سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر

چکیده

این پژوهش مقاومت کارکنان را در برابر تغییر از منظر نظریه سیاسی سازمان مورد توجه قرار می دهد و هدف از آن بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. داده¬های مربوط به سه پرسشنامه پژوهش، از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی شهر رفسنجان، با روش طبقه¬ای نامتجانس گردآوری شده است. بر اساس نتایج پژوهش، بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ هر چند مقاومت رفتاری، رابطه معناداری را با متغیر پیش¬بین پژوهش نشان نمی¬دهد. با استفاده از فن رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده، مشخص شد سیاست پیشگی مدیران، رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و عاطفی کارکنان را در برابر تغییر تشدید می¬کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manager’s political behaviors, employee’s organizational politics perceptions and resistance to change

چکیده [English]

This study has examined employee’s resistance to change from organization of politics theory point of view. In this case, the relationship between employees' organizational politics perceptions and resistance to change was explained; and the moderating role of manager’s political behaviors was examined. Data was gathered through triple questionnaires from a sample of employees and managers in Rafsanjan public organizations, using stratified sampling. Results suggested that there is a positive meaningful relationship between employee’s organizational politics perceptions and cognitive and emotional resistance to change. However, there is no meaningful relationship between employee’s organizational politics perceptions and behavioral resistance to change. Using Hierarchical Moderated Regression Analysis (HMRA), the results also suggested that manager’s political behaviors intensify the relationship between employee’s organizational politics perceptions and cognitive and emotional resistance to change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance to change
  • Organizational Politics Perceptions
  • Political behavior
  • Cognitive resistance
  • Emotional resistance
  • Behavioral resistance