مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران

چکیده

نیازهای جدید محیط کسب‌وکار همواره شیوه‌های جدیدی را برای رقابت پدید می‌آورد که بسته به قوت پشتوانه تئوریک و شدت نیاز سازمان‌ها، فراگیر می‌شوند. تولید چابک به‌عنوان آخرین تفکر مدیریت تولید، و بنابه نیازبازار مبنی بر ارائه پاسخ سریع به تغییرات، از سال 1991 به دنیای تولید‌و‌عملیات معرفی شد. پژوهش های زیادی که تاکنون در مورد این مفهوم انجام شده، علی‌رغم گستردگی دامنه مباحث، هنوز موفق به ارائه مدل کلان سازمانی نشده است. در این مقاله، ارتباط سازه‌های مدیریت‌کیفیت‌فراگیر، تولیدناب، مدیریت‌فناوری، مدیریت‌منابع‌انسانی، ‌استراتژی و فناوری‌اطلاعات به عنوان سازه‌های توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و ارتباطات آن‌ها در قالب مدل چابکی سازمانی ارائه شده است. بدین منظور ابتدا مقیاس‌های سنجش این سازه‌ها با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌ با خبرگان استخراج و در قالب پرسشنامه‌ای پس از تأیید روایی محتوی برای شرکت‌های الکترونیک در سراسر ایران ارسال شد. سپس اطلاعات گردآوری شده، پس از بررسی روایی‌های همگرا، واگرا و تک‌بعدی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، برای آزمون فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد و مدل نهایی ارائه شد. نتایج نشان داد که مؤثرترین سازه‌ها بر چابکی مدیریت‌کیفیت‌فراگیر، مدیریت‌فناوری و تولیدناب می‌باشند، در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیاده‌سازی این سازه‌ها به شکل معنی‌داری با چابکی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Organizational Agility in Iran's Electronic Industry

چکیده [English]

New business needs cause the creation of modern methods for competition. Agile manufacturing was introduced in 1991 as the most recent production management approach and based on market need for fast response to changes. Many research has been done about agile production system but there is a deficiency in literature about a total organizational model in agility. In this paper the relationship between the constructs: total quality management, lean production, technology management, human recourse management, strategy and information technology as agility enablers and organizational agility is examined and presented as a total model. At the first stage scales were defined using extended literature review and experts` interviews. These scales were organized as a questionnaire and after applying context validity test, were mailed to all of the electronic companies in Iran. The gathered data were then considered for convergence and validity using explanatory and confirmatory factor analysis, and also considered as far as reliability using Cronbach coefficient. Finally Hypotheses were tested using valid and reliable scales. Results show that the most relevant constructs for agility are total quality management, lean production and technology management, and coordination between these constructs is significantly related to agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile manufacturing
  • total quality management
  • Lean production
  • Technology management
  • Information technology
  • human resource management
  • strategy
لعیا الفت  سید محمود زنجیرچی (1388) مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران سال 4 (شماره 13), 47-74 La'ya Olfat Seyyed Mahmood Zanjirchi (1388) A Model for Organizational Agility in Iran's Electronic Industry Volume 4 (Number 13), 47-74