تبیین و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خدمات تامین اجتماعی با تاکید بر متغیرهای کلان اقتصادی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحدشوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحدشوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 گروه مدیریت، واحددزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

4 گروه مدیریت، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

5 موسسسه مطالعات بین المللی انرژی، پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه تبیین، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خدمات تامین اجتماعی با تاکید بر متغیرهای کلان اقتصادی است. رویکرد این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است. این مقاله از بعد مخاطب، اکتشافی، از بعد هدف توصیفی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان، مدیران ارشد و کارشناسان اجرایی سازمان تامین اجتماعی ‏ بودند. ابتدا با توجه به ادبیات موجود در این زمینه چند عامل کلیدی موثر بر خدمات تامین اجتماعی در سازمان شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اوزان و معیارهای مرتبط با این عوامل از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از جامعه آماری موردمطالعه، تعیین شد و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی به کار گرفته شد. در مرحله بعد، وزن نهایی معیارها با استفاده از میانگین موزون و تلفیق وزن نسبی معیارها و وزن نسبی عوامل اصلی سرگروه آن‌ها به دست آمد. در مرحله بعدی بر اساس وزن‌های به‌دست‌آمده، رتبه‌بندی نهایی عوامل و معیارهای مربوط به خدمات تامین اجتماعی در سازمان ارائه گردید. یافته ها اولویت بندی معیارهای شناسائی شده را به شرح زیرنشان می دهد: بیشترین اولویت مربوط به معیار حوزه اشتغال می‌باشد ومعیارهای رکود، نقدینگی، تورم در رتبه­های بعدی قرار دارند. هم­چنین کمترین اولویت به معیار برابری اقتصادی اختصاص‌یافته است. با توجه به نتایج یافته ها پیشنهاد می شود از نفوذ سیاسی در اهداف اقتصادی پرهیز شود و ایجاد صنایع و سرمایه گذاری ها بدون دخالت مستقیم دولت و با شرکت فعالانه بخش خصوصی و زمینه سازی و ارشاد دولت همراه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining and identifying and ranking factors affecting social security services with an emphasis on macro-economic variables of Fuzzy Hierarchy Analysis Approach (FAHP)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Karami 1
 • foad makvandi 2
 • Mohammad Tamimi 3
 • Mohammad Hemati 4
 • Mojtaba Rajabbaigy 5
1 Department of public administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 Department of public administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
3 Department of Management, Dezfol Branch, Islamic Azad University, Dezfol, Iran.
4 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
5 Institute for International Energy Studies, Research Centre for Strategic and Technology Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article is aimed at designing and validating a model for overcoming the challenges of virtual education in the post-corona era. This cross-sectional study in terms of purpose is exploratory, in terms of audience is basic and in terms of approach is a mixed research. The participants in the qualitative section was made up of 20 Tehran’s  educational managers and experts at the first secondary level. After interviewing 17 persons who have been selected purposefully we reached theoretical saturation. The statistical population in the quantitative section consists of teachers of the first secondary level at Tehran in the academic year of 1400-1401. The sample size was estimated to be 384 teachers, selected via Cochran's formula and cluster-random method. The data collection tools were semi-structured interviews in the qualitative phase and researcher-made questionnaires, which were validated by construct validity, convergent validity and divergent validity methods. Using Cronbach's alpha and composite reliability, the reliability of the questionnaire was also evaluated. In order to t identify the dimensions and components of the research, we used thematic analysis and for finding   the relationships of the elements we used the structural-interpretive modeling method and for validating the research model we applied the partial least squares method. The results of the research showed that the infrastructure of human resources and technology ,and the rules of virtual education provide a context for the culturalization of virtual education. Cultivation of virtual education has led to the digital skills of teachers and the monitoring system of virtual education, and these factors also lead to the participation of students. Students' participation is related to the performance evaluation system of virtual education and the creation of a teaching-learning environment, and at  the end, the development of virtual education can be achieved through the efficiency of the educational system and the repair of students' learning gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • services
 • social security
 • employment
 • inflation
 • recession
 • fuzzy hierarchy