ارائه‏ی چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی: بازسازی واحدهای مسکونی در شهرستان بم

چکیده

مسائل زیادی مانند آلودگی هوا در شهرها و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‏دیده ناشی از حوادث طبیعی در جامعه وجود دارد که بیش از یک سازمان با آن مرتبط هستند و هر گونه اقدامی در آن زمینه مستلزم وجود هماهنگی مدیریتی و ارتباط دانشی مناسب و روان بین این سازمان¬ها می¬باشد. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد منظم و با‏برنامه برای مدیریت خلق، توزیع و به-کارگیری دانش در سازمان در جهت توانمند‏تر شدن سازمان در بهبود کیفیت خدمات می¬تواند در بسیاری از موارد از سردرگمی، تکرار مکرر یک اشتباه و افزایش خسارات و هزینه‏ها جلوگیری نماید. در این مقاله ابتدا مدل‏های ارزیابی سطح بلوغ سازمان از منظر مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت مرتبط با آن‏ها در ادبیات بررسی شده‏اند و از آن‏ها جهت تعیین مدلی برای ارزیابی بلوغ و استخراج عوامل کلیدی موفقیت در سطح بین سازمانی استفاده گردیده است. سپس با استفاده از روش دلفی و با کمک متخصصان آشنا به مدیریت دانش این عوامل اصلاح و نهایی شده‏اند. در انتها با طراحی پرسش‏نامه و انجام مطالعات میدانی، میزان توسعه‏یافتگی و بلوغ سازمان‏های درگیر در پروژه‏ی بازسازی بم تعیین و میزان اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج با استفاده از روش آماری و خبرگان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework for knowledge management maturity assessment: a study of organizations involved in rebuilding Bam province

چکیده [English]

When a province encounters problems such as air pollution or destroyed buildings and houses as a result of natural disasters, more than one organization is involved in solving the problem. Solving this kind of problems needs high levels of coordination and communication of knowledge between organizations involved. Knowledge management as a systematic process of creating, distributing, and applying knowledge within the organization for the purpose of improving service quality is a useful means of decreasing confusion, costs, losses, and number of errors in such situations. In this paper different models of knowledge management maturity assessment and their critical success factors were reviewed. These models were then utilized to develop a framework for knowledge management maturity assessment at inter-organizational level. Critical success factors of this model were extracted and evaluated with Delfi method. A questionnaire was developed to assess the level of knowledge management maturity at inter-organizational level of a group of organizations involved in rebuilding Bam province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management maturity assessment
  • inter-organizational level
  • rebuilding Bam
محمدتقی عیسایی* حمیدرضا افضلی** محمد ضیا* (1389) ارائه‏ی چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی: بازسازی واحدهای مسکونی در شهرستان بم سال 4 (شماره 19), 81-102 Mohammad Taghi Isaee Hamidreza Afzali Mohammad Zia (2011) A framework for knowledge management maturity assessment: a study of organizations involved in rebuilding Bam province volume 4 (number 19), 81-102