تحلیل مدل تعالیEFQM با استفاده از سیستم‌های دینامیکی

چکیده

خودارزیابی سازمانی ابزاری است که می‏تواند برای شناسایی و بهبود رقابت‏پذیری سازمان مورد استفاده قرار گیرد. مدل‏های تعالی و از جمله مدل EFQM به عنوان یک دسته از این روش‏ها استفادة زیادی در خودارزیابی پیدا کرده‌اند. از آن‏جا که عملکرد قسمت توانمندساز مدل بر روی شاخص‏های نتایج تأثیرگذارند و از طرف دیگر بازخورد تغییرات نتایج بر روی بهبود توانمندسازها مؤثر است، لذا لازم است این حلقة رفت و برگشتی با استفاده از یک مدل دینامیکی مورد مطالعه قرار گیرد.
علی‌رغم پژوهشهای متعدد در زمینة مدل EFQM، در رابطه با به کارگیری سیستم‌های دینامیکی جهت افزایش کارایی این مدل مطلبی در ادبیات موضوع مشاهده نشده است. لذا در این مقاله بهبود مدل EFQM از دیدگاه سیستمی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده می‏شود چگونه با ایجاد و اجرای مدل دینامیکی، می‌توان از میان سیاست‏های قابل استفاده در سازمان، سیاست‏های مؤثرتر را برگزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of EFQM excellence model using system dynamics

چکیده [English]

business Self-assessment is applied for identification and improvement of business competition situation. Excellence models are the Self-assessment tools and EFQM is a Self-assessment model.
In EFQM model, the performance of activities and systems affects results indices;on the other side, the improvement of enablers will be influenced by the feedback of results’ variations. So it is essential to study this loop by a systemic model to observe their interactive effects on each other.
Despite of several researches on EFQM model fields, application of system dynamics has been ignored. So, the improvement of EFQM model from the systemic viewpoint will be investigated in this paper. This research shows that we can select the more effective policies among the usable policies by using of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Foundation for Quality Management (EFQM)
  • System Dynamics (SD)
محمد دهقانی سریزدی محمد صالح اولیاء بهداد کیانی کاظم نقندریان (1387) تحلیل مدل تعالیEFQM با استفاده از سیستم‌های دینامیکی سال 3 (شماره 12), 65-82 Mohammad Dehghani Saryazdi Mohammad Saleh Oliya Behdad Kiani Kazem Noghandarian Analysis of EFQM excellence model using system dynamics Volume 3 (Number 12), 62-82