بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه‏ی یک مدل علی

چکیده

این مقاله به بررسی نظریه های بین‏المللی شدن شرکت¬های کوچک و متوسط می‏پردازد. بر اساس مدلی که مبتنی بر این نظریه هاست و رویکردی کارآفرینانه دارد، نقش دو عامل مهم محیطی (خارجی) و سازمانی (داخلی) در بین¬المللی شدن شرکت¬های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش مدیران (اعضای هیئت مدیره) واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غذایی تهران است. اطلاعات و داده¬های پژوهش از طریق پرسش¬نامه استخراج شد، سپس داده¬ها ازطریق مدل¬سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته¬های پژوهش نشان می-دهد که هر دو عامل نقش مثبتی در بین¬المللی شدن بر عهده دارند با این تفاوت که عامل سازمانی تأثیر بیشتری دارد. این نشان از نقش برتر و اصلی ویژگی‏های مدیران و کارآفرینان و منابع شرکت است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که فرآیند بین‏المللی شدن فرآیندی تدریجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of SMEs in Food Industry:A Causal Model

چکیده [English]

ََThis study explores internationalization in small- and medium-sized companies. Based on the resarch model, the role of environmental (external) and organizational (internal) factors on internationalization of small- and medium-sized companies is studied. A quationnaire was distributed among research sample managers (board members) of food industry units situated in Tehran and the gathered data was analyzed using structural equation. Results show that both factors positively affected internationalization but organizational factors had a more significant effect. This confirms the important role of organizations' managers and entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : internalization of SMEs
  • Organizational factor
  • environmental factor
ابوالحسن فقیهی مهدی تاج‏الدین مهران تاج‏الدین (1389) بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه‏ی یک مدل علی سال 5 (شماره 17), 1-23 Abolhassan Faghihi Mehdi Tajeddin Mehran Tajeddin (2010) Internationalization of SMEs in Food Industry:A Causal Model Volume 5 (Number 17), 1-23