شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

موفقیت جنبش نرم‏افزاری و تولید علم در کشور نیازمند رفتارهای فرانقش اعضای هیئت علمی است. علی‏رغم تعدد مطالعات دربارة رفتارهای فرانقش سازمانی در حوزة سازمان‏های تجاری و صنعتی، مطالعات اندکی در این‏باره در دانشگاه‏ها انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‏های نیمه‏ساختار‏یافته با بیست و دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهی در شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون (تِم) پاسخ‏های ارائه‏شده به نظر می‏رسد که این گونه رفتارها را بتوان در پنج حوزة اجرایی، دانشجویی، ترویجی‏ـ‏اجتماعی، آموزشی و پژوهشی دسته‏بندی کرد. همچنین در این مقاله بر اساس یافته‏ها علل احتمالی بروز این رفتارها در سطوح فردی، دانشکده‏ای و دانشگاهی پیشنهاد شده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Organizational Citizenship Behaviors of Faculty Members: A Study in Sharif University of Technology

چکیده [English]

Iran's success in knowledge generation partly depends on organizational citizenship behaviors of universities' faculty members. Although a considerable number of studies have worked on OCB, little attention has been paid to educational settings. Taking advantage of qualitative research semi-structured interview, 22 faculty members have been interviewed. Theme analysis of the interviews has resulted in different themes which can be categorized in five areas: executive, social, educational, research and student affairs in three levels (individual, collegial and university level).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extra role behaviors
  • Organizational citizenship behaviors
  • Higher education leadership
  • Faculty member
  • Qualitative Research
سید بابک علوی آرین قلی پور (1388) شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف سال 4 (شماره 14), 1-30 Seyyed Babak Alavi Aryan Gholipour (2009) Studying the Organizational Citizenship Behaviors of Faculty Members: A Study in Sharif University of Technology Volume 4 (Number 14), 1-30