شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران

چکیده

این مقاله به موضوع ظرفیت نوآوری و نحوه اندازه¬گیری آن در بنگاه¬های اقتصادی می¬پردازد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه/کشور در انجام فعالیت¬های نوآورانه است که از آن جمله می¬توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید، رویه‌ها و فرایندهای نو و یا ایده‌های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد. در این مقاله مفهوم ظرفیت نوآوری و دیگر مفاهیم مرتبط با آن تبیین شده و معیارها و مدل¬های ارزیابی ظرفیت نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. از میان مدل¬های موجود، مدل نظری ارائه شده توسط مورل و بولی (محققین فرانسوی)، انتخاب و توسعه داده شده است. همچنین ابزاری (یک پرسشنامه) برای ارزیابی ظرفیت نوآوری در سطح بنگاه¬های اقتصادی، بر مبنای این مدل طراحی و به هدف اعتبارسنجی سازه¬ای، در میان 108 شرکت اتوماسیون صنعتی ایران توزیع شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی, پایایی و روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داده و به علاوه امکان بکارگیری آن را در شرایط کسب و کار ایران نشان می¬دهد. دستاورد دیگر تحقیق، ارائه یک دسته¬بندی اولیه از عوامل شکل¬دهنده ظرفیت نوآوری است که در قالب پنج شاخصه کلی تقسیم می¬شوند: "ایجاد فضای کاری مناسب از طریق رهبری فعالیت¬های نوآوری"، "رویه¬مند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون سازمانی"، "مدیریت استراتژیک دانش"، "جمع¬آوری و تولید ایده¬های نو" و "مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری". این عوامل به همراه پرسشنامه تایید شده می¬تواند مبنای تحقیقات بعدی را تشکیل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors affecting Innovation Capacity: The Case of Industrial Automation Companies of Iran

چکیده [English]

Today, innovation is crucial for sustainable competitive advantage. Firms need to be aware of their innovation capability and its progress over the time. Innovation capability is normally evaluated based on the output of innovation process (for example number of patents or number of new products launched to market). But, not all innovation is apt to be registered as a patent or could be the source of new product development. In the recent literature, Innovation capacity is defined as the ability of a firm to innovate which is not evaluated by the outputs of innovation process but founded on knowledge, skills and competencies embedded in this process and other related processes in the firm. Relying on Morel and Boly’s model, we have identified the determinants of innovation capacity at a firm level. A questionnaire has been also developed to evaluate these determinants. The validity and reliability of the instrument has been examined through a survey of 108 companies in industrial automation sector. Using exploratory factor analysis, five determinants of innovation capacity are identified: “Leadership of innovation activities and preparing appropriate environment”, “effective human resource management”, “well structured procedures and processes which facilitate intra and inter organizations’ communication”, “strategic management of knowledge” and “ability of new ideas generation and evaluation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Capacity
  • Determinants
  • Questionnaire
  • Exploratory Factor Analysis
  • Industrial Automation Companies
  • Iran