رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژی های سرمایه گذاری ارزشی و رشدی

چکیده

مفهوم بهره وری سرمایه به اندازه‌گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد و انتظار می‌رود که سهام شرکت‌های با بهره وری سرمایه ی بالا، بازده بالاتری نیز داشته باشند. هدف این مطالعه ، بررسی چگونگی رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی تاثیر‌گذاری رابطه بهره وری سرمایه و بازده آتی سهام بر دو استراتژی مهم و متداولِ ارزشی و رشدی مد نظر می باشد. نسبت سود عملیاتی به سرمایه ی سرمایه گذاری شده ی شرکت به عنوان شاخص بهره وری سرمایه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارِ سرمایه ی سرمایه گذاری شده ی شرکت به عنوان شاخص تعیین سهام ارزشی و رشدی به کار گرفته شده است. دوره ی مورد مطالعه، سال های 1376 تا 1386 (11سال) و نمونه ی انتخابی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با ویژگی های تعریف شده، می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، وجود رابطه بین بهره وری سرمایه و بازده آتی سهام در دو حالت کلی و کنترل شده و نیز تاثیر قابل توجه این رابطه بر ارتقای بازده حاصل از هر دو استراتژیِ ارزشی و رشدی را تایید می کند. در نهایت، توجه به بهره وری سرمایه در تدوین استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در قالب خرید سهامِ با بهره وری سرمایه ی بالا و فروش سهامِ با بهره وری سرمایه ی پایین، به سرمایه گذاران و مدیران پورتفوی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Capital Productivity and Future Stock Returns and its Effect on Value and Growth Investment Styles

چکیده [English]

In this research the importance of capital productivity in investment process, especially in value and growth styles is examined. Capital productivity measures the management achievement in employing capital as an important and limited resource of firms, and the extent to which they apply invested capital effectively. An investment strategy is a set of rules, behaviors or procedures, designed to guide an investor's selection of an investment portfolio. We seek to analyze the relation between capital productivity and future stock returns and thereafter the effect of this relationship on return of value and growth styles in Tehran Stock Exchange (TSE). We use return on invested capital ratio as the proxy of capital productivity and capital to enterprise value ratio as the value and growth indicator. Our study contains 11 years (1997 - 2007) data of active corporations in TSE. It is shown that capital productivity has a significant relation with future stock returns, contains value and growth information, affects these strategies significantly, and eventually results in different returns. It is suggested that investors consider capital productivity in their portfolio selection strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital productivity
  • Future Stock Returns
  • Value and Growth Stocks
  • Tehran Stock Exchange
رضا تهرانی محمدعلی خجسته (1387) رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژی های سرمایه گذاری ارزشی و رشدی سال 3 (شماره 11), 1-22 Reza Tehrani Mohamad Ali Khojasteh1 (2008) Exploring the Relationship between Capital Productivity and Future Stock Returns and its Effect on Value and Growth Investment Styles Volume 3 (Number 11), 1-22