طراحی مدل پیاده سازی بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم

چکیده

بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد را شکلی از بودجه¬ریزی می¬دانند که به طور رسمی افزایش¬ها در هزینه را به افزایش در نتایج متصل می¬سازد. مزایای متعدد این شیوه از بودجه¬ریزی و مشکلاتی که نظام بودجه¬ریزی در ایران با آن مواجه است، منجر شده است که پیاده سازی آن برای سالیان متمادی به عنوان هدف در نظر گرفته شود لیکن هنوز این هدف، محقق نشده است. ازاین¬رو در این پژوهش اقدام به ارائه مدل پیاده سازی بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد با اتخاذ رویکرد پویایی سیستم شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که در پیاده سازی موفقیت¬آمیز بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد عوامل متعددی دخالت دارند که از میان آنها ظرفیت علمی و فنی کارکنان، تمایل پرسنل به پیاده¬سازی، تکنولوژی اطلاعات، قوانین و مقررات پشتیبان و تمایل قانون¬گذاران به پیاده-سازی از اهمیت ویژه¬ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Implementing Performance-based Budget: A System Dynamics Approach

چکیده [English]

Performance-based budget is a form of budgeting system which formally links the increase in costs to the increase in outcomes. Advantages of this budgeting system and the problems of budgeting systems in Iran have made the implementation of this system a long-term goal. However this goal hasn't been achieved yet. This paper proposes a model for the implementation of performance-based budget using a system dynamics approach.
Results indicate that various variables play a role in implementing the performance-based budget. Among these variables the scientific and technical abilities of employees, employees' intention of implanting the system, information technology, supporting laws and regulations, and intention of making regulations to implement the system are the most important variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance-based budget
  • requirements
  • implementation
  • system dynamics
عادل آذر شمس¬السادات زاهدی طیبه امیرخانی (1389) طراحی مدل پیاده سازی بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم سال 5 (شماره 18), 29-54 Adel Azar Shamsosadat Zahedi Tayebe Amirkhani (2010) A Model for Implementing Performance-based Budget: A System Dynamics Approach volume 5 (number 18), 29-54