ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی

چکیده

در بازارهای پررقابت با نیازهای متفاوت مشتریان‌، ادامه حیات سودآور و موفق یک سازمان پیشرو‌، منوط به عملکرد یکپارچه‌ی کلیه زیرسیستم ها و واحدهای سازمانی‌، می‌باشد. عدم انطباق استراتژیک در خروجی فرایند واحدهای مختلف در بلندمدت سازمان را از دستیابی به یک موقعیت رقابتی پایدار‌، باز می‌دارد. واحدهای بازاریابی و تولید از جمله کلیدی‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده سازمان می‌باشند که انطباق استراتژیک آنها‌، پیشرفت و تعالی سازمان را تضمین می‌کند. در این مقاله مدلی کمی ‌بر اساس عوامل1 "خلق ارزش برای مشتریان" و "نتایج کلیدی عملکرد" و متغیرهای مربوطه جهت سنجش یکپارچگی استراتژیک فرایندهای تولید و بازاریابی در سازمان ارائه می‌شود و با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی روشی برای هدف‌گذاری کمی ‌این انطباق استراتژیک‌، معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of a Quantitative Model for Auditing the Conformity of Production and Marketing Strategies

چکیده [English]

The continuation of profitable and successful life of any organization depends on the existence of integrity in the performance of its subsystems and departments towards the strategic goals. Lack of strategic conformity in the output of different departments in a long term period halts an organization achieve a sustainable competitive position. Marketing and production departments are the key departments whose strategic conformity guarantees the organization's progress and excellence. In this paper we try to present a quantitative model based on "creating value for customers criteria" and "key performance criteria" and related variables to evaluate the conformity of marketing and production strategies. In the end of this paper we present a method for goal setting of this conformity with the use of goal programming technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic conformity of marketing and production
  • Marketing strategy
  • production strategy
  • goal programming
احمد جعفرنژاد نیما مختارزاده (1386) ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی سال 2 (شماره 6), 95-122 Ahmed Ja'farnejad Nima Mokhtarzadeh (2007) The Presentation of a Quantitative Model for Auditing the Conformity of Production and Marketing Strategies Volume 2 (Number 6), 95-122