مقایسه تحلیلی مدل¬های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی

چکیده

در دهه¬های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف ، الگوهاو مدل¬های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است. نتایج پژوهشهای انحام¬شده نشان می¬دهد که این مدل¬ها در زمینه مطالعه فناوری¬های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی سه مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه¬ریزی شده و مدل پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. مدل¬های مزبور بر مبنای سه معیار توانایی پیش¬بینی قصد استفاده، میزان تبیین واریانس قصد استفاده و برازش کلی مدل¬ها با یکدیگر مقایسه شده¬اند. نتایج مدل¬یابی معادلات ساختاری لیزرل و آنالیز رگرسیون در این مطالعه نشان داد که از نظر هر سه معیار، تئوری رفتار برنامه¬ریزی شده در مقایسه با دو مدل دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Comparison of Technology Acceptance Models with Emphasis on Internet Banking Adoption

چکیده [English]

In recent decades the advancement of information technology and its usage in different areas has led to the creation of several models and patterns in the area of Technology Acceptance. The main purpose of this paper is the analytical analysis of three models including theory of reasoned action (TRA), theory of planned behavior (TPB) and technology acceptance model (TAM) with emphasis on internet banking adoption. The mentioned models have been compared based on three criteria: the prediction ability of intention to use, degree of explained variance on intention to use and overall fit of models.
Applying structural equation modeling (SEM) and regression analysis, it is shown that the theory of planned behavior (TPB) has better performance compared to the other two models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model (TAM)
  • Theory of Reasoned Action (TRA)
  • Theory of Planned Behavior (TPB)
  • Internet Banking Adoption
  • structural equation modeling (SEM)
نورمحمد یعقوبی رویا شاکری (1387) مقایسه تحلیلی مدل¬های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی سال 3 (شماره 11), 21-44 Noormohammad Yaghoobi Roya Shakeri Analytical Comparison of Technology Acceptance Models with Emphasis on Internet Banking Adoption volume 3 (Number 11), 21-44