پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران

چکیده

امروزه پارادایم مدیریت دولتی نوین با بکارگیری شیوه های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی و مولفه هایی چون ساختاردهی مجدد، کوچک سازی، خصوصی سازی، برون سپاری ،در اندیشه و تفکرات علمی و عملی مدیریت ریشه دوانیده است.در قالب این پارادایم، قرارداد روانشناختی با ویژگی های استخدام مادام العمر و امنیت شغلی به چالش کشیده شده است، و با جهت گیری به سمت استخدام قراردادی،موقتی و انعطاف پذیری ، امنیت شغلی کارکنان را به خطر انداخته است. قابلیت استخدام مفهومی است که در این مقاله برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده و تا حدودی می تواند جایگزین امنیت شغلی شود . براین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است: عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی کدامند؟برای پاسخ به این سوال در این مقاله تعریف جامعی از قابلیت استخدام کارکنان مطرح می شود و پس از بررسی مبانی نظری ، عوامل فردی موثر بر آن در سازمانهای دولتی شناسایی و به کمک مدل معادلات ساختاری ارتباط آآن عوامل با قابلیت استخدام کارکنان تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Individual Factors on Employability in Iran's Public Sector

چکیده [English]

Employability is defined as having the required characteristics and abilities to fulfill the changing requirements of employers, organizations and customers; a concept which is expected to replace job security in today's labor market. This research seeks to find out the individual factors affecting employees' employability in Iran's public sector. Based on the available literature the major factors include career identity, individual adaptability, social capital, human capital and interaction with labor market. Research population has been the employees of 36 Iranian public sector organizations who are active in education and culture, social and production sectors. A questionnaire containing 110 questions has been distributed to a sample of 450 employees. The effect of each factor on employability is measured using structural equations and Pearson correlation has been applied to test the research hypotheses. Results show that although all factors affect individuals' employability, interactions with labor market and career identity have the most effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Contract
  • employability
  • individual factors
شمس السادات زاهدی  اکبر حسن پور (1388) پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران سال 4 (شماره 13), 26-48 Studying the Impact of Individual Factors on Employability in Iran's Public Sector (2009) Shamsossadat Zahedi Akbar Hasanpour Volume 4 (Number 13), 26-48