iran). The study was conducted in three parts: first investigates the literature and theoretical foundations related to the aspects and indicators of HRD and organizational values. The second part is laid on a qualitative foundation and takes advantage of grounded theory. The third part adopts a quantitative approach to design modeling based on partial least squares. We used a purposive sampling method in the qualitative part where 15 individuals were eventually selected and interviewed. Statistical population in quantitative part was comprised of 150 managers and experts in Health Insurance companies in Fars Province. To estimate and verify the reliability and validity of the study instrument, we made use of face validity, content validity, convergent validity, discriminant validity and internal consistency. Moreover, confirmatory factor analysis based on partial least squares was utilized to estimate the foresaid indices. The study results indicated that the HRD indicators are competencies, potentials, behavioral factors, managerial factors, supportive factors and infrastructural development; the organizational values’ indicators were also found to be justice-orientation, fundamental factors, managerial factors and policy-making factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resources (HR) development
 • organizational values
 • health insurance
 • Fars Province
 • Iran
 1. اصغری صارم، علی؛ دانایی فرد، حسن؛ قلی پور، آرین؛ فانی، علی اصغر؛(1396).ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی. مدیریت دولتی، دوره نهم، شماره 1، صص168-137
 2. اکبری، مرتضی؛ حسینی، سید محمود؛ حجازی، سیدیوسف؛ رضوانفر، احمد(1392).اعتبارسنجی مؤلفه های توسعة منابع انسانی: مطالعة اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره 4،صص644-629
 3. بریمانی، ابوالقاسم؛ نیاز آذری، کیومرث (1395). ارائه مدل مدیریت بر مبنای ارزش و تاثیر آن در تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال 27، شماره 106
 4. حسین پور، داود ؛ قربانی پاجی، عقیل. (1396). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهشهای مدیریت راهبردی. شماره 65،  صص75-45
 5. راستکار، محمدرضا(1394). بررسی نقش توسعه منابع انسانی در تحول سازمانی و خلق مزیت رقابتی(مطالعه موردی صنایع داروسازی استان آذربایجان شرقی).پایان نامه کارشناسی ارشد
 6. سلطانی، ایرج (1389). نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی.همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
 7. عطایی، علی (1395). بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه شرکت صنایع چینی تقدیس). پایان نامه کارشناسی ارشد.
 8. کرم زاده، مصطفی (1395). ارائه الگویی برای استعدادیابی و مدیریت استعدادها در توسعه منابع انسانی سازمان‌ها (مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان). پایان نامه کارشناسی ارشد.
 9. محمدعلی زاده، علی حسین.(1395). نقش کارکرد های توسعه منابع انسانی در توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد
 10. محمدی، حسن (1394) بررسی رابطه میان توسعه منابع انسانی و یادگیری سازمانی در جمعیت هلال احمر (مورد مطالعه: استان سمنان ). پایان نامه کارشناسی ارشد.
 11. Ali, K. M.(2017) Need for Appropriate Human Capital Development: A study of Bangladesh Insurance sector.
 12. Akter, S. (2010). Dimensions of human development. World development, 30(2), 181-205.
 13. Georgios  Aspridis, Vasiliki Kazantzi, Labros  Sdrolias, Nikolaos  Mplanas (2014). Productivity Enhancement Options in the Years of the Economic CrisisOriginal Research Article. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 148, 25 August 2014, Pages 516-523
 14. Gibb, J. W. (2006). Internal consulting for HRD professionals: Tools, techniques, and strategies for improving organizational performance. Irwin Professional Publishing.
 15. Hamza, A. M. (2013). Crisis management & human resources management: a kidnapping case based on the company VERGNET.
 16. Hamidizadeh, A., & Fard, R. S. (2016). Effect of employee branding on market share based on individual and organizational values (Studied in: Mellat Bank). Iranian Journal of Management Studies, 9(3), 505.
 17. Harel, G. H., & Tzafrir, S. S. (2017). The effect of human resource development practices on the perceptions of organizational and market performance of the firm. Human resource management, 38(3), 185-199.
 18. Kim, K. (2010). A Study of Type A/B Personality and Values of Academic and Management Engineers: A Health Perspective for Organizations. Health Psychology, 1, 163.
 19. Lajara, B. M., Lillo, F. G., & Sempere, V. S. (2016). Human resources management in the formulation and implementation of strategic alliances. Human Systems Management, 21(3), 205-215.
 20. Mohammed, J., Bhatti, M. K., Jariko, G. A., & Zehri, A. W. (2013). Importance of human resource investment for organizations and economy: A critical analysis. Journal of Managerial Sciences Volume VII Number, 1, 128.
 21. Nieves, J., & Quintana, A. (2018). Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research, 18(1), 72-83.
 22. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. Free press.
 23. Shak, T. (2018). A Study of Health Insurance Business in India. Journal of Commerce and Trade, 11(1), 85-90.
 24. Steas, P., Baker, C., & thijs, J. (2011). Stokes, P., Baker, C. and Lichy, J.(2016) The Role of embedded individual values, belief and attitudes and spiritual capital in shaping everyday postsecular organizational culture. European Management Review, 13 (1), pp. 37-51.
 25. Verbeeten, M., & Ahteela, R. (20081). The effect of HRM practices on impersonal organizational trust. Management Research Review, 34(8), 869-888.
 26. Wright, C. (2010). Towards an understanding of the relationship between work values and cultural orientations. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 699-715.