بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی

چکیده

عناصر مختلفی در توسعه صنعت جهانگردی تأثیر گذارند که یکی از آنها ارتباطات انسانی و تأثیری است که از نحوه این نوع ارتباط در ذهن جهانگردان باقی می ماند، هدف این پژوهش راه کارهایی جهت توسعه صنعت جهانگردی است که یکی از آن ها توسعه ی ارتباطات انسانی است. به همین دلیل در این پژوهش متغیرهایی چون سطح سواد، سن،جنس،ارزشها، آداب و رسوم و غیره و به طور کلی آنچه که در ارتباط چهره به چهره با توریست ها بیشترین تأثیر را دارد، مورد مطالعه قرار گرفت..جامعه مورد نظر در این پژوهش افرادی می باشند که با صنعت جهانگردی سروکار دارند مثل توریست ها ، کارکنان هتل و کارکنان دفاتر خدمات جهانگردی ، بنابراین در این پژوهش از طریق پرسشنامه متغیرهای مختلفی مثل سطح فرهنگ ، سواد، تسلط به زبان خارجی، سنت گرایی، کاربرد ارتباطات کلامی و غیرکلامی و درصد رضایت مخاطبان از سازمانهای مرتبط با صنعت جهانگردی و غیره مورد سؤال قرار گرفتند که نتایج حاصله نشان داده است که از بعد جنس بیشتر توریستهایی که به ایران وارد می شود مذکر می باشند و در این راستا از بین ارتباطات غیرکلامی بیشترین تأثیر به عهده حرکات سر و صورت و چشمها گذاشته شده و جهت کاربرد تبلیغات برای توسعه صنعت جهانگردی نیز بیشترین تأثیر به تبلیغات چهره به چهره و اهمیت آن اختصاص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Human Communications in Tourism Industry Development

چکیده [English]

There are different factors affecting tourism industry development. Among them comes the human communication which is emphasized in this paper. The variables involved include education, age, gender, values, and customs and face to face- factors which leave the most effect on visitors. The purpose of this study is to provide some suggestions for tourism industry development focusing on the human communications development.
The research population included tourism industry people consisted of tourists as well as hotels and travel agencies' staff. A total of 703 questionnaires including 43 questions were distributed to collect data from the 3 groups. Results showed that: most in-coming tourists were men, among non-verbal communications the most influencing items were facial, head and eye gestures, and finally concerning tourism advertisement, the emphasis should be placed upon that of face to face.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human communications
  • verbal & non-verbal communications skills
  • tourism
  • tourism development
مهدی کروبی (1388) بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی سال 4 (شماره 13), 101-130 Mehdi Karroubi (2009) The Role of the Human Communications in Tourism Industry Development Volume 4 (Number 13), 101-130