نقش دولت و خط‌مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی

چکیده

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تأسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تأثیر می‌پذیرد. همچنین شبکه‌های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می‌کنند (Kuratk & Hodgetts , 2001:45). یکی از این شبکه‌ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط‌مشی‌های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می‌کند.
تأکید این مقاله بر نوع شناسی خط‌مشی های دولتی است که منجر به توسعه کارآفرینی می‌شود. همچنین الگوهای مهم خط‌مشی‌های دولتی بررسی توسعه کارآفرینی، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت با استفاده از ادبیات موضوع مدلی برای استفاده سیاستگذاران توسعه کارآفرینی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Government Policies on Entrepreneurship Development

چکیده [English]

Entrepreneurship is a process of innovation and new venture creation aided by government initiatives and policies. The role that government plays in this collaborative processes has been widely acknowledged by both academics and practitioners. In this article we examine the literature on policies that government agencies may formulate and implement to promote an entrepreneurial climate. We studied some major policy frameworks and finally suggest a policy guideline to be adopted by those in policy making positions

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneur
  • entrepreneurship development
  • governmental policies
  • small and medium enterprises
علی داوری حمیدرضا رضایی (1385) نقش دولت و خط‌مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی سال 1 (شماره 2), 109-129 Ali Davari Hamid Reza Rezaee The Role of Government Policies on Entrepreneurship Development volume 1 (Number 2), 109-129