تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی

چکیده

ورود به عصر دانایی و سیر تغییر و تکامل ابعاد سازمانی، تغییرات زیادی بوجود آورده است. پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری و بهره‌وری سازمانی، الزامات خاصی را برای سازمان‌ایجاب می‌کند. ادراکات سنتی بر عواملی تاکید دارند که در مواجهه سازمان با پیچیدگیها و الزامات محیطی جدید با چالشی اساسی روبرو می‌شوند. در چنین شرایطی، سازمانهای پیشرو برای موفقیت و بقا، اقدام به تغییراتی گسترده و بنیادین در ساختار و فرآیندهای خود می‌کنند و تلاش می‌کنند به سازمانهای دانش محور تبدیل شوند که بر‌این اساس مدیریت دانش وظیفه اصلی آنها محسوب خواهد شد.
در‌این مقاله ضمن تشریح سیر تکامل ابعاد ساختاری، از سنتی یا سلسله مراتبی تا اقتصاد دانش محور، به بررسی‌این موضوع پرداخته می‌شود که آیا علی رغم ورود تدریجی سازمانها به اقتصاد دانایی محور و تاکید فزآینده آنان بر استفاده از کارکنان دانشی بعنوان یک مزیت رقابتی، تحول ساختاری مورد نیاز در آنها صورت پذیرفته است یا خیر؟ این تحول تا چه اندازه بوده و چگونه می‌توان آنرا اعتلا بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Structural Factors in Knowledge Based Economy: A Case Study

چکیده [English]

With the advent of knowledge era, the trend of organizational dimensions has found new aspects. The advancement of communication and information technologies as well as the importance of knowledge as a determining factor in organizational competitiveness and productivity involves special requirements. In this article, we describe the evolution of structural dimensions from traditional or hierarchical to knowledge economy. The major question is if, in spite of the movement of organizations towards knowledge-based economy, they have undergone structural transformation appropriate to this economy or not. If the answer is YES, how much it is and how it can be promoted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Structure
  • fleuibility
  • Fluidity
شمس‌السادات زاهدی مهدی خیر‌اندیش (1386) تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی سال 2 (شماره 6), 49-68 Shamsosadat Zahedi Mehdi Kheirandish (2007) Explaining Structural Factors in Knowledge Based Economy: A Case Study Volume 2 (Number 6), 49-68