تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی پرداخته شده است. عوامل سازمانی مورد بررسی در تحقیق عبارتند از سیستم‎های نظارتی، ساختار، سیستم‎های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و رهبری. نمونه‎ی مورد بررسی نیز شامل 220 نفر از اساتید دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان فارس و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان فارس با درجه‎ی علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد می‎باشد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان‎دهنده‎ی این است که رابطه‎ی 5 عامل سازمانی با گرایش به سمت کارآفرینی دانشگاهی مثبت است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان می‎دهد که علی¬رغم مثبت بودن رابطه‎ی ساختار سازمانی با کارآفرینی دانشگاهی، ساختار سازمانی نمی¬تواند پیش¬بینی‎کننده‎ی کارآفرینی دانشگاهی باشد. همچنین بر اساس تحلیل مقادیر t، سیستم‎های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ و رفتار رهبری تأثیر مثبت و معنا‎داری بر سطح کارآفرینی دانشگاهی دارند. اما سیستم‎های کنترلی و ساختار، تأثیر معنا‎داری بر کارآفرینی دانشگاهی ندارند، اگرچه رابطه‎ی آن‎ها در فرضیات آزمون همبستگی مثبت گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Factors on Academic Entrepreneurship

چکیده [English]

In the current study the impact of organizational factors on academic entrepreneurship are investigated. Organizational factors that are examined in the research include; control systems, human resource management systems, leadership behavior, culture and structure. The sample includes 220 university professors with academic degree of trainer, assistant professor, associate professor, and professor in 2 universities in Shiraz including Payam-e-Noor University (PNU), and Islamic Azad University. The results of correlation analysis showed that the relationship between 5 organizational factors and academic entrepreneurship is positive. The results of regression analysis indicated that amongst organizational factors, structure had no predictive impact on academic entrepreneurship regardless of their positive relationship. Additionally, based on t values in standard regression, human resource management systems, culture and leadership behavior had a positive impact on academic entrepreneurship but, the structure and control systems had no positive impact on levels of academic entrepreneurship regardless of their positive impact with academic entrepreneurship in correlation analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Islamic Azad University
علی‎رضا موغلی (1389) تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی سال 4 (شماره 19), 103-118 Alireza Mooghali (2011) The Impact of Organizational Factors on Academic Entrepreneurship volume 4 (number 19), 103-118