تجزیه و تحلیل آمادگی شرکتی برای ارتقا به سازمان کارآفرین

چکیده

کارآفرینی را می‌توان فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصتها دانست که در دو سطح فردی (مستقل) و سازمانی مورد توجه پژوهشگران علوم مختلف قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا مفهوم، انواع و ابعاد کارآفرینی بیان می‌شود و در ادامه، با تأکید بر کارآفرینی سازمانی، عوامل موثر بر موفقیت آن شناسایی می‌شوند. در این پژوهش آمادگی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک نمونه سازمانی برای ارتقا به یک سازمان کارآفرین مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به اهمیت و اولویت عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، پیشنهادی برای حصول به سازمانی کارآفرین در قلمرو مکانی پژوهش ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Readiness to Becoming an Entrepreneurial organization

چکیده [English]

In this study, after a brief discussion on concepts of entrepreneurship and its dimensions, based on the literature review several structural and contextual measures of entrepreneurial organizations were identified. These include formalization, specialization, standardization, hierarchy of authority, complexity, centralization, size, technology, environment and culture. Then a survey questionnaire was conducted to test Iran Insurance Corporation's readiness to becoming an entrepreneurial organization. The finding of this study show that bureaucratic structural and contextual envioronment of Iran Insurance corporation is not favorable for an entrepereneurial climate to emerge

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • intrapreneurship
  • Entrepreneurial Organization
کامران فیضی (1385) تجزیه و تحلیل آمادگی شرکتی برای ارتقا به سازمان کارآفرین سال 1 (شماره 2), 89-108 Kamran Feizi (2006) Corporate Readiness to Becoming an Entrepreneurial organization volume 1 (number 2), 89-108