فرسودگی شغلی: پژوهشی در شرکت حفار نفت جنوب

چکیده

فرسودگی شغلی به توصیف تغییرات منفی درنگرش، روحیه و رفتار افراد در مواجهه با فشارهای مربوط به شغل، شرایط کاری و حرفه‌ای نامساعد و غیره می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در گروه صنعتی حفار نفت می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 454 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین کلیه کارکنان در پنج جایگاه سازمانی (کارگری، کارمندی، تکنسینی، کارشناسی و رئیسی) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامة فرسودگی شغلی مازلاچ و روشهای آماری تحلیل داده‌ها، شامل آزمون کالموگراف- اسمیرونف، تحلیل واریانس یکطرفه کروسکال- والیس، آزمون مقایسه‌ای یومان- وویتنی و ضریب ایتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین رده‌های مختلف شغلی و ابعاد فرسودگی از حیث میزان فرسودگی شغلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اگرچه در برخی از مقایسه‌ها هم تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهای دیگر پژوهشگران از جمله: میلر، زوک ولایکس(1990)، روبینسون (1991)، کوپر و مارشال و گرین برگ(1976) همسو و همخوان می‌باشد. اعتبار و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ که با استفاده از روشهای: تحلیل عوامل، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون مجدد محاسبه شد رضایت‌بخش و قابل‌قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job burnout: A study in Haffar Naft-e Jonoub Company

چکیده [English]

Job burnout is a term used to describe resulting negative fluctuations in attitudes, morale and behaviors due to the job distress, working conditions and career predicaments. The aim of this study is to measure the degree and dimensions of job burnout in the Haffar Naft- e Jonoub Company. To this end, a survey was conducted covering a randomly stratified sample of 454 employees for different organizational ranks including workers, staff, technicians, specialists and supervisors. Findings indicate that there is a significant relationship between organizational ranks and job burnout dimensions in the company. This results are consistent with previous studies done by several other researchers from western countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : job burnout
  • job distress
  • Maslach questionnaire
سیدرضا سیدجوادین٭ سعید شهباز مرادی (1385) فرسودگی شغلی: پژوهشی در شرکت حفار نفت جنوب سال 1 (شماره 2), 63-78 Sayed Reza Seid Javadain Said Shahbaz Moradi (2006) Job burnout: A study in Haffar Naft-e Jonoub Company volume 1 (Number 2), 63-78