مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به بررسی و مقایسه ی رفتار اطلاع یابی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک پرداخته شده است. اهدافی از قبیل انواع منابع اطلاعاتی موردجستجو، روشها و ابزارهای جستجو، شیوه های دسترسی به منابع، اهداف جستجوی اطلاعات، و میزان دانش کاربران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که دانش مقدماتی در زمینه ی اینترنت فقط تا حدودی از حد متوسط بالاتر است و بیشترین استفاده از اینترنت به ترتیب در منزل و دانشکده صورت می گیرد. نحوه ی آشنایی جامعه ی آماری با اینترنت بیشتر از طریق تجربه شخصی و روش آزمون و خطا بوده است. نتایج همچنین نشان دادند که مهمترین هدف استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک در بین اکثریت جامعه ی مورد بررسی فعالیتهای پژوهشی، روزآمد کردن اطلاعات تخصصی، و شناسایی منابع تخصصی است که برای این منظور، پایگاههای اطلاعاتی دارای متن کامل بیشترین استفاده را داشته اند. در استفاده از عملگرهای بولی به هنگام جستجو و بازیابی اطلاعات، و همچنین رضایت از خدمات اینترنت تفاوت معناداری بین رشته های مختلف مشاهده شد. در کل، در محیط های علمی و دانشگاهی ضرورت وجود یک میانجی که دارای مهارت و آشنایی بیشتر با روشها و ابزارهای جستجو و بازیابی اطلاعات باشد، احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Internet Information-Seeking Behavior:A study on Management and Accounting Faculty of Allameh Tabatabaee University

چکیده [English]

In this research information-seeking behavior in using internet and electronic resources has been studied. Research population has been faculty members and post-graduate students of Management and Accounting Faculty of Allameh Tabatabaee University. Using a questionnaire variable including types of information resources, manners, and tools of information retrieval, types of access to resources, and the range of users knowledge have been measured. Findings show that basic knowledge of internet is above average, and the use of internet is more dominant at home than the faculty. Besides, the main use of internet and electronic resources is shown to be for research activities; therefore full text databases have the most use. A significant difference in using Bolean logic and satisfaction rate among different fields has been observed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking Behavior
  • Internet and Electronic Recourses
  • Faculty Members
  • Post-graduate Students
رضا واعظی  علی حسین نورافروز (1387) مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی سال 4 (شماره 11), 101-129 Reza Vaezi Alihossein Noorafrooz (2009) A Comparison of Internet Information-Seeking Behavior:A study on Management and Accounting Faculty of Allameh Tabatabaee University Volume 4 (number 11), 101-129