رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک

چکیده

این مقاله روش‌شناسی جهت معرفی "بهترین راه کارهای استراتژیک" ارائه می‌دهد. در این مقاله بهترین راه‌کارهای استراتژیک به عنوان روشهای تجربه شده موفق بازطراحی فرایندها همسو با استراتژیها و جهت‌گیریهای کلان سازمانها معرفی می‌شوند. این پژوهش ضمن مطالعه بهترین راه‌کارهای موجود در ادبیات بازطراحی فرایندهای کسب و کار، به تجزیه و تحلیل آنها با توجه به استراتژیهای سازمان می‌پردازد. همچنین از یافته‌های پژوهشهای پیشین که طی سالهای 2003 الی 2005 منتشر شده اند، جهت تشکیل بانکی از بهترین راه‌کارهای بازطراحی فرایندهای کسب و کاری استفاده شده است. با تکیه بر 29 مورد از بهترین راه‌کارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش به ارائه روش‌شناسی پیشنهادی جهت انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک پرداخته شده است. در نهایت مطالعه موردی فرایند ثبت نام یک دانشگاه جهت ارزیابی متدولوژی پیشنهادی گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Approach for Business Process Redesign based on Selecting Best Strategic Practices

چکیده [English]

This paper presents a methodology for introducing strategic best practices. The strategic best practices are those successful experienced practices of business process redesign (BPR) aligned with organization’s macro strategies. We study the best practices of BPR in accordance with organization strategies. Using previous research findings that published in 2003-2005 we collected a sum of BPR best practices from which 29 best practices were selected. Based on these Practises the proposed methodology has been presented to select the strategic best practices. Finally the enrollment process of a university was studied to evaluate the proposed methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process redesign
  • Strategic best practices
  • strategy
  • Organization
پیام حنفی‌زاده جواد بخشی (1386) رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک سال 2 (شماره 7), 31-54 Payam Hanafizadeh Javad Bakhshi (2007) Presenting an Approach for Business Process Redesign based on Selecting Best Strategic Practices VOLUME 2 (Number 7), 31-54