ارائه چارچوب فرآیندی برای آینده¬نگاری مبتنی بر روش فرا ترکیبی

چکیده

آینده¬نگاری به توانایی انسان در تصورکردن مسایل احتمالی آتی گفته می شود و تا باعث پیشرفت می شود. آینده¬نگاری فرآیندی نظام¬مند است که به شناسایی فرصتها و نیازهای آینده کمک می¬کند و سازمانها را در اتخاذ تصمیمات بلند مدت یاری می¬رساند. نکته حائز اهمیت در آینده¬نگاری، انجام مطالعات بر اساس چارچوب و فرآیندی ساختاریافته است. این مقاله، تلاش دارد تا با استفاده از روش فرا ترکیبی, چارچوب فرایندی مناسبی را برای اجرای مطالعات آینده¬نگاری پیشنهاد دهد. بدین¬منظور, هفت چارچوب آینده¬نگاری ارائه شده توسط پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه آینده¬نگاری بدست آمده است. تفاوت چارچوب ارائه شده با دیگر چارچوبها, ارائه گام¬هایی جامع¬تر و توجه به روند زنجیره ارزش اطلاعات است. علاوه بر آن توجه به تاثیر بافتار داخلی و خارجی بر مطالعه آینده¬نگاری نیز وجه تمایز دیگر این چارچوب می¬باشد. در نهایت چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Process Framework for Foresight Based on Meta-synthesis Method

چکیده [English]

Foresight refers to the human ability in visualizing future probable issues and causing improvement. It is a systematic process to identify the future opportunities and requirements and helps organizations make long- term decisions. This paper aims to propose an appropriate process framework for foresight studies based on meta-synthesis approach. Therefore, seven foresight frameworks presented by researchers in related articles have been investigated and a new framework is proposed. Comprehensive stages and importance of Information value chain procedure is the main advantage of this framework and consideration of external and internal context effects on foresight studies is important as well. Finally, the proposed framework is evaluated applying expert questionnaire analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Foresight
  • Foresight Framework
  • Meta Synthesis Approach
  • Information Value Chain
کلثوم عباسی شاهکوه  محمد سلطانی دلگشا افسانه واحدیان علی عبدالهی (1387) ارائه چارچوب فرآیندی برای آینده¬نگاری مبتنی بر روش فرا ترکیبی سال 3 (شماره 11), 45-74 Kolsoom Abbasi Shahkooh Mohammad Soltani Delgosha Afsaneh Vahedian Ali Abdollahi (2008) A Proposed Process Framework for Foresight Based on Meta-synthesis Method Volume 3 (Number 11), 45-74