متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری

چکیده

آینده‌نگاری به‌ عنوان ابزاری بسیار موثر جهت سیاستگذاری (و بخصوص سیاستگذاری علم و فناوری) به دولتها کمک می‌کند تا در دنیای امروز به چالشهایی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده پاسخی مناسب ارایه و اقداماتی موثر انجام دهند. در انجام هر پروژه آینده‌نگاری ناگزیر باید انواع خاصی از ابعاد یک پروژه را انتخاب کرد که این انتخاب با توجه به متغیرهای مختلف انجام می‌پذیرد. پژوهش حاضر تلاشی است جهت مشخص نمودن متغیرهای تاثیرگذار بر برخی از ابعاد یک پروژه آینده‌نگاری، بگونه‌ای که در انتهای پژوهش، فهرستی از این متغیرها ارایه می‌شود. در این پژوهش از طریق مطالعه ادبیات، مصاحبه با خبرگان و پیمایش از طریق پرسشنامه، 21 متغیر که بر ابعاد انتخابی این پژوهش تاثیر گذارند، شناسایی و میزان اهمیت آنها تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variables Affecting the Selection of a Foresight Project Dimesions

چکیده [English]

Foresight as an effective instrument in policy making (especially in science and technology) helps governments deal with today’s challenges such as globalization and growing competition. In The process of conducting a foresight project, special dimensions of the project should be selected according to different variables. The present research studies variables that affect some dimensions of a foresight project and at the end a list of the variables is provided. Based on, the literature review, sample survey and interviews with experts, we selected and prioritized twenty first variables that affect the foresight project dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Foresight
  • Scoping
سید حبیب‌الله طباطباییان روح‌اله قدیری (1386) متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری سال 2 (شماره 7), 55-80 Seyed Habibollah Tabatabaeian Rouhollah Ghadiri (2007) Variables Affecting the Selection of a Foresight Project Dimesions volume 2 (number 7), 55-80