شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره‏ی تأمین (مطالعه‏ی موردی صنعت قطعه سازی خودرو)

چکیده

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره¬های تأمین در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نظر کارشناسان 34 شاخص جهت سنجش عملکرد زنجیره‏های تأمین شناسایی شد. در ادامه‏ با استفاده از تحلیل¬ عاملی اکتشافی و تأییدی (مطالعه‏ی همبستگی رگرسیونی) از میان شاخص¬های شناسایی‏شده، 21 شاخص در قالب 6 عامل برای سنجش عملکرد زنجیره‏ی تأمین در صنعت تولید قطعات خودرویی به دست آمد. این مدل عوامل مشتریان (81/0)، فرآیند (75/0)، هزینه (54/0)، انعطاف‏پذیری (30/0)، تأمین‏کننده (29/0) و زمان (21/0) را به ترتیب تأثیر در عملکرد این صنعت معرفی و برای هر عامل شاخص¬هایی را جهت سنجش و ارزیابی ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Supply Chain Performance:The case of Car's Part Manufacturing Industry

چکیده [English]

This research indentifies factors affecting supply chain performance. Based on experts' opinion, 34 indicators were identified to measure supply chain performance. Using exploratory and confirmatory factor analysis (regression correlation study), 21 indicators in the form of 6 factors were categorized. This model, in the order of effect, identifies customers (0.81), process (0.75), cost (0.54), flexibility (0.30), suppliers (0.29) and time (0.21) as factors affecting supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Affecting Factors on Supply Chain
  • supply chain management
امیر مانیان محمود دهقان نیّری محمّدرضا اخوان انوری داود قربانی (1389) شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره‏ی تأمین (مطالعه‏ی موردی صنعت قطعه¬سازی خودرو) سال 5 (شماره 17), 67-88 Amir Manian Mahmoud Dehghan Nayeri Mohammad Reza Akhavan Anvari Davood Qorbani (2010) Identifying Factors Affecting Supply Chain Performance:The case of Car's Part Manufacturing Industry Volume 5 (Number 17), 67-88