نوسازی استراتژیک از منظر یادگیری سازمانی: بررسی تجربی مدل 4ت

چکیده

در این تحقیق «نوسازی استراتژیک سازمان» از دیدگاه «یادگیری سازمانی» مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور بر ادبیات نوسازی استراتژیک و یادگیری سازمانی، سعی شد تا شناخت بهتری نسبت به ارتباط میان این دو مقوله سازمانی حاصل گردد. مدل 4ت (i4) با توجه به جامعیت آن، به عنوان پایه‏ی تحقیق مورد نظر قرار گرفت. سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران نیز به عنوان سازمانی که طی سال¬های اخیر تغییرات زیاد و اساسی در آن رخ داده است، به عنوان محیط مطالعه‏ی موردی انتخاب شد. بر اساس روش تحقیقی که پیش از این برای تست مدل 4ت مورد استفاده قرار گرفته شده بود، روش تحقیقی کیفی طراحی گردید و بر اساس آن مدل 4ت و کیفیت ارتباط میان نوسازی استراتژیک و یادگیری سازمانی در یک سازمان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نکات قابل توجهی پیرامون کیفیت و ماهیت فرایندهای یادگیری سازمانی و نقش آن¬ها در نوسازی استراتژیک سازمان حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Modernization from Organizational Learning Perspective: Empirical Examination of the 4i Model

چکیده [English]

In the present study organizational learning is explored from the organizational learning perspective. First by reviewing the available literature on strategic modernization and organizational learning, a deeper understanding about the relation between the two concepts was achieved. 4i model was identified as the research basis due to its universality. The case study subject was Tehran Municipality's Information Technology because of the frequent and fundamental transformations it has gone through in the recent years. Based on the previous research methods used for examining 4i model, a qualitative method was developed and 4i model and the relation between strategic modernization and organizational learning were tested in an Iranian organization. At the end some notes on organizational learning processes and their role in strategic modernization are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic modernization
  • Organizational Learning
  • Case study
  • change management
علینقی مشایخی علی عسکری¬نژاد امیری (1389) نوسازی استراتژیک از منظر یادگیری سازمانی: بررسی تجربی مدل 4ت سال 5 (شماره 18), 1-28 Ali Naghi Mashayekhi Ali Askarinezhad Amiri (2010) Strategic Modernization from Organizational Learning Perspective: Empirical Examination of the 4i Model volume 5 (number 18), 1-28