پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی

چکیده

اگر در کارآفرینی به عنوان یک حوزه فکری- علمی تناسبی میان موضوع و روش وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد (وضعیت کنونی در کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی و استراتژی های تحقیق برخاسته از پارادایم کارکردگرایی نظیر: پیمایش، تک روش های توصیفی و....) آن حوزه علمی در آموختن و یادگیری به مخاطبان ناتوان است. شاید همین مسئله، شیوه ای را مطرح می سازد که چرا تعدادی از مباحث عمده و بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، حل نشده باقی مانده است. بنابراین در مقاله حاضر هدف، بیان و توصیف اهمیت رو به گسترش نگریستن به قلمرو کارآفرینی از دید پارادایم تفسیری و استراتژی های تحقیق کیفی نظیر پدیدارشناسی به عنوان بخشی از مواد و ارکان لازم جهت فهم کارآفرینی به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، از آنجا که کارآفرینی فرایند یکپارچه ای از تجارب زندگی است و تجارب زندگی جهت مطالعه با دشواری بسیاری همراه هستند و اغلب روش شناسی های پیشین جهت مداقه این عامل با شکست مواجه گردیده اند؛ راه حل چالش روش شناسی مذکور در این مقاله خروج و فرا رفتن از مرزهای پارادایم کارکردگرایی در حوزه علمی کارآفرینی برای نیل به تبیین و فهم مناسب پدیده های کارآفرینانه و استفاده از پارادایم تفسیری و استراتژی های پژوهشی مناسب نظیر روش پدیدارشناسی پیشنهاد می شود. به همین منظور در بخش اول به معرفی و تشریح مواضع رویکرد پدیدارشناسی به عنوان یک ابزار تحقیق پرداخته و در بخش دوم، ضمن اشاراتی به وضعیت چالش برانگیز حاکم بر روش شناسی رشته علمی کارآفرینی، مطلوبیت و فواید بکارگیری این رویکرد تحقیقی همراه با نمونه هایی در حوزه کارآفرینی ذکر شده اند تا مدخلی جهت انجام مطالعات آتی در حوزه کارآفرینی با استفاده از پدیدارشناسی به مثابه روش تحقیق باشد. مقاله حاضر را می توان به عنوان پاسخی به روند فزاینده نیاز قلمرو پژوهشی کارآفرینی به روشهای کیفی برای تولید پژوهشهای اکتشافی و توصیفی قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Entrepreneurship studies

چکیده [English]

Abstract
If there doesn’t exist an appropriate relation between subject and method in entrepreneurship as a field of research it wouldn’t be able to educate its audience. Perhaps this has caused fundamental issues in the field of entrepreneurship studies which remain unresolved. This paper tends to describe the importance of entrepreneurship with regard to interpretive paradigms such as phenomenology, qualitative research strategies used as a method for understanding entrepreneurship as a whole. In other words, since the entrepreneurship is an integrated process of life experience and since life experience is too difficult to study, so many studies in this field have failed. To overcome this methodological problem this study intends to leave functionalism paradigm and instead use interpretive methods such as Phenomenology. Therefore, the first section introduces and describes the phenomenology approach as a research method. Then in the second section the focus is on methodological challenges in the field of entrepreneurship. In addition, the benefits of interpretive methods in the field are discussed. This paper is a response to the growing trend of entrepreneurship research that requires qualitative methods to generate descriptive and exploratory research in this academic domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship research
  • interpretive paradigm
  • phenomenological qualitative research strategy
سید مهدی الوانی حسن بودلایی (1389) پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی سال 4 (شماره 19), 33-62 Seied Mehdi Alvani Hassan Boudlaie (2011) Phenomenology in Entrepreneurship studies volume 4 (number 19), 33-62