پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز

چکیده

در این مقاله میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان شعب بانکهای مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیک مؤثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداری الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداری بین سایر ویژگیهای جمعیت‌شناختی و پذیرش بانکداری الکترونیک مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customers' Acceptance of E-Banking: A Survey on Shiraz Banks

چکیده [English]

This article studies the acceptance level of e-banking shirazi customers among. A questionnaire was distributed to the customers of different bank branches. Results of the research indicate that electronic services' easiness and usefulness as well as customers' trust affect electronic banking acceptance. However there exists no meaningful relationship between demographic factors and acceptance of electronic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic banking
  • Automated teller machines
  • Phone banking
  • Technology acceptance model
علیرضا موغلی (1386) پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز سال 2 (شماره 7), 81-98 Alireza Moghali (2007) Customers' Acceptance of E-Banking: A Survey on Shiraz Banks Volume 2 (Number 7), 81-98 علیرضا موغلی٭ (1386) پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز سال 2 (شماره 7), 81-98