تبیین پیامدهای عوامل روان‏شناختی مثبت در سازمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای عوامل روان‏شناختی مثبت و اجزای آن (خود‏کارآمدی، امیدواری، تاب‏آوری و خوش‏بینی) در سازمان است. جامعه‏ی آماری این پژوهش، کتابداران عضو انجمن کتابداری ایران هستند که از میان آن‏ها، 128 نفر به عنوان نمونه‏ی آماری انتخاب شدند. بنابر یافته‏های این پژوهش، سطح متغیر عوامل روان‏شناختی مثبت و مؤلفه‏های تشکیل‏دهنده‏ی آن در کتابداران بالاتر از سطح متوسط است. در رابطه با تأثیر اجزای تشکیل‏دهنده‏ی عوامل روان‏شناختی مثبت شامل خودکارآمدی، امیدواری،‌ خوش‏بینی و تاب‏آوری بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کتابداران، بیشترین تأثیر مربوط به متغیر خوش‏بینی است. هم‏چنین در بین اجزای تشکیل‏دهنده‏ی عوامل روان‏شناختی مثبت، در سطح اطمینان 95 درصد، تنها متغیر خود‏کارآمدی با متغیر میزان تحصیلات پاسخ‏دهندگان رابطه‏ی معنادار دارد، به طوری که خودکارآمدی در دارندگان مدرک دکتری بیشتر از دارندگان مدارک تحصیلی پایین‏تر است. علاوه بر این، در سطح اطمینان 95 درصد، میزان تاب‏آوری کارکنان متأهل بیشتر از تاب‏آوری کارکنان مجرد است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Consequences of Positive Organizational Behavior (POB) Among Iranian Librerians

چکیده [English]

This study tends to identify the consequences of positive organizational behavior (POB) and its components (self-efficacy, hope, resiliency and optimism) in organizations. The research sample consists of 128 librarians who are members of the Iranian Academy of Librarianship. Findings show that the level of POB and its components are above medium among Iranian librarians. Also it is found that optimism has the highest significant effect on organizational commitment and job satisfaction. The only component variable of POB which demonstrates a significant relationship with respondents' educational level is their self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive organizational behavior
  • Hope
  • Optimism
  • Resiliency
  • Self-efficacy
  • organizational commitment
  • job satisfaction
نسترن سیمار‏اصل مرجان فیاضی آرین قلی‏پور (1389) تبیین پیامدهای عوامل روان‏شناختی مثبت در سازمان سال 5 (شماره 17), 23-46 Nastaran Simar Asl Marjan Fayyazi Aryan Gholipour (2010) Explanation of the Consequences of Positive Organizational Behavior (POB) Among Iranian Librerians Volume 5 (Number 17), 23-46