الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران

چکیده

موضوع توانمندی بویژه رویکرد روانشناختی، از نگرش¬های نوین در مدیریت منابع انسانی بشمار می¬آید. کارکنان توانمند علاوه بر برخورداری از عملکرد سازمانی مؤثرتر، شاخص¬های بالاتری از بهره¬وری را برای سازمان خود فراهم می¬نمایند و آنان را در مقایسه با رقبایشان پیشروتر و
موفق¬تر می¬سازند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین مؤلفه¬های توانمندی روانشناختی و عملکرد کارکنان صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در قالب یک الگوی یکپارچه می¬باشد.ابتدا به منظور تعیین شاخصه¬ها و معیارهای احساس توانمندی روانشناختی و عملکرد کارکنان متناسب با شرایط محیط بومی صنعت قطعه¬سازی خودرو کشور، نظرات متخصصین با روش دلفی کسب گردید. سپس ارتباط همزمان شاخصه¬های بدست آمده از روش تحلیل عاملی و تکنیک معادلات ساختاری (جهت دستیابی به ترکیب بهینه این عوامل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحلیل، الگوی بومی توانمندی کارکنان صنعت قطعه¬سازی خودرو در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد آنان شناسایی و بعنوان روشی کاربردی برای این صنعت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Empowerment to Improve Employees' Performance in Auto Parts Industries of Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to study the relation between psychological empowerment factors and employees' performance in Iran's auto part industry. Using a Delphi technique, determinants of psychological empowerment and employees' performance were identified. Factor analysis and structural equations were then applied to study the relation between the identified factors. Finally a domestic model was provided to help improve employees' Performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • psychological empowerment
  • performance
  • Performance Improvement
دکتر سید علی¬اکبر افجه  عبدالرضا میری (1388) الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران سال 4 (شماره 14), 149-169 Seyyed Ali Akbar Afjeh Abdorreza Miri (2009) A Model of Empowerment to Improve Employees' Performance in Auto Parts Industries of Iran Volume 4 (Number 14), 149-169