تبیین چارچوب مشارکت بوروکرات های سطح خیابان در طراحی خط‌مشی ها با استفاده از رویکرد مرور نظام مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ره، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ره، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ره، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ره، تهران، ایران

چکیده

بوروکرات‌های سطح خیابان افرادی هستند که در سطح پایین‌تر یک سازمان یا نظام اداری فعالیت می‌کنند و به طور مستقیم با مردم و مسائل روزمره جامعه سر و کار دارند. این افراد معمولاً در حوزه‌های مختلف مانند امور شهری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت می‌کنند. طبق نظر صاحب نظران در حوزه خط‌مشی‌گذاری و بوروکراسی سطح خیابان، رضایت شهروندان از عملکرد دولت، بطور مستقیمی به عملکرد بوروکرات‌های سطح خیابان بستگی دارد. اگر بتوان رویکردی را برای خط‌مشی‌گذاری در نظر گرفت که در فرایند طراحی آن، از نظرات بوروکرات‌ها به طور کاربردی و مطلوب، استفاده شود، احتمال انحراف خط‌مشی‌ها در زمان اجرا کاهش می‌یابد و در نتیجه اجرای خط‌مشی‌ها بهبود می‌یابد. به همین منظور در پژوهش پیش رو، محققان به بررسی مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته به منظور شناسایی و طراحی یک چارچوب اولیه برای مشارکت بوروکرات‌های سطح خیابان در فرایند خط‌مشی‌گذاری پرداختند. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند ادبیات، 17 مقاله در غربالگری ادبیات انتخاب شده و بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس روش فراترکیب، این مقالات کدگذاری و سپس تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که برای مشارکت دادن بوروکرات‌های سطح خیابان در سازمان‌های دولتی در طراحی خط‌مشی‌ها، باید سه محور اصلی مدنظر قرار گیرد. این سه محور شامل فرایند تدوین خط‌مشی (شامل احساس مساله، فهم مساله، سنجش و ارزیابی مساله، ایجاد راه حل و انتخاب راه حل)، شیوه مشارکت بوروکرات‌ها (شامل اطلاعات، مشاوره، همفکری، طراحی مشارکتی، تصمیم‌گیری، خودکنترلی) و در نهایت سطح مشارکت (شامل مشارکت فردی، گروهی، ائتلافی و سازمانی) می‌باشد. در نهایت نیز با استفاده از روش دلفی به بررسی نظرات 25 نفر از خبرگان دانشگاهی در مورد هر یک از مولفه‌های شناسایی شده پرداخته شد. بر اساس هر یک از محورها در پایان توضیحات و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the framework of the participation of street level bureaucrats in the design of policies : a systematic literature review approach

نویسندگان [English]

  • سیدمحمد hosseini 1
  • Reza Vaezi 2
  • Hosein Aslipour 3
  • Davood hoseynpour 4
1 atu
2 Professor associated
3 Faculty of management & accounting, Allameh tabataba'i University
4 Public administration group. Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Street-level bureaucrats are the people who,behind the showcase of luxurious government promises,play a decisive role in the way government services are provided and determine the level of satisfaction of citizens or service recipients.The importance of SLBs' participation in the policy-making process is highlighted when we know that citizens' satisfaction with government performance is highly dependent on the performance of street-level bureaucrats.If it is possible to consider an approach for policy-making in which the opinions of bureaucrats are effectively used in the design process,the possibility of deviation of policies during implementation will be reduced.Therefore,in the present study, the researcher reviewed the studies and researches conducted in the past years in order to identify and design a basic framework for the participation of street-level bureaucrats in the policy-making process. In this study,using a systematic literature review, 17 articles were screened.The literature was selected and carefully reviewed.Then, these articles were coded based on metacombination method.Based on the obtained results,it was found that three main axes should be considered in order to involve street-level bureaucrats in government organizations in designing policies.These three axes include the policy formulation process(including feeling the problem,understanding the problem,measuring and evaluating the problem,creating a solution and choosing a solution),the method of participation of bureaucrats (including information,consultation,consensus,collaborative design,decision-making,self-control) and finally The level of participation (including individual,group,coalition and organizational participation). Finally, by using the Delphi method, the opinions of 25 university experts were examined about each of the identified components. Based on each axis, explanations and suggestions are provided at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street-level bureaucrats
  • participation of street-level bureaucrats
  • framework for the participation of frontline employees of government organizations
  • systematic literature review
  • metacombination