شناسایی راهبردهای توسعه صنعت پروبیوتیک در ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران ، ایران

3 گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات، تهران

چکیده

پروبیوتیک‌ها به عنوان یکی از مهمترین مکمل‌های شناخته شده، اثرات سلامتی بسیاری به همراه دارند و توسعه صنعت پروبیوتیک نویدبخش سودآوری و توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. در این راستا شناسایی استراتژی‌های توسعه صنعت پروبیوتیک در ایران هدف اصلی از انجام این پژوهش می باشد. بدین منظور از رویکرد کیفی-مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با ۱۵ تن از خبرگان به روش هدفمند انجام پذیرفت و داده های مستخرج از مصاحبه ها، به روش تحلیل تم کدگذاری شدند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی‌های متمرکز (توسعه محصول، توسعه بازار و رسوخ در بازار)؛ استراتژی های تنوع (تنوع افقی و تنوع ناهمگون)؛ استراتژی مشارکتی(ائتلاف استراتژی)؛ و استراتژی‌های کارآفرینانه(آینده‌نگری، ریسک‌پذیری، پیشگامی و نوآوری) در توسعه صنعت پروبیوتیک موثر می‌باشند. بدین ترتیب با استفاده از مدل ارائه شده می توان استراتژی هایی را در همه مراحل، قبل از تولید تا مصرف، بکاربست تا این صنعت بتواند زمینه رشد و توسعه پیدا کند و خود زمینه ساز توسعه ملی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the development strategies of the probiotic industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Nona Hoseini 1
  • Nosratolah Shadnoosh 2
  • Zahra Abedi 3
1 PhD student in International Entrepreneurship, Islamic Azad University, Tehran Center, Tehran, Iran
2 Azad University, Tehran Center
3 Department of Environmental Economics, Islamic Azad University, Research Sciences, Tehran
چکیده [English]

As one of the most important known supplements, probiotics have many health effects and the development of the probiotic industry promises profitability and economic development of the country. Therefore, identifying the development strategies of the probiotic industry in Iran is the main purpose of this research. To this end we used the qualitative approach of semi-structured and in-depth interviews with 15 experts who were selected purposefully. For analysis of data, we used a thematic analysis method. The findings of this research show that the focused strategies of (product development, market development and market penetration); diversification strategies (horizontal diversification and heterogeneous diversification); Collaborative strategy (coalition strategy); and entrepreneurial strategies (foreseeing, risk-taking, pioneering and innovation) are major and effective in the development of the probiotic industry. Thus, by using the presented model, strategies can be applied in all stages, from prior to production to consumption, so that this industry can find a basis for growth and development and become a basis for national development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • development
  • probiotics industry